top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 3 - Page2
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 3
Page2
Page3
Page4
Page5
Page6
Page7
Page8
Page9
Page10
Page11
Page12
Page13
Всі сторінки

 

 • Бубис О. Є. Екотоксикологічні механізми впливу важких металів на процеси метаболізму в клітинах рослин плейстофітону : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук  : спец. 03.00.16 “Екологія” / Ольга Євгеніївна Бубис ; Спецрада К 36.814.04 у Львівському національному аграрному університеті МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 88. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Антоняк Г. Л., докт. біол. наук, професор, професор кафедри екології ЛНУ ім. І. Франка.

 • Бурдіна Е. О. Інфотейнмент як соціокомунікативне явище в сучасних українських інформаційно-публіцистичних телепроектах : дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Бурдіна Елеонора Олегівна ; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 111. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Валькова К. Г. Жанрово-комунікаційні особливості книги подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова “Одноповерхова Америка” : дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Валькова Катерина Геннадіївна ; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 112. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Вергеліс О. Культурна реформа. Вид із хвоста / Олег Вергеліс // Дзеркало тижня. – 2017. – № 32. – С. 1, 4.

Федір Стригун – завідувач кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету ім. І. Франка – художній керівник-патріарх Львівського національного театру ім. Марії Заньковецької.

 • Вещикова О. С. Наративні стратегії містичного у художньому творі (на матеріалі прози В. Шевчука, Г. Пагутяк, В. Даниленка) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 “Теорія літератури” / Вещикова Олена Сергіївна ; Спецрада К 38.053.04 у Чорноморському національному університеті ім. Петра Могили МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 108. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Гірняк М. О., канд. філол. наук, доц., доц. кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Визначено лауреатів Премії Івана Франка // Українська літературна газета. – 2017. – 28 лип. – № 15 (203). – С. 3. – Фото.

У номінації “За кращу наукову роботу в інформаційній сфері одноголосно переміг науково-просвітницький інтернет-проект Н. Тихолоз та Б. Тихолоза “Франко: наживо.

 • Вістовський В. В. Релаксація та міграція електронних збуджень у сцинтиляційних матеріалів за умови просторового обмеження : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” / Вістовський Віталій Володимирович; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Науковий консультант – Волошиновський А.С., докт. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Воїнська К. Р. Архетипність художнього мислення в малій прозі Валерія Шевчука : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 “Теорія літератури” / Воїнська Катерина Романівна ; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 107. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Зубрицька М. О., канд. філол. наук, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, доц. кафедри теорії літератури й порівняльного літературознавства ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Волоско І. Р. Суд присяжних в Україні: особливості формування та діяльність : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук  : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / Ірина Романівна Волоско ; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 93. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Нор В. Т., докт. юрид. наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики ЛНУ ім. І. Франка.

 • Гадьо Н. Р. Медіастратегії Католицької церкви в інтернеті : дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Гадьо Наталія Романівна ; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 112. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Гадьо Н. Р., асистент кафедри теорії і практики журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

Опонент – Юраш А. В., канд. політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії і практики журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Гарасимчук М. Є. Актові книги Самбірської економії кінця XVI-XVII ст.: історико-джерелознавче дослідження : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.06 “Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни” / Гарасимчук Марія Євгенівна; Спецрада Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 49. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Вінниченко О. О., канд. істор. наук, доцент, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Гармаш О. Л. Морфологізовані метаконцепти в процесах концептуальної деривації (на матеріалі англомовних інновацій кінця XX – початку XXI ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови”/ Олена Леонідівна Гармаш ; Спецрада Д 41.051.02 в Одеському національному університеті ім. І. І.Мечникова МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 77. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ ім. І. Франка.

 • Годлевська К. В. Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів в коледжах та університетах Угорщини : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Годлевська Катерина Василівна ; Спецрада Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 88. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Нос Л.С., кандидат пед. наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти, заст. декана з навч.-вихов. та наук. роботи факультету педагогічної освіти ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Головко Т. Щоденник для всіх. Вже рік із нами немає Героя України письменника Романа Іваничука / Тарас Головко // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 173. – С. 7.
 • Голодрига Ю. За працю – орден / Юлія Голодрига // Експрес. – 2017. – № 48. – С. 14.

Професор кафедри теорії та філософії права ЛНУ ім. І. Франка Петро Рабінович отримав орден За заслуги ІІІ ступеня.

 • Горобець Х. Живе слово знаходить шлях до читача / Христина Горобець // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 176. – С. 3.

У номінації Класична українська література перемогла книжка Івана Франка Мойсей, видавництво ЛНУ ім. І. Франка.

 • Громов В. О. Моделі, методи та алгоритми теорії біфуркацій для нелінійних еліптичних рівнянь типу Кармана : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 “Математичне моделювання” / Громов Василь Олександрович; Спецрада Д 08.051.09 у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 2. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Шахно С. М., докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри обчислювальної математики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Демидюк О. О. Ефективність функціонування та розвитку сучасних економічних систем : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Демидюк Ольга Олександрівна; Спецрада Д 26.001.13 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 52. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Кульчицький Б. В., докт. екон. наук, професор, професор кафедри економічної теорії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Діденко Н. О. Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Діденко Наталя Олександрівна ; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університету ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 79. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Миськів М.Г., докт. хім. наук, проф. кафедри неорганічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка. 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom