top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 3 - Page4
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за липень–вересень 2017 року Інформаційний бюлетень. Вип. 3
Page2
Page3
Page4
Page5
Page6
Page7
Page8
Page9
Page10
Page11
Page12
Page13
Всі сторінки

 

 • Лаборчук О. Професор, академік Академії гірничих наук України Георгій Рудько: “Державне управління надрами – важлива сфера національної безпеки країни” / Ольга Лаборчук // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 144. – С. 5. – Фото.

Георгій Рудько у 1974 р. закінчив геологічний факультет Львівського університету.

 • Легка Л. В. Функціональні взаємозв’язки між структурою і протипухлинною активністю антибіотиків родини ландоміцинів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.11 “Цитологія, клітинна біологія, гістологія” / Легка Лілія Вікторівна ; Спецрада Д 35.246.01 в Інституті біології клітини НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Манько В. В., докт. біол. наук, проф., зав. кафедри фізіології людини і тварин ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Лесь І. О. Становлення та розвиток дисциплінарних правовідносин в органах міліції УСРР−УРСР (1919-1991 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Лесь Ірина Олександрівна; Спецрада К 64.051.31 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 69. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Бойко І. Й., докт. юрид. наук, професор, завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Львівський національний університет імені Івана Франка оголошує прийом студентів на 2017-2018 навчальний рік // Високий замок. – 2017. – № 74. – С. 12–13.
 • Манзюк М. В. Йодометричне визначення благородних металів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.02 “Аналітична хімія” / Манзюк Марина Вадимівна ; Спецрада Д 26.001.03 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Дубенська Л. О., кандидат хім. наук, доцент, завідувач кафедри аналітичної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Маринич О. В. Граничні теореми для випадкових процесів з регенерацією : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 “Теорія ймовірностей і математична статистика” / Маринич Олександр Віталійович ; Спецрада Д 26.001.37 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 61. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Єлейко Я.І., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри теоретичної та прикладної статистики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Моісеєва Т. Як розпізнати неповносправний виш / Тетяна Моісеєва // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 119. – С. 5.

Торік ЛНУ ім. І. Франка був у десятці кращих вузів України.

 • Мохончук Б. С. Виборча система України як конституційно-правовий інститут : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Мохончук Богдан Сергійович; Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 71. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Бориславська О. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри конституційного права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Михайлюк Г. О. Модернізація цивільно-правового регулювання комерційних позначень в Європейському Союзі та Україні : дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Михайлюк Галина Олегівна ; Спецрада Д 26.500.01 у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 16. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Опонент – Яворська О.С., докт. юрид. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Мовчан Б. В. Відтворення англомовної образної фразеології: еволюція перекладацьких принципів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Мовчан Богдан Володимирович; Спецрада Д 26.001.13 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 66. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Паславська А. Й., докт. філол. наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Ободовська В. О. Суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща : дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” / Мовчан Богдан Володимирович; Спецрада Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 68. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Дністрянський М. С., докт. географ. наук, професор, професор кафедри географії України ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Олексів Л. В. Нові похідні азолідонів у молекулярній абсорбційній спектроскопії : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.02 “Аналітична хімія” / Олексів Леся Вікторівна ; Спецрада Д 26.001.03 у Київському національному університету ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 78. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Тимошук О.С., канд. хім. наук, доц. кафедри аналітичної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Онищенко О. Вступ-2017 : кому допомогли коефіцієнти і додаткові бали? / Оксана Онищенко // Дзеркало тижня. – 2017. – № 34. – С. 12.

Регіональний коефіцієнт приніс більше бюджетних місць таким університетам, як ЛНУ ім. Франка та ін.

 • Онуфрів А. Р. Формування англомовної компетентності майбутніх маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – германські мови” / Котловський Андрій Миколайович ; Спецрада К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Онуфрів А. Р., асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.

Науковий керівник – Микитенко Н.О., докт. пед. наук, проф., зав. кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Остапенко В. І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 “Теорія ймовірностей та математична статистика” / Остапенко Віталій Іванович ; Спецрада Д 26.001.37 у Київському національному університету ім. Тараса Шевченка НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Липень. – С. 77. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Єлейко Я.І., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри теоретичної та прикладної статистики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Пазюк Р. І. Оптичні та електричні властивості над ґраток квантових точок на основі напівпровідників А3В5 : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” / Пазюк Роман Іванович ; Спецрада Д 76.051.01 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 28. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Франів А. В., докт. фіз.-мат. наук, проф., професор кафедри експериментальної фізики ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Пелехата О. В. Модернізація міжбюджетних відносин в умовах фінансової децентралізації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Пелехата Оксана Василівна; Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Серпень. – С. 55. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Гринчишин Я. М., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання ЛНУ ім. Івана Франка.

 • Петечук Ю. В. Гомоморфізми матричних груп над асоціативними кільцями : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук  : спец. 01.01.06 “Алгебра та теорія чисел” / Андрій Вікторович Саган ; Спецрада К 20.051.09 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 82. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Опонент – Забавський Б. В., докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри алгебри і логіки ЛНУ ім. І. Франка.

 • Пізнати Україну // Освіта України. – 2017. – № 28. – С. 3.

Почала свою роботу Міжнародна літня школа Українська мова та країнознавство Львівського національного університету ім. І. Франка.

 • Позднякова І. В. Структура напівтруп часткових бієкцій зліченних впорядкованих множин : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук  : спец. 01.01.06 “Алгебра та теорія чисел” / Інна Володимирівна Позднякова ; Спецрада К 20.051.09 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. Газети “Освіта України”. – 2017. – Верес. – С. 82. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Науковий керівник – Гутік О. В., канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри геометрії і топології ЛНУ ім. І. Франка. 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom