top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Звітна конференція 2017 року

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

7 лютого 2018 р., 10 год. 00 хв.

читальний зал періодики (вул. Драгоманова, 17)

Керівник секції – директор Наукової бібліотеки В. Ф. КМЕТЬ

Секретар секції – вчений секретар Наукової бібліотеки О. В. СЕДЛЯР

Василь КМЕТЬ, к. і. н., доцент, директор Наукової бібліотеки Львів­­сько­го національного університету імені Івана Франка. Бібліотекар vs бібліотека: соціальна зумовленість та попит.

Олена Фігель, завідувач науково-методичного відділу. Бібліотека уні­верситету як науково-інформаційний центр ВНЗ ХХІ ст.

Андрій Зашкільняк, завідувач відділу інформаційних технологій. Орга­ніза­ція оцифрування бібліотечних фондів: досвід роботи бібліотеки Вюрцбурзького університету.

Христина Шнир, бібліотекар 2 кат. відділу обслуговування науковою літературою. Відкритий доступ головного читального залу Наукової біб­­­ліо­теки ЛНУ іме­ні Івана Франка у системі бібліотечно-інформа­цій­ного об­слугову­ван­ня.

Оксана Тур, головний бібліотекар відділу каталогізації. ISBN та ISSN: значення і практичне застосування.

Наталія Паславська, бібліотекар 1 кат. відділу зберігання періо­дич­них видань. Сучасний науковий простір України: основні напрями та галузі дослідження (на підставі авторефератів дисертацій).

Мирослава Колодій, завідувач відділу резервного фонду. Німецько­мовні довідкові видання ХVІІІ–ХХ ст. у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

Анушаван Месропян, бібліограф 1 кат. відділу РСРК ім. Ф. П. Мак­си­­менка. Про цікаві особливості вірменських рукописних пам’яток у фон­дах Науко­вої бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

Юрій Лисий, головний бібліограф відділу РСРК ім. Ф. П. Максименка. Документація державних органів влади ЗУНР у матеріалах збірки воєн­них друків Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

Марина Олійник, бібліограф відділу навчальної літератури. Львів­ський університет в Інтернет-джерелах за 2017 р.

Іванна Дарчук, бібліотекар 2 кат. відділу обслуговування науковою літе­ра­турою. Динаміка наукової роботи у Львівському університеті в 2017 р. (за мате­ріалами спецвипуску газети “Освіта України”).

 

 

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

8 лютого 2018 р., 10 год. 00 хв.

читальний зал періодики (вул. Драгоманова, 17)

Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ, к. і. н., доцент, завідувач від­ділу РСРК ім. Ф. П. Максименка. Ґрадуал 1548 V як пам’ятка пізньосередньо­вічної писемної культури.

Катерина Перегінець, бібліограф відділу навчальної літера­тури. Палеотипи в книгозбірні францисканського монастиря святого Хреста у Львові ХVІ–ХVІІІ ст. (за матеріалами інвентарної книги кінця ХVІІІ ст.)

Євген Гулюк, бібліотекар відділу РСРК ім. Ф. П. Максименка. Реко­мен­дації та настанови щодо особливостей невербальної риторичної під­го­­товки учнів єзуїтських шкіл.

Олександр Седляр, к. і. н., вчений секретар Наукової бібліотеки. Тема­­тична структура книговидання галицьких українців у 1848 р. – першій половині 1880-х рр.

Назарій Лоштин, завідувач відділу культурно-просвітницької робо­ти. Статут бібліотеки греко-католицької духовної семінарії у Львові (1934 р.) як історичне джерело.

Олена Наумова, завідувач сектора відділу навчальної літератури. Книжкові огляди, рецензії, каталоги як форми інформування про новин­ки україномовної книжкової продукції у Львові в 1930-х рр.

Ігор Петрій, к. і. н., завідувач сектора науково-бібліографічного від­ділу. Матеріали до біографій професорів Львівського університету міжвоєн­ного періоду у рукописних фондах львівських бібліотек.

Леся Купин, к. і. н., завідувач науково-бібліографічного відділу. Дру­гий етап радянізації бібліотеки Львівського університету (1944–1946 рр.).

Григорій Чопик, завідувач сектора науково-бібліографічного відділу. Педагогічні погляди професора Ярослава Дутчака.

Підсумки роботи секції бібліотекознавства, бібліографії та книго­­знавства. Керівник секції В. Ф. КМЕТЬ.

 

РЕГЛАМЕНТ: доповідь  – 15 хв., участь у дискусії – 5 хв.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom