top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 3 - Page3
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 3
Page2
Page3
Page4
Page5
Page6
Page7
Page8
Page9
Page10
Page11
Page12
Page13
Всі сторінки

 

 • Дияк І. І. Чисельне моделювання деформаційних процесів на основі поєднання методів скінченних і граничних елементів : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальні методи” / Дияк Іван Іванович; Спецрада Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Науковий консультант – Савула Я. Г., докт. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Дмитрів І. Король Данило заснував Львів, коли Сонце перебувало у сузір’ї Лева… / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2017. – № 105. – С. 7.

Кореспондент відкрила для себе астрономічні цікавинки побувавши на лекції у Львівській астрономічній аудиторії ЛНУ імені Івана Франка.

 • Дмитрів І. Фізико-математичний ліцей – знову найкращий. Упродовж кількох років поспіль Львівський фізико-математичний ліцей стає абсолютним лідером з-поміж навчальних закладів Львова за результатами ЗНО / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2017. – № 96 (5645). – С. 8. – Фото.

Після Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському університеті у загальноміському рейтингу є Класична гімназія при Львівському університеті.

 • Донець А. А. Міжнародна правосуб’єктність суб’єктів федерації в Європейському Союзі (на прикладі ФРН) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Донець Анастасія Анатоліївна; Спецрада Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 72. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Микієвич М. М., докт. юрид. наук, професор, завідувач кафедри європейського права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Дуда Ю. Риба шукає, де глибше, абітурієнт – де легше... Попри додаткові конкурсні бали і підвищену стипендію, абітурієнти не хочуть вступати на природничо-інженерні спеціальності / Юлія Диба // Високий замок. – 2017. – № 96 (5645). – С. 8. – Фото.

Абітурієнти Львівського національного університету імені Івана Франка надали більшу перевагу гуманітарним спеціальностям.

 • Журжа І. До 100 – річчя Української революції. Під пильним наглядом влади / Ірина Журжа // Голос України. – 2017. – № 149 (6654). – С. 9. – Фото.

Про Олександра Грушевського та родину Грушевських.

 • Заболоцький Т. М. Моделювання за альтернативними гіпотезами в управлінні портфелем фінансових активів : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.11 “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці” / Заболоцький Тарас Миколайович; Спецрада Д 26.006.07 у ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 9. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Заболоцький Т. М., доцент кафедри програмування ЛНУ імені Івана Франка.

 • Ільницька О. В. Задачі без початкових умов для еволюційних систем із запізненням : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук / Ольга Володимирівна Ільницька ; Спецрада Д 35.051.02 у Львівському національному університеті ім. І. Франка МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Черв. – С. 15. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Бокало М. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. І. Франка.

 • Кіраль С. Олена Теліга та Олег Штуль у спогадах Івана Денисюка та його листах до Надії Миронець / Кіраль Сидір // Українська літературна газета. – 2017. – 28 лип. – № 15 (203). – С. 1,4. – Фото.

Іван Денисюк, почесний професор ЛНУ імені Івана Франка. У спогадах І. Денисюка згадано М. Возняка, М. Рудницького, Є. Лазаренка та В. Кабайду.

 • Кіянка І. Б. Історичні форми концептуалізації популізму як категорії політичної науки та ідеологічної норми: дис. на здобуття наук. ступеня докт. політ. наук : спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” / Кіянка Ірина Богданівна ; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 74. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Науковий консультант – Денисенко В. М., докт. політ. наук, проф., зав. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Когут Ю. М. Фазові рівноваги та скло утворення у системах Ag2X-PbX-GeX2 (X=S, Se) та споріднених : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Когут Юрій Миколайович ; Спецрада К 61.051.03 в Ужгородському національному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Котур Б. Я., докт. хім. наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Король Л. В. Механізми розвитку оксидативного стресу при запальних процесах в нирках та шляхи його корекції : дис. на здобуття наук. ступеня докт. біол. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія” / Король Леся Вікторівна; Спецрада Д 26.001.24 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Сибірна Н. О., докт. біол. наук, професор, завідувач кафедри біохімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Кос Р. В. Термодинамічні властивості етилових естерів 3-(5-арил-2-фурил)-2 ціанакрилових кислот та їх розчинів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 “Фізична хімія” / Кос Роман Володимирович ; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Дутка В. С., докт. хім. наук, доцент, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Котловський А. М. Формування англомовної лексико-граматичної компетентності в говорінні майбутніх економістів у процесі самостійної роботи : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – германські мови” / Котловський Андрій Миколайович ; Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 86. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Котловський А. М., викладач кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Кресін О. В. Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII – першій третині XIX ст.: компаративна концептуалізація : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень”/ Олексій Веніамінович Кресін ; Спецрада Д 64.086.02 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 77. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Косович В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії та філософії права ЛНУ ім. І. Франка.

 • Кривенко А.-Д. О. Календарний пласт волинської демонології: світоглядні та обрядові прояви : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / Кривенко Анастасія-Домна Олександрівна; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 51. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Сілецький Р. Б., докт. істор. наук, професор, завідувач кафедри етнології ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Кулик Н. Страта за українство / Н. Кулик // Освіта України. – 2017. – 31 лип. (№29 (1529). – С. 14–15. – Фото.

До 99-річчя нашого видатного співвітчизника – талановитого педагога, письменника, літературознавця, першого міністра освіти в уряді УНР, який розпочав українізацію шкільної освіти та працював в Українському науковому товаристві поруч із М. Грушевським, – Івана Матвійовича Стешенка.

 • Кушнір Б. …відзначили премією Івана Франка / Богдан Кушнір // Голос України. – 2017. – № 157. – С. 9.

Одна з найпомітніших інтелектуальних робіт ювілейного року Франка – просвітницький інтернет-проект Наталі та Богдана Тихолозів.

 • Кушнір Б. Кращі книжки форуму визначили три незалежні журі / Богдан Кушнір // Голос України. – 2017. – № 171. – С. 1, 7.

У номінації Класична українська література перемогла книжка Івана Франка Мойсей, видавництво ЛНУ ім. І. Франка.

 • Кушнір Б. Презентували повне зібрання творів Романа Іваничука / Богдан Кушнір // Голос України. – 2017. – № 170. – С. 6.

В рамках 24-го Форуму видавців любителі історії могли відвідати заходи в науковій бібліотеці Національного університету імені Івана Франка. 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom