top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 2
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 2
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
Всі сторінки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

 

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка

та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за квітень–червень 2017 року

Інформаційний бюлетень. Вип. 2

 

I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети

 • Голодрига Ю. “Горжуся, що живу у Львові!” / Юлія Голодрига // Експрес. – 2017. – № 32. – С. 19.
 • Андрусяк І.П. Ідея гендерної рівності в українській правовій думці другої половини ХІХ століття : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Андрусяк Ірина Павлівна ; Спецрада Д 35.052.19 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 143. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Коваль А.Ф., канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Аніщенко В.М. Інверсійний трансфазний каталіз реакції фосфорилхлоридів з фенолами та структура реагентів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 “Фізична хімія” / Аніщенко Віктор Миколайович ; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Бавзалук Д. “Кіт не буде експонатом, він буде душею колективу” / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 35. – С. 16.
 • Бавзалук Д. “У німецьких вишах немає “піраміди влади” : викладачі ставляться до студентів як до партнерів” / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 28. – С. 10.
 • Бавзалук Д. “Франко мав чотирьох дітей, які постійно бігали по хаті, приносили усіляких тварин і гатили цвяхи у дошки” / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 28. – С. 14.
 • Бавзалук Д. І лавровий вінок. У музеї Івана Франка показують унікальні експонати / Дар’я Бавзалук // Україна молода. – 2017. – № 66. – С. 3.
 • Бавзалук Д. Між студентами посилюється нездорова конкуренція… / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 37. – С. 11.
 • Бавзалук Д. На сімейні свята родина Тихолозів готує страви Франкового дому / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 26. – С. 2.
 • Бавзалук Д. Щоб “не втрачати форму”, деякі студенти ще раз складають ЗНО / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 35. – С. 7.
 • Башук В.В. Формування світового ринку генетично модифікованих продуктів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Башук Вікторія Вікторівна ; Спецрада К 35.051.21 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 123. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Грабинський І.М., докт. екон. наук, проф., зав. кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Бех М.В. Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на Житомирщині кінця XIX – першої половини ХХ століття : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / Бех Микола Васильович ; Спецрада Д 26.227.01 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 120. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Глушко М.С., докт. іст. наук, проф. кафедри етнології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Бугрій О.М. Задачі для нелінійних параболічних рівнянь та варіаційних нерівностей зі змінними показниками нелінійності : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Бугрій Олег Миколайович ; Спецрада Д 35.051.07 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 71. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Науковий консультант – Бокало М.М., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Власенко Л.В. Стратегічні пріоритети та засоби розвитку зовнішньоторговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Власенко Лев Валерійович ; Спецрада К 35.051.21 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 128. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент –Українець Л.А., канд. екон. наук, доц. кафедри  міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Войтович С.П. Геохімія шахтних вод Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну (на прикладі Червоноградського гірничопромислового району) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол-мін. наук : спец. 04.00.02 “Геохімія ” / Войтович Світлана Петрівна ; Спецрада Д 26.203.01 в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Гулій В.М., докт. геол.-мін. наук, проф., зав. кафедри петрографії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Ворок Х.Б. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / Ворох Христина Богданівна ; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 132. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Корнійчук В.С., докт. філол. наук, проф., проф. кафедри  української літератури ім. акад. Михайла Возняка ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Гаврилюх В.М. Структура та електронні властивості нанорозмірних плівок металів з кубічною кристалічною граткою : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Гаврилюх Василь Миронович ; Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 96. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Стасюк З.В., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри фізичної та біомедичної електроніки ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Галамага О.В. Сакральний латинськомовний текст доби античності: генологічні, вербально-сугестивні та прагмакомунікативні виміри : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 “ Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Галамага Олена Володимирівна ; Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 133. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Чернюх Б.В., канд. філол. наук, доц., зав. кафедри  класичної філології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Галата С. Не “що вивчати”, а “навіщо” / Світлана Галата // Освіта України. – 2017. – № 21. – С. 1, 6–7.
 • Галяткін О.О. Взаємодія іонізуючого випромінювання з композитами на основі полімерів і мікро- та нановключень : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків ” / Галяткін Олександр Олександрович ; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Демків Т.М., канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри загальної фізики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Гойхман М.І. Діагностика проблемних ситуацій та державне регулювання функціонування банківського сектору в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Гойхман Михайло Ісаакович ; Спецрада Д 26.883.01 у ДВНЗ “Університет банківської справи” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 76–77. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.


 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom