top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 2 - page 2
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 2
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
Всі сторінки

Опонент – Лобозинська С.М., докт. екон. наук, проф., проф. кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Гошіцька Т.Б. Традиційне житлово-господарське будівництво на бойківсько-підгір’янському пограниччі в середині XIX – першій половині ХХ ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / Гошіцька Тетяна Богданівна ; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 120. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Сілецький Р.Б., докт. іст. наук, проф., зав. кафедри етнології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Грищенко І.В. Фольклорні когнітивні патерни: міжетнічний полілог у народній прозі України : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика ” / Грищенко Ірина Василівна ; Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Гарасим Я.І., докт. філол. наук, проф., проф. кафедри української фольклористики ім. академіка Філарета Колесси, проректор з наук.-пед. роботи  ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Гусейнов Г. “Державні премії вручають ті, хто твоїх книжок не читав” : Письменник і меценат – про власну премію “Глодоський скарб” та його лауреата Андрія Содомору / Григорій Гусейнов // Високий замок. – 2017. – 25 квіт. – С. 7.
 • Дерев’янко Т.О. Задачі оптимального керування гіперболічними системами : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Дерев’янко Тарас Олександрович ; Спецрада Д 35.051.02 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 91. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Кирилич В.М., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри математичної економіки та економетрії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Дмитрів І. Креативні студенти “стартонули” у великому бізнесі / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2017. – 13 черв.

П’ятеро студентів економічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка стали переможцями у першій професійній програмі “Потужний старт у великому бізнесі”. Їм запропонували роботу у ТОВ “Альянс Маркет”.

 • Дринь Д.О. Біофізичні властивості TRPC4 і TRPV4 каналів та їх роль у регуляції скорочення гладеньких м’язів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.02 “Біофізика” / Дринь Дарія Олегівна ; Спецрада Д 26.001.38 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 99. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Манько В.В., докт. біол. наук, проф., зав. кафедри фізіології людини і тварини ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Ємець І.О. Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Ємець Іван Олександрович ; Спецрада Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 146. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Репецький В.М., канд. юрид. наук, проф., зав. кафедри міжнародного права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Єфіменко Н.В. NO-залежна регуляція морфофункціонального стану тромбоцитів та еритроцитів крові за умов алкогольної інтоксикації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія ” / Єфіменко Наталія Валентинівна ; Спецрада К 35.051.14 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 102. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Сибірна Н.О., докт. біол. наук, проф., зав. кафедри біохімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Задорожний Н. Jak parost’ lozy, plekajte movu! В інтернеті набуває популярності ініціатива про переведення української мови на латинську графіку / Назар Задорожний // Експрес. – 2017. – № 24. – С. 16.
 • Зацікавити хімією // Освіта України. – 2017. – № 13. – С. 3.
 • Ільницький Р.В. Інтеркаляційне струмоутворення у модифікованих нанодисперсних системах TiO2, TiO2/C : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні ” / Ільницький Роман Васильович ;  Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Стасюк З.В., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри фізичної та біомедичної електроніки ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Карпа І.В. Розмірні ефекти в діелектричних кристалах [N(CH3)4]2MeCl4 (Me = Cu; Zn; Co) з неспівмірною фазою : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” / Карпа Іван Васильович ; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 97. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Свелеба С. А., докт. фіз.-мат. наук, старший наук. співробітник ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Кирея В.В. Авіація Української Галицької Армії (1918–1920) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 20.02.22 “Військова історія” / Кирея Віктор Васильович ; Спецрада Д 35.051.25 у Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 113. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Голубко В.Є., докт. істор. наук, проф., зав. кафедри історичного краєзнавства ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Кметь В.С. Архетип відьми в українській літературі XIX – XX століття : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / Кметь Вікторія Сергіївна ; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 132. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Бондар Л.П., канд. філол. наук, доц., доц. кафедри  української літератури ім. акад. Михайла Возняка ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Коваленко М.В. Електронна енергетична структура, оптико-спектральні та сенсорні властивості наноструктур на основі ZnO : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників та діелектриків ” / Коваленко Марія Василівна ; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 92. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Бовгира О.В., канд. фіз.-мат. наук, доц., доц. кафедри фізики твердого тіла ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Ковальчук О.В. Трикрокові ітераційні методи розв’язування нелінійних функціональних рівнянь : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.07 “Обчислювальна математика” / Ковальчук Ольга Василівна ; Спецрада Д 35.051.07 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 91. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Бартіш М.Я., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри теорії оптимальних процесів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Козловський Б. Чи треба з хама робити пана, а з ворога – друга? З приводу міні-твору на ЗНО з української мови та літератури / Борис Козловський // Високий замок. – 2017. – № 66. – С. 8.
 • Коляда Є. І поверніть наше туди, де взяли! Росія безпідставно намагається привласнити собі одну з найяскравіших писемних пам’яток України – Остромирове Євангеліє / Євгенія Коляда // Експрес. – 2017. – № 20. – С. 18.
 • Короденко М. Спільна відповідальність / Максим Короденко // Освіта України. – 2017. – № 20. – С. 1, 5.
 • Костюк О.А. Зовнішньополітичні орієнтири України у російській суспільно-політичній думці 1990-х рр. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія ” / Костюк Олег Анатолійович ; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 114. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Шолота Х.В., канд. істор. наук, доц. кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Костюченко Н.П. Вплив політики ЄЦБ на зайнятість в Європейському Союзі в умовах боргової кризи : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Костюченко Наталія Петрівна ; Спецрада К 35.051.21 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 122–123. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Біленко Ю.І., канд. екон. наук, доц., зав. кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Красовська З. Посол ЄС в Україні львівським студентам : кілька людей перетворюють вашу країну в банкомат / Зоя Красовська // Українське слово. – 2017. – № 14. – С. 4.
 • Крюков А.В. Польська аграрна колонізація в Галичині (1919–1939 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія ” / Крюков Андрій Володимирович ; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 114. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Качараба С.П., докт. істор. наук, проф., зав. кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Кукош К. Львівські студенти підкорюють великий бізнес / Катерина Кукош // Експрес. – 2017. – № 44. – С. 7.
 • Кулик Н. Доля літописця / Наталія Кулик // Освіта України. – 2017. – № 14. – С. 14–15.
 • Кучер І. Тобі – у науку, а тобі – у багнюку / Інна Кучер // Експрес. – 2017. – № 28. – С. 9.
 • Літинський С. В. Чисельне розв’язування мішаних задач для хвильового рівняння методом перетворення Лаґерра та граничних інтегральних рівнянь : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.07 “Обчислювальна математика” / Літинський Святослав Володимирович ; Спецрада Д 35.051.07 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 91. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Музичук А.О., канд. фіз.-мат. наук, доц. кафедри програмування ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Ліщенко Ю. “Дощова вода тече під фундамент, будинок “плаває”... : Кабмін виділив 78 мільйонів гривень, за які відреставрують фундамент, дахи та фасад ЛНУ ім. Івана Франка / Юлія Ліщенко // Високий замок. – 2017. – 13 черв.
 • Ліщенко Ю. “Всі чудили у буремні студентські роки…” / Юлія Ліщенко // Високий замок. – 2017. – № 50. – С. 5.
 • Лук’янчук Г. Імпреза, присвячена 100-річчю Української національної революції 1917-1921 років / Георгій Лук’янчук // Українське слово. – 2017. – № 14. – С. 6.
 • Лук’янчук Г. Пам’яті Франкового сина / Георгій Лук’янчук // Українське слово. – 2017. – № 19. – С. 9.
 • Любашенко В. І. Концепція “обов’язок захищати” як гарантія захисту прав людини в міжнародному праві : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Любашенко В’ячеслав Ігорович ; Спецрада Д 41.086.04 у Національному університеті “Одеська юридична академія” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 136. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom