top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за січень–березень 2018 року. Вип. 1 - Сторінка 2
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за січень–березень 2018 року. Вип. 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Всі сторінки
 • Замасло О. Т. Податкова система України в умовах євроінтеграції : дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Замасло Ольга Теодорівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 12. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант – Крупка М. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка. Замасло О. Т., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Заремба-Косович Г. Р. Специфіка уявлень про соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / Заремба-Косович Ганна Романівна; Спецрада Д 26.229.01 в Інституті соціології НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 76. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Химович О. С., кандидат соціол. наук, асистент кафедри історії та теорії соціології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Зелінська М. З. Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови західних областей України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.03 “Слов’янські мови” / Зелінська Марія Зенонівна; Спецрада Д 26.172.01 в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 61. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Кравчук А. М., кандидат філол. наук, професор, завідувач кафедри польської філології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Зосім О. Л. Сакральний вимір східнослов’янської духовної пісенності другої половини XVI – початку XXI століття : дис. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства : спец. 26.00.01 “Теорія та історія культури” / Зосім Ольга Леонідівна; Спецрада Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 20. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Медведик Ю. Є., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Іванець Т. М. Трансформація партійної системи Японії : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Іванець Тетяна Мирославівна; Спецрада К 12.093.02 у Маріупольському державному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 154. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Хома Н. М., доктор політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Іванишин П. Національні імперативи Тараса Салиги / Петро Іванишин // Українська літературна газета. – 2018. – № 4. – С. 14–15.
 • Ілик Х. В. Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних процесів в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / Ілик Христина Василівна; Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 104. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Коваліско Н. В., доктор соціол. наук, професор, професор кафедри соціології ЛНУ імені Івана Франка. Ілик Х. В., спеціаліст лабораторії соціологічних досліджень кафедри соціології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Ільків Н. В. Політико-економічний аналіз сектору нематеріальних послуг в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Ільків Наталія Василівна; Спецрада Д 35.051.22 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 121. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Островерх П. І., кандидат екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка. Ільків Н. В., асистент кафедри економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кашуба А. І. Трансформація енергетичних зон та оптичних параметрів твердих розчинів заміщення галогенідів індію і талію : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників та діелектриків” / Кашуба Андрій Іванович; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 16. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Франів А. В., докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри експериментальної фізики ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Кічурчак М. В. Відтворення суспільних благ в економічній системі України : дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Кічурчак Маріанна Василівна; Спецрада Д 35.051.22 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 78. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант – Стефанишин О. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки України ЛНУ ім. Івана Франка. Кічурчак М. В., доцент кафедри економіки України ЛНУ імені Івана Франка.
 • Коковська Я. В. Комп’ютерне моделювання процесів формування потоків води у руслах з нерівномірним дном : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальні методи” / Коковська Ярина Володимирівна; Спецрада Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 94. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Притула М. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Копчикова І. В. Облік і контроль товарних втрат торговельних мереж : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності” / Копчикова Інна Вікторівна; Спецрада Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 115. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Струк Н. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кордан В. М. Синтез, структура та електрохімічні характеристики інтерметалідів систем{La, Tb, Ti, Zr} – Mg − {Sn, Sb} та твердих розчинів на основі Tb2Ni17 : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Кордан Василь Михайлович; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 96. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Павлюк В. В., доктор хім. наук, професор кафедри неорганічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка. Кордан В. М., молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії ЛНУ імені Івана Франка.
 • Костенко Т. Торвальдсен у Львові. Видатний скульптор ніколи не був у нашому місті, але тут зберігається кілька його творінь / Тетяна Костенко // Високий замок. – 2018. – № 21. – С. 16. Чавунна ваза з барельєфами “Течія людського життя”, запозиченими у Торвальдсена до 1960 р. стояла на клумбі навпроти будівлі Галицького сейму (нині університет).
 • Костюк О. Б. Класичні і квантові розмірні ефекти в явищах переносу в тонких плівках твердих розчинів PbSnAgTe : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Костюк Оксана Богданівна; Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 26. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Стасюк З. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Кравців О. Р. Ідея поділу влади в українській політико-правовій думці XIX – поч. XXI ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Кравців Олег Романович; Спецрада Д 35.052.19 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 68. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Гураль П. Ф., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Круглякова В. В. Управління інноваційним потенціалом суб’єктів господарювання харчової промисловості України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Круглякова Віра Володимирівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 54. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Юринець З. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка. Круглякова В. В., асистент кафедри державних та місцевих фінансів ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кубатко О. В. Теоретико-методологічні засади розвитку еколого-економічних систем в умовах флуктуацій : дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / Кубатко Олександр Васильович; Спецрада Д 55.051.01 у Сумському державному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 82. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Гринів Л. С., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки України ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Кудлай В. Зимова школа / В'ячеслав Кудлай // Освіта України. – 2018. – № 8. – С. 7. Зі специфікою наративного підходу при проведенні якісних педагогічних досліджень учасників зимової школи познайомила Наталія Горук (ЛНУ ім. І. Франка).
 • Лашко Ю. А. Багатокластерна теорія легких атомних ядер : дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 “Теоретична фізика” / Лашко Юлія Анатоліївна; Спецрада Д 26.191.01 в Інституті теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 75. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Ткачук В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Лебеда М. О. Фіскальний та регулюючий потенціал податку на доходи фізичних осіб-підприємців : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Лебеда Марина Олександрівна; Спецрада Д 26.006.04 у ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 56. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Крупка М. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка.
 • Леськів М. Є. Принципи концептуалізації поняття “людина політична” в сучасній політичній науці : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” / Леськів Марія Євгенівна; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 105. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Шипунов Г. В., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка. Леськів М. Є., аспірант кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Леськів О. А. Державне регулювання ринку маркетингових комунікацій в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Леськів Олег Анатолійович; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 49. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Юринець З. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка. Леськів О. А., аспірант кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка.
 • Лехнюк Р. О. Українські консервативні середовища в Галичині у першій чверті XX століття: національно-політичний аспект : спец. 07.00.01 “Історія України” / Лехнюк Роман Олегович; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 109. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Мудрий М. М., кандидат істор. наук, доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського ЛНУ імені Івана Франка.
 • Лось В. М. Параболічні крайові задачі у просторах Хермандера : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Лось Валерій Миколайович; Спецрада Д 26.206.02 в Інституті математики НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 2. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Лопушанська Г. П., докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Лунін В. В. Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів : спец. 02.00.03 “Органічна хімія” / Лунін Володимир Вікторович; Спецрада Д 35.052.01 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Обушак М. Д., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Лучак-Фокшей А.-М. М. Дискурсивна прагматика соцмережевої комунікації інформаційного суспільства : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії” / Лучак-Фокшей Анна-Марія Миколаївна; Спецрада Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 58. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Рижак Л. В., кандидат філософ. наук, доцент кафедри філософії, декан філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка. Лучак-Фокшей А.-М. М., аспірант кафедри філософії ЛНУ імені Івана Франка.
 • Львівський національний університет імені Івана Франка оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників… // Високий замок. – 2018. – № 34. – С. 7.
 • Мазуренко Ю. С. Синтез, структура та фізико-хімічні властивості нанодисперсної магній-заміщеної літій-залізної шпінелі : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Мазуренко Юлія Степанівна; Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 97. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Галій П. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Макарчук В. В. Правовий статус реєстрового козацтва в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Макарчук Віталій Володимирович; Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 124. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Кобилецький М. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Максименко Н. В. Ландшафтно-екологічне планування в інвайронментальному менеджменті територій локального рівня організації довкілля : дис. на здобуття наук. ступеня доктора географ. наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / Максименко Надія Василівна; Спецрада Д 64.051.04 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 83. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Назарук М. М., доктор географ. наук, професор, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Малик О. П. Явища переносу в напівпровідниках АІІВVI та АІІІВV на основі близькодіючих моделей розсіяння носіїв заряду : дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” / Малик Орест Петрович; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 • Мальченко О. Є. Артилерійський арсенал Київської фортеці у другій половині XVII ст.: формування, структура, функції : дис. на здобуття наук. ступеня доктора істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Мальченко Олег Євгенович; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 8. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Войтович Л. В., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків і візантиністики ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Маркович В. В. Соціально-економічна ефективність транскордонного співробітництва України в умовах європейської інтеграції : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Маркович Віталій Володимирович; Спецрада Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 123. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Писаренко С. М., доктор географ. наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ імені Івана Франка. Маркович В. В., аспірант кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ імені Івана Франка.
 • Мартиняк І. Я. Рецепція української фольклорної традиції в арабських джерелах IX – XII ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика” / Мартиняк Ірина Ярославівна; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 64. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Гарасим Я. І., доктор філол. наук, професор ЛНУ імені Івана Франка. Мартиняк І. Я., асистент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича ЛНУ імені Івана Франка.
 • Маслик Р. О. Формування фінансового забезпечення соціального захисту населення : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Маслик Роксоляна Орестівна; Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 122. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Маліновська О. Я., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту ЛНУ імені Івана Франка.
 • Матат Д. “Учителі – це творці змін, а не відтворювачі готових схем” / Дарина Матат // Освіта України. – 2018. – № 7. – С. 11. В складі журі у номінації “Фізика” на конкурсі “Учитель року – 2018” працюватиме заступник директора з навчально-виховної роботи Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка Олександр Гальчинський.
 • Матат Д. Аби про Україну дізнався світ / Дарина Матат // Освіта України. – 2018. – № 1–2. – С. 11. Вміщено інтерв’ю Світлани Мистюк. Вона розповіла про участь української молоді в міжнародних олімпіадах. Студенти Львівського університету також є учасниками цих олімпіад.
 • Мельник А. Н. Публіцистика Сергія Аверинцева та Сергія Кримського (1990−2010): ціннісні орієнтири : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Мельник Андрій Петрович; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 175. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Лильо Т. Я., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної преси та інформації ЛНУ ім. Івана Франка. Мельник А. Н., асистент кафедри зарубіжної преси та інформації ЛНУ імені Івана Франка.
 • Микіч Х. І. Методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на основі онтологічного підходу : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата тех. наук : спец. 01.05.03 “Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем” / Микіч Христина Ігорівна; Спецрада Д 35.052.05 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 38. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Мельничин А. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри теорії оптимальних процесів ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Михайлюк Г. О. Модернізація цивільно-правового регулювання комерційних позначень в Європейському Союзі та Україні : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Михайлюк Галина Олегівна; Спецрада Д 26.500.01 у НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 86. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Яворська О. С., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Мишковська О. П. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, тенденції та проблеми розвитку в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / Мишковська Олена Петрівна; Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 104. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Мойсеюк В. П. Формування культури професійного здоров’я майбутніх соціальних педагогів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Мойсеюк Василь Петрович; Спецрада Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 150. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Шукатка О. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спорту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Моренець В. І. Ігрові задачі з нечіткою множиною агентів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.04 “Системний аналіз і теорія оптимальних рішень” / Моренець Володимир Ігорович; Спецрада Д 26.001.35 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 95. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Косаревич К. В., кандидат фіз.-мат. наук, асистент кафедри теоретичної та прикладної статистики ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Мручковський П. В. Етнічна структура населення Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” / Мручковський Петро Вікторович; Спецрада К 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 66. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Дністрянський М. С., доктор географ. наук, професор, професор кафедри географії України ЛНУ імені Івана Франка.
 • Нестор О. Ю. Стратегічне фінансове планування в діяльності суб’єктів господарювання України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Нестор Ольга Юріївна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 33. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Тесля С. М., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Олександра Сербенська : “Моє улюблене українське слово – “гідність”, а останнім часом дратує слово “патріот” [Інтерв’ю] / розмовляла Наталія Балюк // Високий замок. – 2018. – № 24. – С. 8–9. 1 березня доктору філологічних наук, професорові кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка Олександрі Сербенській виповнюється 89 років.
 • Павич Х. М. Закриття кримінального провадження судом першої інстанції : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / Павич Христина Миронівна; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 142. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Пантєлєєв К. В. Формування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Пантєлєєв Кирило В’ячеславович; Спецрада К 70.705.03 у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 137. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Шукатка О. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спорту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Пантюк Т. І. Суспільно-педагогічні детермінанти підготовки дітей до школи в Україні: теорія і практика (1945–2017 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Пантюк Тетяна Ігорівна; Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Квас О. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри психології ЛНУ ім. Івана Франка.

 •  

  Електронні б-ки

  virtual.jpg

  Прес-кліпінг

  press-clipping.jpg

  bottom
  top
  современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

  bottom