top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за січень–березень 2018 року. Вип. 1 - Сторінка 3
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за січень–березень 2018 року. Вип. 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Всі сторінки
 • Полгородник Д. В. Формування англійсько-мовної картини світу Ірландії в умовах незбалансованої двомовності : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Полгородник Дар’я Володимирівна; Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 64. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства і контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.
 • Полинюк Н. І. Формування ресурсів місцевих бюджетів в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Полинюк Наталія Ігорівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 33. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Крупка М. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка. Полинюк Н. І., аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка.
 • Полич М. І. Громадсько-політична та державотворча діяльність Лонгина Цегельського (1875−1950 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Полич Мар’яна Іванівна; Спецрада Д 58.053.04 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 160. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Сухий О. М., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського ЛНУ імені Івана Франка.
 • Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії // Освіта України. – 2018. – № 4. – С. 6. Вміщено інформацію про місця українських вищих навчальних закладів в Рейтингу за показниками середніх балів студентів у сертифікатах ЗНО. Львівський університет знаходиться на тринадцятому місці у списку.
 • Рижко О. М. Плагіат у соціально-комунікаційному вимірі початку XXI століття: природа явища та історія боротьби : дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 “Теорія та історія соціальних комунікацій” / Рижко Олена Миколаївна; Спецрада Д 26.001.34 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 24. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Потятиник Б. В., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри нових медій факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Рибчанська Х. В. Державне регулювання вищої освіти в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Рибчанська Христина Василівна; Спецрада К 35.860.02 у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 35. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Рибчанська Х. В., асистент кафедри історії України та економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка.
 • Розвод Е. В. Вербалізація концепту SUN: лінгвокультурний аспект (на матеріалі американського варіанта англійської мови) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Розвод Еліна Вадимівна; Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 61. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Яхонтова Т. В., доктор філол. наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.
 • Романюк В. С. Методи та характеристики лінійної та нелінійної апроксимації класів гладких функцій : дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Романюк Віктор Сергійович; Спецрада Д 26.206.01 в Інституті математики НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 75. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Скасків О. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Романько М. Є. Біохімічна і токсикологічна характеристика дії наночастинок металів на клітини евкаріотичних та прокаріотичних організмів : дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія” / Романько Марина Євгенівна; Спецрада Д 35.368.01 в Інституті біології тварин НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Антоняк Г. Л., доктор біол. наук, професор, професор кафедри екології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Рубіш І. І. Державне регулювання інвестиційних процесів в перехідних економіках : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Рубіш Іван Іванович; Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Центральної спілки споживчих товариств України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 54. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Юринець З. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка.
 • Сатановська Г. С. Поетика хронотопу у творчості Маргеріт Юрсенар : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 “Література зарубіжних країн” / Сатановська Ганна Сергіївна; Спецрада Д 08.051.12 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 44. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Кушнір І. Б., канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри світової літератури ЛНУ імені Івана Франка.
 • Свєтлічна А. А. Англійськомовні митні документи: структурно-семантичний та когнітивно-прагматичний аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Свєтлічна Алла Анатоліївна; Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 123. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Андрійчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.
 • Свідерська О. І. Співвідношення інституційних та психологічних детермінантів масової політичної поведінки в транзитних суспільствах : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної думки” / Свідерська Ольга Іванівна; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 105. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Угрин Л. Я., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка. Свідерська О. І., старший лаборант психологічної служби ЛНУ імені Івана Франка.
 • Семиженко А. Ярослав Грицак : “Європа – це проза, а Україна – це поезія” / Антон Семиженко // Літературна Україна. – 2018. – № 4. – С. 7.
 • Снігур Д. В. Застосування кольорометричних функцій в дослідженні кислотно-основних рівноваг у розчинах органічних сполук : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.02 “Аналітична хімія” / Снігур Денис Васильович; Спецрада К 61.051.03 у ДВНЗ “Ужгородський національний університет” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 95. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Тимошук О. С., кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри аналітичної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Спіцина В. Є. Лінгвокультурні та лінгвокогнітивні особливості відтворення концептосфери “влада” у перекладах філософських творів Х. Арендт : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Спіцина Вікторія Євгеніївна; Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 41. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Грабовецька О. С., канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри контрактивної лінгвістики та перекладознавства імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.
 • Список здобувачів вченого звання старшого дослідника // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 11.

  Біологічні науки :

  - Громико Олександр Миколайович, 091 “Біологія”.

   

  • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 12–24.

   

  Фізико-математичні науки :

  - Бугрій Олег Миколайович, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07.

  Хімічні науки :

  - Кущ Ольга Василівна, 02.00.04 “Фізична хімія” ; Д 35.051.10;

  - Стецьків Андрій Остапович, 02.00.01 “Неорганічна хімія” ; Д 35.051.10.

  Історичні науки :

  - Гаврилів Ігор Омелянович, 07.00.01 “Історія України” ; Д 35.051.12.

  • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 26–37.

  Політичні науки :

  - Кіянка Ірина Богданівна, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

  • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 25–70.

  Фізико-математичні науки :

  - Дерев’янко Тарас Олександрович, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07;

  - Ковальчук Ольга Василівна, 01.01.07 “Обчислювальна математика” ; Д 35.051.07;

  - Літинський Святослав Володимирович, 01.01.07 “Обчислювальна математика” ; Д 35.051.07;

  - Страп Наталія Ігорівна, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07;

  - Цебенко Андрій Миколайович, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07;

  - Галяткін Олександр Олександрович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09;

  - Карпа Іван Васильович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09;

  - Коваленко Марія Василівна, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09;

  - Самар Микола Іванович, 01.04.02 “Теоретична фізика” ; Д 35.051.09;

  - Семочко Надія Сергіївна, 01.01.01 “Математичний аналіз” ; Д 35.051.18;

  - Шаповаловська Людмила Олександрівна, 01.01.01 “Математичний аналіз” ; Д 35.051.18.

  Хімічні науки :

  - Аніщенко Віктор Миколайович, 02.00.04 “Фізична хімія” ; Д 35.051.10.

  Біологічні науки :

  - Єфіменко Наталія Валентинівна, 03.00.04 “Біохімія” ; К 35.051.14;

  - Отчич Оксана Орестівна, 03.00.02 “Біофізика” ; К 35.051.14.

  Історичні науки :

  - Хомич Марина Олександрівна, 07.00.02 “Всесвітня історія” ; Д 35.051.12;

  - Шевченко Ореста Вікторівна, 07.00.01 “Історія України” ; К 35.051.12.

  Економічні науки :

  - Башук Вікторія Вікторівна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21;

  - Власенко Лев Валерійович, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21;

  - Когут Мар’яна Володимирівна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21;

  - Костюченко Наталія Петрівна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21;

  - Мусял Піотр Антоні (громадянин Республіки Польща), 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21;

  - Науменко Клим Владиславович, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21;

  - Трофимчук Анна Павлівна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21;

  - Шиба Оксана Андріївна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21.

  Філологічні науки :

  - Ворок Христина Богданівна, 10.01.01 “Українська література” ; Д 35.051.13.

  Географічні науки :

  - Попельницька Наталія Олександрівна, 11.00.05 “Біогеографія та географія ґрунтів” ; Д 35.051.08;

  - Сеньків Мар’яна Ігорівна, 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” ; Д 35.051.08.

  Юридичні науки :

  - Поліщак Наталія Ігорівна, 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” ; Д 35.051.03;

  - Шандала Ольга Олегівна, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

  • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 37–74.

  Фізико-математичні науки :

  - Ільницька Ольга Володимирівна, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07;

  - Шумська Віталія Романівна, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07;

  - Бардила Сергій Олегович, 01.01.04 “Геометрія та топологія” ; Д 35.051.18.

  Хімічні науки :

  - Діденко Наталя Олександрівна, 02.00.01 “Неорганічна хімія” ; Д 35.051.10;

  - Кос Роман Володимирович, 02.00.04 “Фізична хімія” ; Д 35.051.10.

  Філологічні науки :

  - Воїнська Катерина Романівна, 10.01.06 “Теорія літератури” ; Д 35.051.13;

  - Кметь Вікторія Сергіївна, 10.01.01 “Українська література” ; Д 35.051.13;

  - Салій Олександра Романівна, 10.01.01 “Українська література” ; Д 35.051.13;

  - Харчук Лілія Валеріївна, 10.02.01 “Українська мова” ; К 35.051.23.

  Юридичні науки :

  - Бадида Андріанна Юріївна, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03;

  - Слабан Марта Михайлівна, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03;

  - Слюсарчук Христина Ростиславівна, 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” ; Д 35.051.03.

  Політичні науки :

  - Омар Мохамед Алі Адріс, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17.

  Соціальні комунікації :

  - Бондаренко Юлія Станіславівна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” ; К 35.051.24;

  - Бурдіна Елеонора Олегівна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” ; К 35.051.24;

  - Валькова Катерина Геннадіївна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” ; К 35.051.24;

  - Гадьо Наталія Романівна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” ; К 35.051.24.

  • Сплодитель А. О. Ландшафтознавче обґрунтування оптимізації діяльності національних природних парків України (на прикладі національних парків “Нижньосульський” та “Олешківські піски”) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / Сплодитель Анастасія Олегівна; Спецрада К 41.090.02 в Одеському державному екологічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 136. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Брусак В. П., кандидат географ. наук, доцент кафедри геоморфології та палеогеографії ЛНУ імені Івана Франка.
  • Стахів І. М. Регулювання ринку спортивно-оздоровчих послуг в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Стахів Ірина Михайлівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 33. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Михасюк І. Р., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства ЛНУ ім. Івана Франка.
  • Терлецька В. О. Економічне оцінювання та формування кон’юнктури ринку автомобілебудівної продукції : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Терлецька Вікторія Олександрівна; Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 112. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Дропа Я. Б., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка.
  • Терлич Н. І. Прямі та обернені спектральні задачі для рівнянь Штурма-Ліувілля з енергозалежними потенціалами : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Терлич Наталія Іванівна; Спецрада К 20.051.09 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 24. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Микитюк Я. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри функціонального аналізу ЛНУ ім. Івана Франка.
  • Фаринник В. І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / Фаринник Василь Іванович; Спецрада Д 26.001.05 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 86. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Нор В. Т., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, академік НАПрН України, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики ЛНУ ім. Івана Франка.
  • Фліссак К. А. Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства : дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Фліссак Костянтин Андрійович; Спецрада Д 26.001.02 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 78. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Мальський М. З., доктор екон. наук, професор, декан факультету міжнародних відносин, професор кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби ЛНУ ім. Івана Франка.
  • Фогел Х. Є. Політичні аспекти становлення та розвитку міграційної політики Європейського Союзу : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 “Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / Фогел Христина Євгенівна; Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 155. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Краєвська О. А., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та міжнародного туризму ЛНУ імені Івана Франка.
  • Франчук М. В. Міжвидові відмінності в морфології, гніздовій екології та постембріональному розвитку дроздів (Aves, Turdidae, Turdus) Західного Полісся України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.08 “Зоологія” / Франчук Михайло Володимирович; Спецрада Д 26.153.01 в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Шидловський І. В., кандидат біол. наук, доцент, завідувач Зоологічного музею ЛНУ імені Івана Франка.
  • Чебаник В. І. Вплив політичних партій на формування та розвиток регіональної політики (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Чебаник Віталій Ігорович; Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 155. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Литвин В. С., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри політології ЛНУ імені Івана Франка.
  • Чепець О. С. Концептуальні основи, законодавче забезпечення та практика нотаріату в радянській Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Чепець Ольга Сергіївна; Спецрада К 17.127.09 у Класичному приватному університеті // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 51. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Бойко І. Й., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ імені Івана Франка.
  • Чернявська М. К. Аналіз і контроль фінансування інноваційної діяльності підприємств : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит – за видами економічної діяльності” / Чернявська Марина Казимірівна; Спецрада Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 129. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Струк Н. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту ЛНУ ім. Івана Франка.
  • Чмелик Р. П. Сучасне українсько-польське пограниччя: державний кордон та ідентичність населення : дис. на здобуття наук. ступеня доктора істор. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / Чмелик Роман Петрович; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 9. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Сілецький Р. Б., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри етнології ЛНУ ім. Івана Франка.
  • Чорноус В. О. 5-Карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості : дис. на здобуття наук. ступеня доктора хім. наук : спец. 02.00.03 “Органічна хімія” / Чорноус Віталій Олександрович; Спецрада Д 35.052.01 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 76. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Обушак М. Д., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.
  • Щербань О. В. Еволюція традицій використання глиняного посуду в народній культурі харчування українців Наддніпрянщини другої половини XIX – початку XXI ст. : дис. на здобуття наук. ступеня доктора істор. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / Щербань Олена Василівна; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 9. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Франко О. О., доктор істор. наук, професор, професор кафедри етнології ЛНУ ім. Івана Франка.
  • Щуревич О. І. Система банківського регулювання та нагляду в умовах відкритої економіки України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Щуревич Оксана Ігорівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 33. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Андрущак Є. М., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка. Щуревич О. І., асистент кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка.
  • Явор О. А. Юридичні факти в сімейному праві України : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Явор Ольга Аналоліївна; Спецрада Д 26.500.01 у НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 86. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Дякович М. М., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу ЛНУ ім. Івана Франка.
  • Януш Юхницький : “Сказав Стригуну, що хочу створити цирк, заробити грошей і стати спонсором театру”. Відверта розмова з провідним актором Театру імені Марії Заньковецької – про творчість та особисте життя / розмовляла Людмила Пуляєва-Чижович // Високий замок. – 2018. – № 20. – С. 8.
  • Ярош М. В. Реформування непрямого оподаткування в Україні в умовах інтеграції до ЄС : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Ярош Марта Володимирівна; Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ “Інститут аграрної економіки” НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 126. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Ярема Я. Р., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри державних та місцевих фінансів ЛНУ ім. Івана Франка.

   

  Електронні б-ки

  virtual.jpg

  Прес-кліпінг

  press-clipping.jpg

  bottom
  top
  современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

  bottom