top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 2
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 2
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
Всі сторінки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

 

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка

та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за квітень–червень 2017 року

Інформаційний бюлетень. Вип. 2

 

I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети

 • Голодрига Ю. “Горжуся, що живу у Львові!” / Юлія Голодрига // Експрес. – 2017. – № 32. – С. 19.
 • Андрусяк І.П. Ідея гендерної рівності в українській правовій думці другої половини ХІХ століття : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Андрусяк Ірина Павлівна ; Спецрада Д 35.052.19 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 143. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Коваль А.Ф., канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Аніщенко В.М. Інверсійний трансфазний каталіз реакції фосфорилхлоридів з фенолами та структура реагентів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 “Фізична хімія” / Аніщенко Віктор Миколайович ; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Бавзалук Д. “Кіт не буде експонатом, він буде душею колективу” / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 35. – С. 16.
 • Бавзалук Д. “У німецьких вишах немає “піраміди влади” : викладачі ставляться до студентів як до партнерів” / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 28. – С. 10.
 • Бавзалук Д. “Франко мав чотирьох дітей, які постійно бігали по хаті, приносили усіляких тварин і гатили цвяхи у дошки” / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 28. – С. 14.
 • Бавзалук Д. І лавровий вінок. У музеї Івана Франка показують унікальні експонати / Дар’я Бавзалук // Україна молода. – 2017. – № 66. – С. 3.
 • Бавзалук Д. Між студентами посилюється нездорова конкуренція… / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 37. – С. 11.
 • Бавзалук Д. На сімейні свята родина Тихолозів готує страви Франкового дому / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 26. – С. 2.
 • Бавзалук Д. Щоб “не втрачати форму”, деякі студенти ще раз складають ЗНО / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 35. – С. 7.
 • Башук В.В. Формування світового ринку генетично модифікованих продуктів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Башук Вікторія Вікторівна ; Спецрада К 35.051.21 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 123. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Грабинський І.М., докт. екон. наук, проф., зав. кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Бех М.В. Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на Житомирщині кінця XIX – першої половини ХХ століття : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / Бех Микола Васильович ; Спецрада Д 26.227.01 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 120. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Глушко М.С., докт. іст. наук, проф. кафедри етнології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Бугрій О.М. Задачі для нелінійних параболічних рівнянь та варіаційних нерівностей зі змінними показниками нелінійності : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Бугрій Олег Миколайович ; Спецрада Д 35.051.07 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 71. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Науковий консультант – Бокало М.М., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Власенко Л.В. Стратегічні пріоритети та засоби розвитку зовнішньоторговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Власенко Лев Валерійович ; Спецрада К 35.051.21 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 128. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент –Українець Л.А., канд. екон. наук, доц. кафедри  міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Войтович С.П. Геохімія шахтних вод Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну (на прикладі Червоноградського гірничопромислового району) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол-мін. наук : спец. 04.00.02 “Геохімія ” / Войтович Світлана Петрівна ; Спецрада Д 26.203.01 в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Гулій В.М., докт. геол.-мін. наук, проф., зав. кафедри петрографії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Ворок Х.Б. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / Ворох Христина Богданівна ; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 132. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Корнійчук В.С., докт. філол. наук, проф., проф. кафедри  української літератури ім. акад. Михайла Возняка ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Гаврилюх В.М. Структура та електронні властивості нанорозмірних плівок металів з кубічною кристалічною граткою : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Гаврилюх Василь Миронович ; Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 96. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Стасюк З.В., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри фізичної та біомедичної електроніки ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Галамага О.В. Сакральний латинськомовний текст доби античності: генологічні, вербально-сугестивні та прагмакомунікативні виміри : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 “ Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Галамага Олена Володимирівна ; Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 133. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Чернюх Б.В., канд. філол. наук, доц., зав. кафедри  класичної філології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Галата С. Не “що вивчати”, а “навіщо” / Світлана Галата // Освіта України. – 2017. – № 21. – С. 1, 6–7.
 • Галяткін О.О. Взаємодія іонізуючого випромінювання з композитами на основі полімерів і мікро- та нановключень : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків ” / Галяткін Олександр Олександрович ; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Демків Т.М., канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри загальної фізики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Гойхман М.І. Діагностика проблемних ситуацій та державне регулювання функціонування банківського сектору в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Гойхман Михайло Ісаакович ; Спецрада Д 26.883.01 у ДВНЗ “Університет банківської справи” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 76–77. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Лобозинська С.М., докт. екон. наук, проф., проф. кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Гошіцька Т.Б. Традиційне житлово-господарське будівництво на бойківсько-підгір’янському пограниччі в середині XIX – першій половині ХХ ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / Гошіцька Тетяна Богданівна ; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 120. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Сілецький Р.Б., докт. іст. наук, проф., зав. кафедри етнології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Грищенко І.В. Фольклорні когнітивні патерни: міжетнічний полілог у народній прозі України : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика ” / Грищенко Ірина Василівна ; Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Гарасим Я.І., докт. філол. наук, проф., проф. кафедри української фольклористики ім. академіка Філарета Колесси, проректор з наук.-пед. роботи  ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Гусейнов Г. “Державні премії вручають ті, хто твоїх книжок не читав” : Письменник і меценат – про власну премію “Глодоський скарб” та його лауреата Андрія Содомору / Григорій Гусейнов // Високий замок. – 2017. – 25 квіт. – С. 7.
 • Дерев’янко Т.О. Задачі оптимального керування гіперболічними системами : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Дерев’янко Тарас Олександрович ; Спецрада Д 35.051.02 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 91. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Кирилич В.М., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри математичної економіки та економетрії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Дмитрів І. Креативні студенти “стартонули” у великому бізнесі / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2017. – 13 черв.

П’ятеро студентів економічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка стали переможцями у першій професійній програмі “Потужний старт у великому бізнесі”. Їм запропонували роботу у ТОВ “Альянс Маркет”.

 • Дринь Д.О. Біофізичні властивості TRPC4 і TRPV4 каналів та їх роль у регуляції скорочення гладеньких м’язів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.02 “Біофізика” / Дринь Дарія Олегівна ; Спецрада Д 26.001.38 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 99. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Манько В.В., докт. біол. наук, проф., зав. кафедри фізіології людини і тварини ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Ємець І.О. Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Ємець Іван Олександрович ; Спецрада Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 146. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Репецький В.М., канд. юрид. наук, проф., зав. кафедри міжнародного права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Єфіменко Н.В. NO-залежна регуляція морфофункціонального стану тромбоцитів та еритроцитів крові за умов алкогольної інтоксикації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія ” / Єфіменко Наталія Валентинівна ; Спецрада К 35.051.14 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 102. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Сибірна Н.О., докт. біол. наук, проф., зав. кафедри біохімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Задорожний Н. Jak parost’ lozy, plekajte movu! В інтернеті набуває популярності ініціатива про переведення української мови на латинську графіку / Назар Задорожний // Експрес. – 2017. – № 24. – С. 16.
 • Зацікавити хімією // Освіта України. – 2017. – № 13. – С. 3.
 • Ільницький Р.В. Інтеркаляційне струмоутворення у модифікованих нанодисперсних системах TiO2, TiO2/C : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні ” / Ільницький Роман Васильович ;  Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Стасюк З.В., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри фізичної та біомедичної електроніки ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Карпа І.В. Розмірні ефекти в діелектричних кристалах [N(CH3)4]2MeCl4 (Me = Cu; Zn; Co) з неспівмірною фазою : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” / Карпа Іван Васильович ; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 97. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Свелеба С. А., докт. фіз.-мат. наук, старший наук. співробітник ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Кирея В.В. Авіація Української Галицької Армії (1918–1920) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 20.02.22 “Військова історія” / Кирея Віктор Васильович ; Спецрада Д 35.051.25 у Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 113. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Голубко В.Є., докт. істор. наук, проф., зав. кафедри історичного краєзнавства ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Кметь В.С. Архетип відьми в українській літературі XIX – XX століття : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / Кметь Вікторія Сергіївна ; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 132. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Бондар Л.П., канд. філол. наук, доц., доц. кафедри  української літератури ім. акад. Михайла Возняка ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Коваленко М.В. Електронна енергетична структура, оптико-спектральні та сенсорні властивості наноструктур на основі ZnO : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників та діелектриків ” / Коваленко Марія Василівна ; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 92. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Бовгира О.В., канд. фіз.-мат. наук, доц., доц. кафедри фізики твердого тіла ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Ковальчук О.В. Трикрокові ітераційні методи розв’язування нелінійних функціональних рівнянь : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.07 “Обчислювальна математика” / Ковальчук Ольга Василівна ; Спецрада Д 35.051.07 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 91. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Бартіш М.Я., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри теорії оптимальних процесів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Козловський Б. Чи треба з хама робити пана, а з ворога – друга? З приводу міні-твору на ЗНО з української мови та літератури / Борис Козловський // Високий замок. – 2017. – № 66. – С. 8.
 • Коляда Є. І поверніть наше туди, де взяли! Росія безпідставно намагається привласнити собі одну з найяскравіших писемних пам’яток України – Остромирове Євангеліє / Євгенія Коляда // Експрес. – 2017. – № 20. – С. 18.
 • Короденко М. Спільна відповідальність / Максим Короденко // Освіта України. – 2017. – № 20. – С. 1, 5.
 • Костюк О.А. Зовнішньополітичні орієнтири України у російській суспільно-політичній думці 1990-х рр. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія ” / Костюк Олег Анатолійович ; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 114. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Шолота Х.В., канд. істор. наук, доц. кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Костюченко Н.П. Вплив політики ЄЦБ на зайнятість в Європейському Союзі в умовах боргової кризи : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Костюченко Наталія Петрівна ; Спецрада К 35.051.21 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 122–123. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Біленко Ю.І., канд. екон. наук, доц., зав. кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Красовська З. Посол ЄС в Україні львівським студентам : кілька людей перетворюють вашу країну в банкомат / Зоя Красовська // Українське слово. – 2017. – № 14. – С. 4.
 • Крюков А.В. Польська аграрна колонізація в Галичині (1919–1939 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія ” / Крюков Андрій Володимирович ; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 114. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Качараба С.П., докт. істор. наук, проф., зав. кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Кукош К. Львівські студенти підкорюють великий бізнес / Катерина Кукош // Експрес. – 2017. – № 44. – С. 7.
 • Кулик Н. Доля літописця / Наталія Кулик // Освіта України. – 2017. – № 14. – С. 14–15.
 • Кучер І. Тобі – у науку, а тобі – у багнюку / Інна Кучер // Експрес. – 2017. – № 28. – С. 9.
 • Літинський С. В. Чисельне розв’язування мішаних задач для хвильового рівняння методом перетворення Лаґерра та граничних інтегральних рівнянь : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.07 “Обчислювальна математика” / Літинський Святослав Володимирович ; Спецрада Д 35.051.07 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 91. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Музичук А.О., канд. фіз.-мат. наук, доц. кафедри програмування ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Ліщенко Ю. “Дощова вода тече під фундамент, будинок “плаває”... : Кабмін виділив 78 мільйонів гривень, за які відреставрують фундамент, дахи та фасад ЛНУ ім. Івана Франка / Юлія Ліщенко // Високий замок. – 2017. – 13 черв.
 • Ліщенко Ю. “Всі чудили у буремні студентські роки…” / Юлія Ліщенко // Високий замок. – 2017. – № 50. – С. 5.
 • Лук’янчук Г. Імпреза, присвячена 100-річчю Української національної революції 1917-1921 років / Георгій Лук’янчук // Українське слово. – 2017. – № 14. – С. 6.
 • Лук’янчук Г. Пам’яті Франкового сина / Георгій Лук’янчук // Українське слово. – 2017. – № 19. – С. 9.
 • Любашенко В. І. Концепція “обов’язок захищати” як гарантія захисту прав людини в міжнародному праві : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Любашенко В’ячеслав Ігорович ; Спецрада Д 41.086.04 у Національному університеті “Одеська юридична академія” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 136. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Репецький В.М., канд. юрид. наук, проф., зав. кафедри міжнародного права (Ін-т міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка).

 • Маркович В.В. Соціально-економічна ефективність транскордонного співробітництва України в умовах європейської інтеграції : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини ” / Маркович Віталій Володимирович ; Спецрада К 35.051.21 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 122. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Писаренко С.М., докт. геогр. наук, проф. кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Мартинюк О.В. Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Мартинюк Ольга Василівна ; Спецрада Д 26.001.37 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Іванчов М.І., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Марухняк Й. Травневі дні Чайковських / Йосип Марухняк // Слово Просвіти. – 2017. – № 20. – С. 12. – До 160-річчя від дня народження Андрія Чайковського.
 • Масюк Ю.О. Стратегічне управління розвитком туризму в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господаством” / Масюк Юлія Олегівна ; Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 124. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Грищук А.М., канд. екон. наук, доц., доц. кафедри менеджменту ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Милик О.В. Лінгвальні засоби репрезентації концепту ЗДОРОВ’Я в латинській мові : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 “Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Милик Оксана Василівна ; Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 131. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Чернюх Б.В., канд. філол. наук, доц., зав. кафедри класичної філології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Мисько В.І. Дитиноцентризм у педагогічній спадщині Януша Корчака : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Мисько Валентина Ігорівна ; Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 150. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Квас О.В., докт. пед. наук, проф. кафедри психології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Осадчук Т.Р. Творчість Федора Стригуна у контексті театральної культури України останньої третини XX – XXI століть : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 “Теорія та історія культури. Мистецтвознавство” / Осадчук Тетяна Романівна ; Спецрада К 20.051.08 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 166. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Гарбузюк М.В., канд. мистецтвознавства, доц., доц. кафедри театрознавства і акторської майстерності ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Отчич О.О. Прооксидантно-антиоксидантна рівновага за поєднаного застосування хіміо-лазеро-озонотерапії у крові хворих на туберкульоз легень : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.02 “Біофізика” / Отчич Оксана Орестівна ; Спецрада К 35.051.14 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 101. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Санагурський Д.І., докт. біол. наук, проф. кафедри біофізики та біоінформатики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Павловський В.І. Похідні 1,4-бенздіазепіну та споріднені гетероциклічні структури: синтез, зв’язок “структура – властивості” : дис. на здобуття наук. ступеня докт. хім. наук : спец. 02.00.10 “Біоорганічна хімія ” / Павловський Віктор Іванович ; Спецрада Д 41.219.02 у Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 71–72. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Обушак М.Д., докт. хім. наук, проф., зав. кафедри органічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Пьотр Мусял (Piotr Musiał). Цивілізаційні та культурні чинники розвитку підприємництва в умовах глобалізації світової економіки : дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини ” / Пьотр Мусял ; Спецрада К 35.051.21 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 122. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Грабинський І.М., докт. екон. наук, проф., зав. кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Самар М.І. Класичні та релятивістські квантові задачі в просторі з мінімальною довжиною : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 “Теоретична фізика” / Самар Микола Іванович ; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 97–98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Ткачук В.М., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри теоретичної фізики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Семочко Н.С. Властивості логарифмічних похідних аналітичних функцій та розв’язків комплексних диференціальних рівнянь дробового порядку : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз ” / Семочко Надія Сергіївна ; Спецрада Д 35.051.18 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 93. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Чижиков І.Е., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Сеньків М.І. Транспортна і розподільча геологістика в Західному регіоні України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” / Сеньків Мар’яна Ігорівна ; Спецрада Д 35.051.08 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 134. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Грицевич В.С., канд. географ. наук, доц., доц. кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Сидоренко Б. Крушитель скали марновірства / Борис Сидоренко // Голос України. – 2017. – № 95. – С. 8.
 • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 19–30.

 


 

Фізико-математичні науки :

- Ровенчак Андрій Адамович, 01.04.02 Теоретична фізика ; Д 35.051.09.

- Нестеренко Василь Володимирович, 01.01.01 Математичний аналіз ; Д 35.051.18.

Філософські науки :

- Содомора Павло Андрійович, 09.00.05 “Історія філософії” ; Д 35.051.02.

Юридичні науки :

- Панкевич Іван Миронович, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

 

 • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 31–78.

Фізико-математичні науки :

- Флюд Оксана Володимирівна, 01.01.02 Диференціальні рівняння ; Д 35.051.07.

- Гнатенко Христина Павлівна, 01.04.02 Теоретична фізика ; Д 35.051.09.

- Кушлик Маркіян Олегович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09.

Економічні науки :

- Гнатюк Ростислав Андрійович, 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” ; Д 35.051.22.

- Ярема Олег Романович, 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” ; Д 35.051.22.

- Васильків Мар’яна Володимирівна, 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; К 35.051.21.

- Линник Олександра Олександрівна, 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; К 35.051.21.

- Струк Олександра Ігорівна, 08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; К 35.051.21.

Філологічні науки :

- Лапій Марія Михайлівна, 10.01.01 “Українська література” ; Д 35.051.13.

- Аджабі Ясін (громадянин Алжирської Народної Республіки), 10.02.04 Германські мови ; К 35.051.15.

- Головач Тетяна Миколаївна, 10.02.04 Германські мови ; К 35.051.15.

- Дзюбіна Оксана Ігорівна, 10.02.04 Германські мови ; К 35.051.15.

- Оленюк Олена Валеріївна, 10.02.04 Германські мови ; К 35.051.15.

- Бутковська Оксана Степанівна, 10.02.15 Загальне мовознавство ; К 35.051.23.

- Крохмальна Галина Іванівна, 10.02.01 Українська мова ; К 35.051.23.

- Орленко Оксана Володимирівна, 10.02.15 Загальне мовознавство ; К 35.051.23.

Географічні науки :

- Бальцер Інна Володимирівна, 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів ; Д 35.051.08.

- Верчин Наталія Романівна, 11.00.02 Економічна та соціальна географія ; Д 35.051.08.

- Ганущак Мар’яна Михайлівна, 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів ; Д 35.051.08.

- Гарбар Владислав Васильович, 11.00.05 Біогеографія та географія грунтів ; Д 35.051.08.

Юридичні науки :

- Ванієв Ельдар Серверович, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

- Крикливець Дмитро Євгенович, 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” ; Д 35.051.03.

- Малюга Володимир Михайлович, 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” ; Д 35.051.03.

Політичні науки :

- Кірієнко Оксана Дмитрівна, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

- Мартиняк Юлія Олегівна, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

- Пасічний Роман Ярославович, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

- Чміль Ірина Ігорівна, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17.

- Чубаєвський Віталій Іванович, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17.

 

 • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 7–18.

Історичні науки :

- Фурман Ігор Іванович, 20.02.22 “Військова історія ” ; Д 35.051.25.

Економічні науки :

- Ревак Ірина Олександрівна, 08.00.03 Економіка та управління національним господарством, 21.04.01 Економічна безпека держави ; Д 35.051.01.

- Юринець Зорина Володимирівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01.

Юридичні науки :

- Бобечко Назар Ростиславович, 12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ; Д 35.051.03.

 

 • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 18–62.

Фізико-математичні науки :

- Бойко Ярослав Васильович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09.

- Возняк Олекса Орестович, 01.04.02 Теоретична фізика ; Д 35.051.09.

- Лесівців Віталій Миколайович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09.

- Цибульський Володимир Степанович, 01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків ; Д 35.051.09.

Історичні науки :

- Вовчко Марія Іванівна, 07.00.02 “Всесвітня історія” ; Д 35.051.12.

- Ковалевич Тарас Васильович, 07.00.01 Історія України ; Д 35.051.12.

- Конюхов Сергій Вадимович, 07.00.01 Історія України ; Д 35.051.12.

- Надрага Марта Степанівна, 07.00.01 Історія України ; Д 35.051.12.

- Пиріг Маріанна Ігорівна, 07.00.01 “Історія України” ; Д 35.051.12.

Економічні науки :

- Горинь Ярина Орестівна, 08.00.03 Економіка та управління національним господарством ; Д 35.051.01.

- Серватинська Інна Миколаївна, 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит ; Д 35.051.01.

- Собкова Наталія Дмитрівна, 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит ; Д 35.051.01.

Філософські науки :

- Качмар Святослав Любомирович, 09.00.05 “Історія філософії” ; Д 35.051.02.

Філологічні науки :

- Крацило Соломія Олександрівна, 10.02.04 Германські мови ; К 35.051.15.

- Кунець Христина Богданівна, 10.02.04 Германські мови ; К 35.051.15.

- Бачишина Ольга Богданівна, 10.02.01 Українська мова ; К 35.051.23.

- Микульчик Роман Богданович, 10.02.01 Українська мова ; К 35.051.23.

- Стефанишин Юлія Миронівна, 10.02.03 Слов’янські мови ; К 35.051.23.

- Шпить Оксана Богданівна, 10.02.01 Українська мова ; К 35.051.23.

Географічні науки :

- Головатий Мар’ян Васильович, 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів ; Д 35.051.09. 

Юридичні науки :

- Максимишин Наталія Миронівна, 12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ; Д 35.051.03.

Політичні науки :

- Хомин Ірина Євгенівна, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

- Чачава Васіль, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

- Шотурма Наталія Володимирівна, 23.00.02 Політичні інститути та процеси ; Д 35.051.17.

Соціальні комунікації:

- Наконечна Зоряна Іванівна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” ; К 35.051.24.

 • Стецюк Х.П. Конституційно-правове регулювання офіційної назви держави: європейський та вітчизняний досвід : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Стецюк Христина Петрівна ; Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 136. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Бориславська О.М., канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри конституційного права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Стецьків А.О. Структурна хімія силіцидів, германідів та станідів лужних та рідкісноземельних металів : дис. на здобуття наук. ступеня докт. хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Стецьків Андрій Остапович ; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 80–81. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 • Стовба О.В. Темпоральна онтологія права : дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.12 “Філософія права” / Стовба Олексій Вячеславович ; Спецрада Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 88. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Рабінович С.П., докт. юрид. наук, проф., проф. кафедри конституційного права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Страп Н.І. Задачі з нелокальними за виділеною змінною умовами для рівнянь з частинними похідними у комплексних областях : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Страп Наталія Ігорівна ; Спецрада Д 35.051.07 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 91. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Бокало М.М., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Ходикіна М.О. Формування гетероструктур в системі неорганічний носій – нативний ферментний препарат класу оксидоредуктаз : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 “Фізична хімія ” / Ходикіна Марія Олегівна ; Спецрада Д 26.218.01 в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 94. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Решетняк О.В., докт. хім. наук, проф., зав. кафедри фізичної та колоїдної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Ходос О.Є. Особливості ландшафтно-геохімічних умов та ґрунтового покриву узбереж лиманів Північно-Західного Причорномор’я : дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.01 “Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів ” / Ходос Олена Євгенівна ; Спецрада Д 41.051.03 в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 134. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Шубер П.М., канд. геогр. наук, доц. кафедри фізичної географії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Цебенко А.М. Оптимальне керування в задачах без початкових умов для еволюційних рівнянь та варіаційних нерівностей : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Цебенко Андрій Миколайович ; Спецрада Д 35.051.02 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 92. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Бокало М.М., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Цепкало О.В. Методика навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання. Германські мови” / Цепкало Олексій Володимирович ; Спецрада К 26.001.49 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 146. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Патієвич О.В., канд. пед. наук, асист. кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Чижович Л. Андрій Содомора : “У Франковий вуз на лекції ходив з чорнильницею” / Людмила Чижович // Високий замок. – 2017. – № 37. – С. 10.
 • Чіпко М.В. Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав в сфері використання відновлювальної енергетики : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Чіпко Марина Володимирівна ; Спецрада Д 41.086.04 у Національному університеті “Одеська юридична академія” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 142. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Лисик В.М., канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри міжнародного права (Ін-т міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка).

 • Чопик Ю.С. Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінці українських науковців (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Чопик Юрій Степанович ; Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 154. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Караманов О.В., канд. пед. наук, доц., доц. кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Шандала О.О. Правове регулювання громадянства в період українського державотворення 1917–1920 рр. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Шандала Ольга Олегівна ; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 143–144. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Кольбенко А.В., канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Яворська О. “Повернення в причали батьків…” / Ольга Яворська // Літературна Україна. – 2017. – № 25-26. – С. 11. – Рец. на кн.: Шкраб’юк П. Історії, прожиті тричі / Петро Шкраб’юк. – Львів : НВФ “Українські технології”, 2015. – 444 с.
 • Янковська Ж.О. Фольклоризм української літературної прози доби романтизму : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика”, 10.01.01 “Українська література” / Янковська Жанна Олександрівна ; Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 81. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Науковий консультант – Гарасим Я.І., докт. філол. наук, проф., проф. кафедри української фольклористики ім. акад. Філарета Колесси, проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Янчук М.Б. Економічна інтеграція авіабудівних підприємств : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності” / Янчук Марина Борисівна ; Спецрада Д 26.063.01 у ПВНЗ “Європейський університет” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 78. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Ватаманюк-Зелінська У.З., докт. екон. наук., доц., доц. кафедри державних та місцевих фінансів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Яровець І.Р. Особливості наносистем на основі халькогенідних напівпровідників з природними наноструктурованими матрицями : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Яровець Ігор Романович ; Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 96–97. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Галій П.В., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки ЛНУ ім. Івана Франка.

 


 

Журнали

 • Лук’янчук Г. Іван Франко і Василь Доманицький / Георгій Лук’янчук // Культура і життя. – 2017. – № 14. – С. 5.
 • “Український театр у Львові в період німецької окупації (1941–1944)”. Презентація в рамках фестивалю / Фоторепортаж Юрія Сороки // Українська культура. – 2017. – № 1. – С. 52–53.
 • Андріяшко Р. “Таких мужів потребує нація” : До 80-річчя Василя Лизанчука / Роман Андріяшко // Дзвін. – 2017. – № 1. – С. 276–278.
 • Вертій О. Сподвижник української справи : До 75-річчя від дня народження Тараса Салиги / Олексій Вертій // Дзвін. – 2017. – № 1. – С. 234–238.
 • Горак Р.З Франкової когорти / Роман Горак // Дзвін. – 2017. – № 4. – С. 172–180.
 • Дячишин Б. Крихти живого часу Андрія Содомори: есеї / Богдан Дячишин. – К. : Ярославів Вал, 2017.
 • Карлова Л. На майданчиках ОБСЄ українські делегації не дають поширювати російську пропаганду / Леся Карлова. – Журналіст України. – 2017. – № 5. – С. 8–9.

Про Конференцію з фізичної безпеки журналістів та боротьбу з безкарністю, що відбувалася в рамках ХІV з’їзду Національної спілки журналістів України. Тему неможливості діалогу між українськими і російськими організаціями порушив проф. ЛНУ ім. Івана Франка Василь Лизанчук.

 • Мирослав Львович Горбачук : [Некролог] / Д.З. Аров, Ю.М. Березанський, А.Н. Кочубей [та ін.] // Укр. мат. журн. – 2017. – Т. 69, № 4. – С. 575–576.
 • Пастернак Н. “Скарби Франкового дому” / Надія Пастернак // Культура і життя. – 2017. – № 23. – С. 8.
 • Пастернак Н. Богдан Тихолоз : “Музей – це місце, де твориться культура” / Надія Пастернак // Культура і життя. – 2017. – № 15. – С. 4–5.

Тельвак В. Львівська історична школа Михайла Грушевського / В. Тельвак, В. Педич. – Львів: Світ, 2016. – 440 с. – (серія “Грушевськіяна”, т. 9).

 • Ясь О.В. [Рецензія] / О.В. Ясь // Укр. іст. журн. – 2017. – № 1. – С. 218–222. – Рец. на кн.: Львівська історична школа Михайла Грушевського / В. Тельвак, В. Педич. – Львів: Світ, 2016. – 440 с. – (серія “Грушевськіяна”, т. 9).

 

II. Публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

 

 • Vakarchuk I.O. The Effective Mass of an Impurity Atom in the Bose Liquid with a Deformed Heisenberg Algebra / I.O. Vakarchuk, G. Panochko // Укр. фіз. журн. – 2017. – Т. 62, № 2. – С. 123–131.
 • Горак Р. Ностальгія Михайла Біласа / Роман Горак // Дзвін. – 2017. – № 1. – С. 279–318.
 • Горак Р. Очікування сонця / Роман Горак // Слово Просвіти. – 2017. – № 20. – С. 6 ; № 21. – С. 6–7.
 • Горблянський Ю. Систематик філософської думки / Юрій Горблянський // Дзвін. – 2017. – № 1. – С. 248–253.

Про історика філософії Ігоря Захара.

 • Гресь Б. Про “тести з душею”: до виходу книжки з теорії тестування / Богдана Гресь // Дивослово. – 2017. – № 4. – С. 64. – Рец. на кн.: Методика тестування знань та умінь з української літератури: навч.-метод. посіб. / В. Микитюк. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 224 с.
 • Грицак Я. Про правду війни / Ярослав Грицак // Країна. – 2017. – № 18 (371), 11 трав. – С. 15.
 • Ільницький М. У задзеркаллі слова / Микола Ільницький // Дзвін. – 2017. – № 1. – С. 239–243.

Про видання творів Ірини Вовк.

 • Ільницький М. Коли муза відмовляється від поета… Іван Дзюба : у літературі і навколо / Микола Ільницький // Українська літературна газета. – 2017. – № 9. – С. 6–7.
 • Крук Г. “Слід твоїх губ на моїм передпліччі...” / Галина Крук // Дніпро. – 2016. – № 10–12. – С. 24. – Сучасна інтимна лірика.
 • Лизанчук В. Якою має бути головна світоглядна платформа української журналістики?! / Василь Лизанчук // Слово Просвіти. – 2017. – № 20. – С. 2.
 • Микитюк В. “Конечність реформи учіння української літератури...” / Володимир Микитюк // Дивослово. – 2017. – № 4. – С. 2–11.
 • Микитюк В. Тестові завдання з української літератури / Володимир Микитюк // Дивослово. – 2017. – № 4. – С. 23–28.
 • Мудрий М. Концептуальні основи єдиного курсу історії (історії України та всесвітньої історії) ХХ і початку ХХІ століття для старших класів загальноосвітньої школи / Мар’ян Мудрий, Роман Пастушенко // Педагогічна думка. – 2017. – № 1. – С. 3–4.
 • Мудрий С.І. Вплив малих концентрацій нікелю на поверхневий натяг та густину індію / С.І. Мудрий, М.А. Литвин // Укр. фіз. журн. – 2017. – Т. 62, № 2. – С. 118–122.
 • Оленич І.Б. Електричні властивості оксидокремнієвих гетероструктур на основі поруватого кремнію / І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, Б.П. Коман // Укр. фіз. журн. – 2017. – Т. 62, № 2. – С. 166–171.
 • Плазмонне поглинання наночастинок срібла на поверхні LiNbO3 / І.М. Болеста, М.М. Ваків, В.Г. Гайдучок [та ін.] // Укр. фіз. журн. – 2017. – Т. 62, № 1. – С. 39–45.
 • Полещук Т. Російська Федерація у 2000-х роках: влада й суспільство : (на допомогу вчителеві історії) / Тамара Полещук // Педагогічна думка. – 2017. – № 1. – С. 5–14.
 • Рустамова П.Т. к. Нагірний Карабах: ходжалинський геноцид / Парвана Тельман кизи Рустамова // Зовнішні справи. – 2017. – № 4. – С. 12–14.
 • Сеник Л. Інтелектуальні сонцетони в ліричному й драматичному осмисленні / Любомир Сеник // Дзвін. – 2017. – № 1. – С. 244–248.

Про збірку творів Ірини Вовк “Сонцетони”.

 • Середа В. Кримськотатарські мрії. Корінні мешканці, які покинули півострів, марять рідним домом, але повертатись бояться / Вікторія Середа // Експрес. – 2017. – № 45. – С. 14.
 • Сіромський Р. Українські репрезентації на міжнародній конференції з прав людини у Тегерані 1968 р. / Руслан Сіромський // Педагогічна думка. – 2017. – № 1. – С. 14–19.
 • Содомора А. Vade mecum: “Йди зі мною” / Андрій Содомора // Дзвін. – 2017. – № 1. – С. 258–260.
 • Фединяк Г.С. Сучасний стан міжнародного приватного права як науки та системи норм / Г.С. Фединяк // Держава і право: зб. наук. праць. Сер. Юрид. науки. – Киів : Вид-во “Юридична думка”, 2017. – Вип. 75. – С. 379–385.
 • Шкраб’юк П. Райдуга в сутінках, або Нотатки після ювілею / Петро Шкраб’юк // Дзвін. – 2017. – № 1. – С. 197–225.
 • Щепна І. “Голоси”, “видіння і відлуння” постмеморі в поезії Ігоря Римарука / Ірина Щепна // Слово і час. – 2017. – № 4. – С. 90–97.

 

 

 


 

III. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

в Інтернет-джерелах

 

 • 10 Дитячий Форум у Львові | “КОСМОВІЗІЯ” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://litcentr.in.ua/news/2017-06-04-6150. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 19 черв. 2017 року.
 • 12 травня Лілія Гриневич відвідає Львів з робочим візитом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/05/11/12-travnya-liliya-grinevich-vidvidae-lviv-z-robochim-vizitom/. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 13 трав. 2017 року.
 • 18 травня у Львівському університеті стартує ХХV Міжнародний славістичний колоквіум [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/18_travnya_u_lvivskomu_universyteti_startuie_hhv_mizhnarodnyy_slavistychnyy_kolokvium_259897.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 7 черв. 2017 року.
 • 24 квітня 2017 року о 17.00 у Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться Урочиста академія, присвячена пам’яті Віри Річ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://storinka-m.kiev.ua/art_news_2703.php. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 27 квіт. 2017 року.
 • II Львівська міжнародна школа клітинної біоенергетики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://biology.univ.kiev.ua/201-news/6533-ii-lvivska-mizhnarodna-shkola-klitinnoji-bioenergetiki.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 11 трав. 2017 року.
 • VII Міжнародний конкурс школярів “Від кристалів-гігантів до нанокристалів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oman.lviv.ua/t.php?page=25. – Назва з екрана. – Дата перегляду : 11 трав. 2017 року.

 

 

Підготували бібліографи науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка: Дарчук І. М., Купин Л. Я., Любицька М. Є.

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Info: +38 (032) 239-43-58

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom