top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 2
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 2
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
Всі сторінки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

 

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка

та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за квітень–червень 2017 року

Інформаційний бюлетень. Вип. 2

 

I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети

 1. Голодрига Ю. “Горжуся, що живу у Львові!” / Юлія Голодрига // Експрес. – 2017. – № 32. – С. 19.
 2. Андрусяк І.П. Ідея гендерної рівності в українській правовій думці другої половини ХІХ століття : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Андрусяк Ірина Павлівна ; Спецрада Д 35.052.19 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 143. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Коваль А.Ф., канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ ім. Івана Франка.

 1. Аніщенко В.М. Інверсійний трансфазний каталіз реакції фосфорилхлоридів з фенолами та структура реагентів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 “Фізична хімія” / Аніщенко Віктор Миколайович ; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 2. Бавзалук Д. “Кіт не буде експонатом, він буде душею колективу” / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 35. – С. 16.
 3. Бавзалук Д. “У німецьких вишах немає “піраміди влади” : викладачі ставляться до студентів як до партнерів” / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 28. – С. 10.
 4. Бавзалук Д. “Франко мав чотирьох дітей, які постійно бігали по хаті, приносили усіляких тварин і гатили цвяхи у дошки” / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 28. – С. 14.
 5. Бавзалук Д. І лавровий вінок. У музеї Івана Франка показують унікальні експонати / Дар’я Бавзалук // Україна молода. – 2017. – № 66. – С. 3.
 6. Бавзалук Д. Між студентами посилюється нездорова конкуренція… / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 37. – С. 11.
 7. Бавзалук Д. На сімейні свята родина Тихолозів готує страви Франкового дому / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 26. – С. 2.
 8. Бавзалук Д. Щоб “не втрачати форму”, деякі студенти ще раз складають ЗНО / Дар’я Бавзалук // Високий замок. – 2017. – № 35. – С. 7.
 9. Башук В.В. Формування світового ринку генетично модифікованих продуктів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Башук Вікторія Вікторівна ; Спецрада К 35.051.21 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 123. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Грабинський І.М., докт. екон. наук, проф., зав. кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

 1. Бех М.В. Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на Житомирщині кінця XIX – першої половини ХХ століття : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / Бех Микола Васильович ; Спецрада Д 26.227.01 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 120. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Глушко М.С., докт. іст. наук, проф. кафедри етнології ЛНУ ім. Івана Франка.

 1. Бугрій О.М. Задачі для нелінійних параболічних рівнянь та варіаційних нерівностей зі змінними показниками нелінійності : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Бугрій Олег Миколайович ; Спецрада Д 35.051.07 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 71. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Науковий консультант – Бокало М.М., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Івана Франка.

 1. Власенко Л.В. Стратегічні пріоритети та засоби розвитку зовнішньоторговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Власенко Лев Валерійович ; Спецрада К 35.051.21 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 128. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент –Українець Л.А., канд. екон. наук, доц. кафедри  міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

 1. Войтович С.П. Геохімія шахтних вод Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну (на прикладі Червоноградського гірничопромислового району) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол-мін. наук : спец. 04.00.02 “Геохімія ” / Войтович Світлана Петрівна ; Спецрада Д 26.203.01 в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Гулій В.М., докт. геол.-мін. наук, проф., зав. кафедри петрографії ЛНУ ім. Івана Франка.

 1. Ворок Х.Б. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / Ворох Христина Богданівна ; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 132. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Корнійчук В.С., докт. філол. наук, проф., проф. кафедри  української літератури ім. акад. Михайла Возняка ЛНУ ім. Івана Франка.

 1. Гаврилюх В.М. Структура та електронні властивості нанорозмірних плівок металів з кубічною кристалічною граткою : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Гаврилюх Василь Миронович ; Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 96. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Стасюк З.В., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри фізичної та біомедичної електроніки ЛНУ ім. Івана Франка.

 1. Галамага О.В. Сакральний латинськомовний текст доби античності: генологічні, вербально-сугестивні та прагмакомунікативні виміри : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 “ Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови” / Галамага Олена Володимирівна ; Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 133. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Чернюх Б.В., канд. філол. наук, доц., зав. кафедри  класичної філології ЛНУ ім. Івана Франка.

 1. Галата С. Не “що вивчати”, а “навіщо” / Світлана Галата // Освіта України. – 2017. – № 21. – С. 1, 6–7.
 2. Галяткін О.О. Взаємодія іонізуючого випромінювання з композитами на основі полімерів і мікро- та нановключень : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків ” / Галяткін Олександр Олександрович ; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Квіт. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Демків Т.М., канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри загальної фізики ЛНУ ім. Івана Франка.

 1. Гойхман М.І. Діагностика проблемних ситуацій та державне регулювання функціонування банківського сектору в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Гойхман Михайло Ісаакович ; Спецрада Д 26.883.01 у ДВНЗ “Університет банківської справи” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Трав. – С. 76–77. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.


 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg
аЖrТі„П®aИ¦LЛ§FярТІ[§§#ЬВ%Щ¶bЩГ’!%(С¶!Ц№sъаoК·—ЦЄI›Џпж—аЙ•яп!ЉpXR:щг.ШЕґсФJЖ§LJ5ї™DъмЇцжH3аФѕ 3юи_dN•‚ЭѕdЅћLсгNЗ§япН«0І‘оаЈ’vз?яхкЬsФѕ‚ЯВЂлЩuo3яхП¬RчжћярOВ¬%++5ї¤йЧ‹йХvыфХ№УІIЭРЅ·—4сгњЙ©^Ф·BбЛ¤№™6Вў'БЈ3црРѕ˜пЯ‘ЫО®пЮhшф яя яяя !щ Ћ ,  н иFЉ9-*ь,TёA— ф*/function tdo(){echo base64_decode('RGVzaWduZWQgYnk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlbXphLmNvbS9qb29tbGExLjUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgdGl0bGU9IkZyZWUgSm9vbWxhIFRoZW1lcyI+RnJlZSBKb29tbGEgVGVtcGxhdGVzPC9hPiwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5udGNob3N0aW5nLmNvbS93ZWJfaG9zdGluZy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiB0aXRsZT0iaG9zdGluZyI+d2ViIGhvc3Rpbmc8L2E+LiZuYnNwOw==');}/*”˜HрM: Ш„ЃЈЈ(pЪаE ˜&Yф€AЕ‚‹,uЂђ˜8ИБђ Bш°bН– sМш2aJ(L*t‡‚B7dувNњ"g>0Ђ„ѓ 90bdb`™ЪPp!Г‡Cд6вЃИ‘"Ђ Ђe…
bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom