top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 2 - page 5
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 2
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
Всі сторінки


 

Юридичні науки :

- Максимишин Наталія Миронівна, 12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ; Д 35.051.03.

Політичні науки :

- Хомин Ірина Євгенівна, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

- Чачава Васіль, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

- Шотурма Наталія Володимирівна, 23.00.02 Політичні інститути та процеси ; Д 35.051.17.

Соціальні комунікації:

- Наконечна Зоряна Іванівна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” ; К 35.051.24.

 • Стецюк Х.П. Конституційно-правове регулювання офіційної назви держави: європейський та вітчизняний досвід : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Стецюк Христина Петрівна ; Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 136. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Бориславська О.М., канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри конституційного права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Стецьків А.О. Структурна хімія силіцидів, германідів та станідів лужних та рідкісноземельних металів : дис. на здобуття наук. ступеня докт. хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Стецьків Андрій Остапович ; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 80–81. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 • Стовба О.В. Темпоральна онтологія права : дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.12 “Філософія права” / Стовба Олексій Вячеславович ; Спецрада Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 88. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Рабінович С.П., докт. юрид. наук, проф., проф. кафедри конституційного права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Страп Н.І. Задачі з нелокальними за виділеною змінною умовами для рівнянь з частинними похідними у комплексних областях : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Страп Наталія Ігорівна ; Спецрада Д 35.051.07 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 91. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Бокало М.М., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Ходикіна М.О. Формування гетероструктур в системі неорганічний носій – нативний ферментний препарат класу оксидоредуктаз : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 “Фізична хімія ” / Ходикіна Марія Олегівна ; Спецрада Д 26.218.01 в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 94. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Решетняк О.В., докт. хім. наук, проф., зав. кафедри фізичної та колоїдної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Ходос О.Є. Особливості ландшафтно-геохімічних умов та ґрунтового покриву узбереж лиманів Північно-Західного Причорномор’я : дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.01 “Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів ” / Ходос Олена Євгенівна ; Спецрада Д 41.051.03 в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 134. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Шубер П.М., канд. геогр. наук, доц. кафедри фізичної географії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Цебенко А.М. Оптимальне керування в задачах без початкових умов для еволюційних рівнянь та варіаційних нерівностей : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Цебенко Андрій Миколайович ; Спецрада Д 35.051.02 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 92. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Бокало М.М., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Цепкало О.В. Методика навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання. Германські мови” / Цепкало Олексій Володимирович ; Спецрада К 26.001.49 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 146. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Патієвич О.В., канд. пед. наук, асист. кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Чижович Л. Андрій Содомора : “У Франковий вуз на лекції ходив з чорнильницею” / Людмила Чижович // Високий замок. – 2017. – № 37. – С. 10.
 • Чіпко М.В. Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав в сфері використання відновлювальної енергетики : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Чіпко Марина Володимирівна ; Спецрада Д 41.086.04 у Національному університеті “Одеська юридична академія” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 142. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Лисик В.М., канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри міжнародного права (Ін-т міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка).

 • Чопик Ю.С. Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінці українських науковців (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Чопик Юрій Степанович ; Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 154. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Караманов О.В., канд. пед. наук, доц., доц. кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Шандала О.О. Правове регулювання громадянства в період українського державотворення 1917–1920 рр. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Шандала Ольга Олегівна ; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 143–144. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Кольбенко А.В., канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Яворська О. “Повернення в причали батьків…” / Ольга Яворська // Літературна Україна. – 2017. – № 25-26. – С. 11. – Рец. на кн.: Шкраб’юк П. Історії, прожиті тричі / Петро Шкраб’юк. – Львів : НВФ “Українські технології”, 2015. – 444 с.
 • Янковська Ж.О. Фольклоризм української літературної прози доби романтизму : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика”, 10.01.01 “Українська література” / Янковська Жанна Олександрівна ; Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 81. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Науковий консультант – Гарасим Я.І., докт. філол. наук, проф., проф. кафедри української фольклористики ім. акад. Філарета Колесси, проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Янчук М.Б. Економічна інтеграція авіабудівних підприємств : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності” / Янчук Марина Борисівна ; Спецрада Д 26.063.01 у ПВНЗ “Європейський університет” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 78. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Ватаманюк-Зелінська У.З., докт. екон. наук., доц., доц. кафедри державних та місцевих фінансів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Яровець І.Р. Особливості наносистем на основі халькогенідних напівпровідників з природними наноструктурованими матрицями : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Яровець Ігор Романович ; Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 96–97. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Галій П.В., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки ЛНУ ім. Івана Франка.

  

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom