top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за січень–березень 2018 року. Вип. 1
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за січень–березень 2018 року. Вип. 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Всі сторінки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

 

 

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка

та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за січень–березень 2018 року

 

Інформаційний бюлетень. Вип. 1

 

 

 

 

 

 


I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети

 

 1. Ciwkacz O. Działalność dr. Józefa Grabowskiego w Stanisławowie w latach 1930-1935 / Olga Ciwkacz // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 5. – S. 22–23. Йозеф Грабовський протягом 1923-1929 років навчався на гуманітарному відділі університету імені Яна Казимира у Львові.
 2. Jaremko J. Pionierzy dziennikarstwa sportowego / Jan Jaremko // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 5. – S. 14–15. Казімєж Гемерлінг та Рудольф Вацек навчались у Львівському університеті.
 3. Redzik A. Światowej rangi uczeni i artyści we Lwowie o ludobójstwie i zbrodniach przeciwko ludzkości / Adam Redzik // Kurier galicyjski. – 2018. – № 2. – S. 12–13. У Львові відкрито три меморіальні дошки присвячені видатним юристам, випускникам університету Яна Казимира у Львові.
 4. Sało E. O bezpieczeństwie międzynarodowym na konferencji we Lwowie / Eugeniusz Sało, Konstanty Czawaga // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 6. – S. 7. 22-23 березня у Львівському національному університеті ім. Івана Франка відбулась міжнародна наукова конференція “Трансформація міжнародної безпеки…”.
 5. Skowyra M. Józef Wacław Siemiradzki wobec wizji “Nowej Polski” w Brazylii / Marian Skowyra // Kurier galicyjski. – 2018. – № 3. – S. 22–23. Семірадзький Юзеф працював у Львівському університеті, зокрема у 1926/27 н.р. був його ректором, та у 1927/28 н.р. – проректором.
 6. Smirnow J. Róbmy swoje! 75. Spotkanie Ossolińskie z Janem Malickim / Jurij Smirnow, Eugeniusz Sało, Konstanty Czawaga // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 5. – S. 8–9. На зустрічі з Яном Маліцкі в ЛННБ ім. В. Стефаника НАН України були присутні й викладачі ЛНУ ім. І. Франка, зокрема Б. Гудь та О. Колосовська.
 7. [Львівській обласній бібліотеці для юнацтва присвоєно ім’я Романа Іваничука] / Богдан Кушнір // Голос України. – 2018. – № 21. – С. 6. Згадано видатного українського письменника та громадського діяча, випускника та почесного доктора ЛНУ ім. І. Франка – Романа Іваничука.
 8. “Можу повторити : “Так, я класний актор” Розмова з Олегом Цьоною, актором Львівського театру імені Леся Курбаса, заслуженим артистом України / розмовляв Ігор Гулик // Високий замок. – 2018. – 17. – С. 8. Олег Цьона 2003 року закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка і викладав на театральних курсах при університеті.
 9. “У школі, коли дізналися, що хочу бути актором, дивилися на мене як на дивака”. Розмова з актором-заньківчанином Олегом Сікиринським – про театр, особисте життя і “Капустяний Оскар” / розмовляла Людмила Пуляєва-Чижович // Високий замок. – 2018. – № 34. – С. 8. Актор згадує про співпрацю з Федором Стригуном.
 10. Андрейко Б. В. Несприятливий прогноз розвитку дитини раннього віку як чинник порушення емоційного стану батьків : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 19.00.08 “Спеціальна психологія” / Андрейко Богдана Володимирівна; Спецрада Д 26.053.23 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 56. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Островська К. О., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри психології ЛНУ імені Івана Франка. Андрейко Б. В., асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії ЛНУ імені Івана Франка.
 11. Ардан Б. Р. Синтез та стереохімія π-комплексів солей купруму (І) з алільними похідними 1,3,4-тіадіазолів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Ардан Богдан Романович; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 96. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Миськів М. Г., доктор хім. наук, професор кафедри неорганічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка. Ардан Б. Р., молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії ЛНУ імені Івана Франка.
 12. Артимишин П. І. Суспільно-політичні процеси у Російській Федерації та російсько-українські відносини в українській громадській думці (2000−2012) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Артимишин Павло Іванович; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Чура В. І., доктор істор. наук, доцент, професор кафедри режисури та хореографії ЛНУ ім. Івана Франка.
 13. Байдак М. С. Жінка в умовах війни у світлі повсякденних практик (на матеріалах Галичини 1914−1921 років) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Байдак Мар’яна Степанівна; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 119. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Байдак М. С., асистент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського ЛНУ імені Івана Франка.
 14. Барилюк М.-М. Р. Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової безпеки комерційного банку : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Барилюк Марія-Мар’яна Романівна; Спецрада Д 26.883.01 у ДВНЗ “Університет банківської справи” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 113. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Підхомний О. М., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка.
 15. Бевзо Г. А. Джерела походження екологічної термінології в англійській та українській мовах : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 “Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство” / Бевзо Галина Андріївна; Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 61. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Помірко Р. С., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри французької філології ЛНУ імені Івана Франка.
 16. Бобкова С. “Мне так удобно” / Сюзанна Бобкова // Високий замок. – 2018. – № 8. – С. 3. Згадано викладача Львівського університету Святослава Літинського, борця за права українців та українську мову.
 17. Бочан В. І. Управління стійкістю грошового обігу в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Бочан Віталій Ігорович; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 54. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Реверчук С. К., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ імені Івана Франка. Бочан В. І., аспірант кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ імені Івана Франка.
 18. Буглай Н. М. Формування зовнішньополітичної стратегії та реалізація пріоритетних напрямів зовнішньої політики Республіки Польща (1995−2005 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня доктора істор. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія” / Буглай Наталя Михайлівна; Спецрада Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 77. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Качараба С. П., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ ім. Івана Франка.
 19. Бурковська О. Б. Українська термінологія лісівництва: становлення, розвиток та системно-структурна організація : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Бурковська Олена Богданівна; Спецрада К 36.053.02 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 62. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Мацюк З. О., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри українського прикладного мовознавства ЛНУ імені Івана Франка.
 20. Бурмакіна Н. С. Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Бурмакіна Наталія Сергіївна; Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 136. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Мачинська Н. І., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ ім. Івана Франка.
 21. Вараниця А. О. Учителі народних шкіл Галичини у другій половині XIX – на початку XX століття : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Вараниця Анна Орестівна; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Седляр О. В., канд. істор. наук, завідувач науково-методичного відділу НБ ЛНУ ім. Івана Франка.
 22. Васюта В. М. Квантові системи у просторі зі спіновою некомутативністю координат : спец. 01.04.02 “Теоретична фізика” / Васюта Василь Михайлович; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 96. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Ткачук В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики ЛНУ ім. Івана Франка. Васюта В. М., аспірант кафедри теоретичної фізики ЛНУ імені Івана Франка.
 23. Величко З. А. Публіцистика Осипа Назарука міжвоєнної доби: ідейно-концептуальні засади, проблематика : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Величко Зоряна Андріївна; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 175. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Кость С. А., кандидат філол. наук, професор, завідувач кафедри української преси ЛНУ ім. Івана Франка. Величко З. А., асистент кафедри української преси ЛНУ імені Івана Франка.
 24. Верхотурова М. А. Артилерія XIV – XVIII століть з фондів Львівського історичного музею: історія формування та характеристика колекції : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 20.02.22 “Військова історія” / Верхотурова Мар’яна Андріївна; Спецрада Д 35.051.25 у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міноборони України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Войтович Л. В., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків та візантики ЛНУ ім. Івана Франка.
 25. Вислоцька Т. Ю. Кримінально-правова охорона таємниці в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Вислоцька Тетяна Юріївна; Спецрада К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 130. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Панчак О. Г., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології ЛНУ ім. Івана Франка.
 26. Виханський Б. З когорти творців Листопадового зриву. До 140-річчя Володимира Старосольського / Богдан Виханський // Українське слово. – 2018. – № 1–2. – С. 12–13. Розповідається про життя Володимира Старосольського. Висвітлено його студентське життя в Львівському університеті.
 27. Вірич П. А. Вплив нових похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м’язів шлунка щурів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біол. наук : спец. 03.00.02 “Біофізика” / Вірич Павло Анатолійович; Спецрада Д 26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 32. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Манько В. В., доктор біол. наук, професор, професор кафедри фізіології людини і тварин ЛНУ ім. Івана Франка.
 28. Вітаємо! // Українська літературна газета. – 2018. – № 3. – С. 2. З нагоди Дня Соборності України Андрія Содомору відзначено державною нагородою, орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.
 29. Вовк В. Р. Моделювання діяльності учасників фондового ринку за умов невизначеності : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці” / Вовк Володимир Романович; Спецрада Д 20.051.12 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 123. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Приймак В. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені Івана Франка. Вовк В. Р., асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка.
 30. Галай Т. М. Метафоричні терміни в англійській фаховій мові геології: структурний, семантичний та когнітивний виміри : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Галай Тетяна Михайлівна; Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 121. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.
 31. Галуцьких І. А. Лінгвопоетика тілесності в англійських художніх текстах модернізму й постмодернізму : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Галуцьких Ірина Анатоліївна; Спецрада Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 13. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Бехта І. А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології ЛНУ ім. Івана Франка.
 32. Гладишук С. О. Становлення польської адміністрації в Західній Волині у 1919−1921 роках: державно-правові та суспільно-політичні аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія” / Гладишук Сергій Олександрович; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 119. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Качараба С. П., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ імені Івана Франка.
 33. Гладіліна О. В. Афаліна (Tursiops truncatus) в акваторії північної частини Чорного моря: біологія та популяційна структура : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біол. наук : спец. 03.00.08 “Зоологія” / Гладіліна Олена Вікторівна; Спецрада Д 26.153.01 в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Дикий І. В., кандидат біол. наук, доцент, доцент кафедри зоології ЛНУ ім. Івана Франка.
 34. Гнідан Р. М. Договір оренди земельної ділянки : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Гнідан Руслан Миколайович; Спецрада К 20.051.14 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 139. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Сеник С. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу ЛНУ ім. Івана Франка.
 35. Головчак Г. В. Державне регулювання ринку житлово-комунальних послуг України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Головчак Ганна Василівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 49. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Струк Н. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка. Головчак Г. В., асистент кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка.
 36. Гон О. М. Парадигма ліричного й епічного в “Кантос” Ерзи Паунда : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.01.04 “Література зарубіжних країн” / Гон Олександр Мойсейович; Спецрада Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Тараса Шевченка НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 81. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Бандровська О. Т., доктор філол. наук, професор кафедри зарубіжної літератури ЛНУ ім. Івана Франка.
 37. Губань Р. В. Становлення та розвиток адміністративно-територіального устрою України в XX – на початку XXI століття (історико-правове дослідження) : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Губань Радим Васильович; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 85. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Бойко І. Й., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ ім. Івана Франка.
 38. Гуменчук Г. І. Геометричні властивості ортогонально адитивних операторів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Гуменчук Ганна Іванівна; Спецрада К 76.051.02 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 27. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Сторож О. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри математичного і функціонального аналізу ЛНУ ім. Івана Франка.
 39. Гуменюк Я. М. Диверсифікація зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Гуменюк Ярослав Миколайович; Спецрада Д 26.001.02 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 127. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Шамборовський Г. О., кандидат екон. наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.
 40. Данчевська І. Р. Державний фінансовий контроль використання коштів і місцевих бюджетів України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Данчевська Ірина Романівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 54. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Ковалюк О. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка.
 41. Демків Х. С. Аналіз торговельних операцій з предметами антикваріату : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит – за видами економічної діяльності” / Демків Христина Святославівна; Спецрада Д 26.006.06 у ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 128. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Швець В. Є., кандидат екон. наук, доцент, професор кафедри обліку і аудиту ЛНУ ім. Івана Франка. Демків Х. С., асистент кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка.
 42. Дмирів І. Мініатюрна Біблія – завбільшки із сірникову коробку / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2018. – № 13. – С. 7. Описано найменшу Біблію в Україні, реставрацію якої розпочали у Науковій бібліотеці Львівського університету ім. Івана Франка.
 43. Додаток 7 до наказу Міністерства освіти і науки України 28.12.2017 № 1714 // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 20. До списку друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України увійшли “Проблеми геоморфології і палеографії Українських Карпат і прилеглих територій” та “Український часопис конституційного права” (Ukrainian Journal of Constitutional Law).
 44. Дончак В. А. Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти : дис. на здобуття наук. ступеня доктора хім. наук : спец. 02.00.06 “Хімія високомолекулярних сполук” / Дончак Володимир Андрійович; Спецрада Д 35.052.01 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 76. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Аксіментьєва О. І., доктор хім. наук, професор, головний науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.
 45. Доротич М. “Є люди, які голим нервом відчувають несправедливість і не можуть мовчати” / Марія Доротич // Високий замок. – 2018. – № 21. – С. 17. У внутрішньому дворику географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка, що на вул. Дорошенка, 41, урочисто відкрили погруддя Герою Небесної сотні – львів’янину Ігорю Костенку.
 46. Дропа Я. Б. Фінансові ресурси розвитку національної економіки України : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Дропа Ярослав Богданович; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 7. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Дропа Я. Б., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 47. Єрмоленко С. В. Екологічні особливості популяцій змій роду Natrix в умовах степового Придніпров’я : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 “Екологія” / Єрмоленко Сергій Вадимович; Спецрада Д 08.051.04 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Решетило О. С., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри зоології ЛНУ імені Івана Франка.
 48. Жовтанецька Я. В. Антикризове управління фінансовою діяльністю банків : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Жовтанецька Ярина Всеволодівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 49. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук.
 49. Жук О. Б. Фінансове забезпечення реалізації соціальної політики держави : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Жук Олег Богданович; Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 120. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Гупало О. Г., кандидат екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка.
 50. Жук Ю. І. Конструктивно-географічні засади оптимізації соціоекологічного стану малих міст Львівської області : дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / Жук Юрій Ігорович; Спецрада Д 64.051.04 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 135. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Назарук М. М., доктор географ. наук, професор, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи ЛНУ імені Івана Франка. Жук Ю. І., аспірант кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи ЛНУ імені Івана Франка.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom