top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за січень–березень 2018 року. Вип. 1
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за січень–березень 2018 року. Вип. 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Всі сторінки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

 

 

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка

та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за січень–березень 2018 року

 

Інформаційний бюлетень. Вип. 1

 

 

 

 

 

 


I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети

 

 1. Ciwkacz O. Działalność dr. Józefa Grabowskiego w Stanisławowie w latach 1930-1935 / Olga Ciwkacz // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 5. – S. 22–23. Йозеф Грабовський протягом 1923-1929 років навчався на гуманітарному відділі університету імені Яна Казимира у Львові.
 2. Jaremko J. Pionierzy dziennikarstwa sportowego / Jan Jaremko // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 5. – S. 14–15. Казімєж Гемерлінг та Рудольф Вацек навчались у Львівському університеті.
 3. Redzik A. Światowej rangi uczeni i artyści we Lwowie o ludobójstwie i zbrodniach przeciwko ludzkości / Adam Redzik // Kurier galicyjski. – 2018. – № 2. – S. 12–13. У Львові відкрито три меморіальні дошки присвячені видатним юристам, випускникам університету Яна Казимира у Львові.
 4. Sało E. O bezpieczeństwie międzynarodowym na konferencji we Lwowie / Eugeniusz Sało, Konstanty Czawaga // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 6. – S. 7. 22-23 березня у Львівському національному університеті ім. Івана Франка відбулась міжнародна наукова конференція “Трансформація міжнародної безпеки…”.
 5. Skowyra M. Józef Wacław Siemiradzki wobec wizji “Nowej Polski” w Brazylii / Marian Skowyra // Kurier galicyjski. – 2018. – № 3. – S. 22–23. Семірадзький Юзеф працював у Львівському університеті, зокрема у 1926/27 н.р. був його ректором, та у 1927/28 н.р. – проректором.
 6. Smirnow J. Róbmy swoje! 75. Spotkanie Ossolińskie z Janem Malickim / Jurij Smirnow, Eugeniusz Sało, Konstanty Czawaga // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 5. – S. 8–9. На зустрічі з Яном Маліцкі в ЛННБ ім. В. Стефаника НАН України були присутні й викладачі ЛНУ ім. І. Франка, зокрема Б. Гудь та О. Колосовська.
 7. [Львівській обласній бібліотеці для юнацтва присвоєно ім’я Романа Іваничука] / Богдан Кушнір // Голос України. – 2018. – № 21. – С. 6. Згадано видатного українського письменника та громадського діяча, випускника та почесного доктора ЛНУ ім. І. Франка – Романа Іваничука.
 8. “Можу повторити : “Так, я класний актор” Розмова з Олегом Цьоною, актором Львівського театру імені Леся Курбаса, заслуженим артистом України / розмовляв Ігор Гулик // Високий замок. – 2018. – 17. – С. 8. Олег Цьона 2003 року закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка і викладав на театральних курсах при університеті.
 9. “У школі, коли дізналися, що хочу бути актором, дивилися на мене як на дивака”. Розмова з актором-заньківчанином Олегом Сікиринським – про театр, особисте життя і “Капустяний Оскар” / розмовляла Людмила Пуляєва-Чижович // Високий замок. – 2018. – № 34. – С. 8. Актор згадує про співпрацю з Федором Стригуном.
 10. Андрейко Б. В. Несприятливий прогноз розвитку дитини раннього віку як чинник порушення емоційного стану батьків : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 19.00.08 “Спеціальна психологія” / Андрейко Богдана Володимирівна; Спецрада Д 26.053.23 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 56. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Островська К. О., кандидат психол. наук, доцент, доцент кафедри психології ЛНУ імені Івана Франка. Андрейко Б. В., асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії ЛНУ імені Івана Франка.
 11. Ардан Б. Р. Синтез та стереохімія π-комплексів солей купруму (І) з алільними похідними 1,3,4-тіадіазолів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Ардан Богдан Романович; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 96. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Миськів М. Г., доктор хім. наук, професор кафедри неорганічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка. Ардан Б. Р., молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії ЛНУ імені Івана Франка.
 12. Артимишин П. І. Суспільно-політичні процеси у Російській Федерації та російсько-українські відносини в українській громадській думці (2000−2012) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Артимишин Павло Іванович; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Чура В. І., доктор істор. наук, доцент, професор кафедри режисури та хореографії ЛНУ ім. Івана Франка.
 13. Байдак М. С. Жінка в умовах війни у світлі повсякденних практик (на матеріалах Галичини 1914−1921 років) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Байдак Мар’яна Степанівна; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 119. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Байдак М. С., асистент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського ЛНУ імені Івана Франка.
 14. Барилюк М.-М. Р. Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової безпеки комерційного банку : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Барилюк Марія-Мар’яна Романівна; Спецрада Д 26.883.01 у ДВНЗ “Університет банківської справи” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 113. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Підхомний О. М., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка.
 15. Бевзо Г. А. Джерела походження екологічної термінології в англійській та українській мовах : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 “Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство” / Бевзо Галина Андріївна; Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 61. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Помірко Р. С., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри французької філології ЛНУ імені Івана Франка.
 16. Бобкова С. “Мне так удобно” / Сюзанна Бобкова // Високий замок. – 2018. – № 8. – С. 3. Згадано викладача Львівського університету Святослава Літинського, борця за права українців та українську мову.
 17. Бочан В. І. Управління стійкістю грошового обігу в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Бочан Віталій Ігорович; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 54. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Реверчук С. К., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ імені Івана Франка. Бочан В. І., аспірант кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ імені Івана Франка.
 18. Буглай Н. М. Формування зовнішньополітичної стратегії та реалізація пріоритетних напрямів зовнішньої політики Республіки Польща (1995−2005 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня доктора істор. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія” / Буглай Наталя Михайлівна; Спецрада Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 77. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Качараба С. П., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ ім. Івана Франка.
 19. Бурковська О. Б. Українська термінологія лісівництва: становлення, розвиток та системно-структурна організація : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Бурковська Олена Богданівна; Спецрада К 36.053.02 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 62. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Мацюк З. О., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри українського прикладного мовознавства ЛНУ імені Івана Франка.
 20. Бурмакіна Н. С. Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Бурмакіна Наталія Сергіївна; Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 136. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Мачинська Н. І., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ ім. Івана Франка.
 21. Вараниця А. О. Учителі народних шкіл Галичини у другій половині XIX – на початку XX століття : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Вараниця Анна Орестівна; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Седляр О. В., канд. істор. наук, завідувач науково-методичного відділу НБ ЛНУ ім. Івана Франка.
 22. Васюта В. М. Квантові системи у просторі зі спіновою некомутативністю координат : спец. 01.04.02 “Теоретична фізика” / Васюта Василь Михайлович; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 96. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Ткачук В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики ЛНУ ім. Івана Франка. Васюта В. М., аспірант кафедри теоретичної фізики ЛНУ імені Івана Франка.
 23. Величко З. А. Публіцистика Осипа Назарука міжвоєнної доби: ідейно-концептуальні засади, проблематика : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Величко Зоряна Андріївна; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 175. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Кость С. А., кандидат філол. наук, професор, завідувач кафедри української преси ЛНУ ім. Івана Франка. Величко З. А., асистент кафедри української преси ЛНУ імені Івана Франка.
 24. Верхотурова М. А. Артилерія XIV – XVIII століть з фондів Львівського історичного музею: історія формування та характеристика колекції : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 20.02.22 “Військова історія” / Верхотурова Мар’яна Андріївна; Спецрада Д 35.051.25 у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міноборони України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Войтович Л. В., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків та візантики ЛНУ ім. Івана Франка.
 25. Вислоцька Т. Ю. Кримінально-правова охорона таємниці в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Вислоцька Тетяна Юріївна; Спецрада К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 130. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Панчак О. Г., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології ЛНУ ім. Івана Франка.
 26. Виханський Б. З когорти творців Листопадового зриву. До 140-річчя Володимира Старосольського / Богдан Виханський // Українське слово. – 2018. – № 1–2. – С. 12–13. Розповідається про життя Володимира Старосольського. Висвітлено його студентське життя в Львівському університеті.
 27. Вірич П. А. Вплив нових похідних 3-заміщених 1,4-бензодіазепін-2-онів на брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м’язів шлунка щурів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біол. наук : спец. 03.00.02 “Біофізика” / Вірич Павло Анатолійович; Спецрада Д 26.001.38 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 32. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Манько В. В., доктор біол. наук, професор, професор кафедри фізіології людини і тварин ЛНУ ім. Івана Франка.
 28. Вітаємо! // Українська літературна газета. – 2018. – № 3. – С. 2. З нагоди Дня Соборності України Андрія Содомору відзначено державною нагородою, орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.
 29. Вовк В. Р. Моделювання діяльності учасників фондового ринку за умов невизначеності : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці” / Вовк Володимир Романович; Спецрада Д 20.051.12 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 123. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Приймак В. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені Івана Франка. Вовк В. Р., асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка.
 30. Галай Т. М. Метафоричні терміни в англійській фаховій мові геології: структурний, семантичний та когнітивний виміри : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Галай Тетяна Михайлівна; Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 121. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.
 31. Галуцьких І. А. Лінгвопоетика тілесності в англійських художніх текстах модернізму й постмодернізму : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Галуцьких Ірина Анатоліївна; Спецрада Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 13. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Бехта І. А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології ЛНУ ім. Івана Франка.
 32. Гладишук С. О. Становлення польської адміністрації в Західній Волині у 1919−1921 роках: державно-правові та суспільно-політичні аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія” / Гладишук Сергій Олександрович; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 119. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Качараба С. П., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ імені Івана Франка.
 33. Гладіліна О. В. Афаліна (Tursiops truncatus) в акваторії північної частини Чорного моря: біологія та популяційна структура : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біол. наук : спец. 03.00.08 “Зоологія” / Гладіліна Олена Вікторівна; Спецрада Д 26.153.01 в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 29. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Дикий І. В., кандидат біол. наук, доцент, доцент кафедри зоології ЛНУ ім. Івана Франка.
 34. Гнідан Р. М. Договір оренди земельної ділянки : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Гнідан Руслан Миколайович; Спецрада К 20.051.14 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 139. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Сеник С. В., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу ЛНУ ім. Івана Франка.
 35. Головчак Г. В. Державне регулювання ринку житлово-комунальних послуг України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Головчак Ганна Василівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 49. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Струк Н. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка. Головчак Г. В., асистент кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка.
 36. Гон О. М. Парадигма ліричного й епічного в “Кантос” Ерзи Паунда : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.01.04 “Література зарубіжних країн” / Гон Олександр Мойсейович; Спецрада Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Тараса Шевченка НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 81. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Бандровська О. Т., доктор філол. наук, професор кафедри зарубіжної літератури ЛНУ ім. Івана Франка.
 37. Губань Р. В. Становлення та розвиток адміністративно-територіального устрою України в XX – на початку XXI століття (історико-правове дослідження) : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Губань Радим Васильович; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 85. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Бойко І. Й., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ ім. Івана Франка.
 38. Гуменчук Г. І. Геометричні властивості ортогонально адитивних операторів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Гуменчук Ганна Іванівна; Спецрада К 76.051.02 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 27. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Сторож О. Г., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри математичного і функціонального аналізу ЛНУ ім. Івана Франка.
 39. Гуменюк Я. М. Диверсифікація зовнішньоторговельних зв’язків аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Гуменюк Ярослав Миколайович; Спецрада Д 26.001.02 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 127. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Шамборовський Г. О., кандидат екон. наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.
 40. Данчевська І. Р. Державний фінансовий контроль використання коштів і місцевих бюджетів України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Данчевська Ірина Романівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 54. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Ковалюк О. М., доктор екон. наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка.
 41. Демків Х. С. Аналіз торговельних операцій з предметами антикваріату : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит – за видами економічної діяльності” / Демків Христина Святославівна; Спецрада Д 26.006.06 у ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 128. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Швець В. Є., кандидат екон. наук, доцент, професор кафедри обліку і аудиту ЛНУ ім. Івана Франка. Демків Х. С., асистент кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка.
 42. Дмирів І. Мініатюрна Біблія – завбільшки із сірникову коробку / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2018. – № 13. – С. 7. Описано найменшу Біблію в Україні, реставрацію якої розпочали у Науковій бібліотеці Львівського університету ім. Івана Франка.
 43. Додаток 7 до наказу Міністерства освіти і науки України 28.12.2017 № 1714 // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 20. До списку друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України увійшли “Проблеми геоморфології і палеографії Українських Карпат і прилеглих територій” та “Український часопис конституційного права” (Ukrainian Journal of Constitutional Law).
 44. Дончак В. А. Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти : дис. на здобуття наук. ступеня доктора хім. наук : спец. 02.00.06 “Хімія високомолекулярних сполук” / Дончак Володимир Андрійович; Спецрада Д 35.052.01 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 76. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Аксіментьєва О. І., доктор хім. наук, професор, головний науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.
 45. Доротич М. “Є люди, які голим нервом відчувають несправедливість і не можуть мовчати” / Марія Доротич // Високий замок. – 2018. – № 21. – С. 17. У внутрішньому дворику географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка, що на вул. Дорошенка, 41, урочисто відкрили погруддя Герою Небесної сотні – львів’янину Ігорю Костенку.
 46. Дропа Я. Б. Фінансові ресурси розвитку національної економіки України : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Дропа Ярослав Богданович; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 7. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Дропа Я. Б., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 47. Єрмоленко С. В. Екологічні особливості популяцій змій роду Natrix в умовах степового Придніпров’я : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 “Екологія” / Єрмоленко Сергій Вадимович; Спецрада Д 08.051.04 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Решетило О. С., кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри зоології ЛНУ імені Івана Франка.
 48. Жовтанецька Я. В. Антикризове управління фінансовою діяльністю банків : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Жовтанецька Ярина Всеволодівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 49. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук.
 49. Жук О. Б. Фінансове забезпечення реалізації соціальної політики держави : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Жук Олег Богданович; Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 120. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Гупало О. Г., кандидат екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка.
 50. Жук Ю. І. Конструктивно-географічні засади оптимізації соціоекологічного стану малих міст Львівської області : дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / Жук Юрій Ігорович; Спецрада Д 64.051.04 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 135. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Назарук М. М., доктор географ. наук, професор, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи ЛНУ імені Івана Франка. Жук Ю. І., аспірант кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи ЛНУ імені Івана Франка.
 51. Замасло О. Т. Податкова система України в умовах євроінтеграції : дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Замасло Ольга Теодорівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 12. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант – Крупка М. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка. Замасло О. Т., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 52. Заремба-Косович Г. Р. Специфіка уявлень про соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / Заремба-Косович Ганна Романівна; Спецрада Д 26.229.01 в Інституті соціології НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 76. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Химович О. С., кандидат соціол. наук, асистент кафедри історії та теорії соціології ЛНУ імені Івана Франка.
 53. Зелінська М. З. Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови західних областей України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.03 “Слов’янські мови” / Зелінська Марія Зенонівна; Спецрада Д 26.172.01 в Інституті мовознавства імені О. О. Потебні НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 61. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Кравчук А. М., кандидат філол. наук, професор, завідувач кафедри польської філології ЛНУ імені Івана Франка.
 54. Зосім О. Л. Сакральний вимір східнослов’янської духовної пісенності другої половини XVI – початку XXI століття : дис. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства : спец. 26.00.01 “Теорія та історія культури” / Зосім Ольга Леонідівна; Спецрада Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 20. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Медведик Ю. Є., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва ЛНУ ім. Івана Франка.
 55. Іванець Т. М. Трансформація партійної системи Японії : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Іванець Тетяна Мирославівна; Спецрада К 12.093.02 у Маріупольському державному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 154. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Хома Н. М., доктор політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка.
 56. Іванишин П. Національні імперативи Тараса Салиги / Петро Іванишин // Українська літературна газета. – 2018. – № 4. – С. 14–15.
 57. Ілик Х. В. Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних процесів в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / Ілик Христина Василівна; Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 104. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Коваліско Н. В., доктор соціол. наук, професор, професор кафедри соціології ЛНУ імені Івана Франка. Ілик Х. В., спеціаліст лабораторії соціологічних досліджень кафедри соціології ЛНУ імені Івана Франка.
 58. Ільків Н. В. Політико-економічний аналіз сектору нематеріальних послуг в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Ільків Наталія Василівна; Спецрада Д 35.051.22 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 121. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Островерх П. І., кандидат екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка. Ільків Н. В., асистент кафедри економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка.
 59. Кашуба А. І. Трансформація енергетичних зон та оптичних параметрів твердих розчинів заміщення галогенідів індію і талію : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників та діелектриків” / Кашуба Андрій Іванович; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 16. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Франів А. В., докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри експериментальної фізики ЛНУ ім. Івана Франка.
 60. Кічурчак М. В. Відтворення суспільних благ в економічній системі України : дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Кічурчак Маріанна Василівна; Спецрада Д 35.051.22 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 78. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант – Стефанишин О. В., доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки України ЛНУ ім. Івана Франка. Кічурчак М. В., доцент кафедри економіки України ЛНУ імені Івана Франка.
 61. Коковська Я. В. Комп’ютерне моделювання процесів формування потоків води у руслах з нерівномірним дном : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальні методи” / Коковська Ярина Володимирівна; Спецрада Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 94. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Притула М. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем ЛНУ ім. Івана Франка.
 62. Копчикова І. В. Облік і контроль товарних втрат торговельних мереж : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності” / Копчикова Інна Вікторівна; Спецрада Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 115. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Струк Н. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка.
 63. Кордан В. М. Синтез, структура та електрохімічні характеристики інтерметалідів систем{La, Tb, Ti, Zr} – Mg − {Sn, Sb} та твердих розчинів на основі Tb2Ni17 : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Кордан Василь Михайлович; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 96. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Павлюк В. В., доктор хім. наук, професор кафедри неорганічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка. Кордан В. М., молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії ЛНУ імені Івана Франка.
 64. Костенко Т. Торвальдсен у Львові. Видатний скульптор ніколи не був у нашому місті, але тут зберігається кілька його творінь / Тетяна Костенко // Високий замок. – 2018. – № 21. – С. 16. Чавунна ваза з барельєфами “Течія людського життя”, запозиченими у Торвальдсена до 1960 р. стояла на клумбі навпроти будівлі Галицького сейму (нині університет).
 65. Костюк О. Б. Класичні і квантові розмірні ефекти в явищах переносу в тонких плівках твердих розчинів PbSnAgTe : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Костюк Оксана Богданівна; Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 26. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Стасюк З. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри фізичної і біомедичної електроніки ЛНУ ім. Івана Франка.
 66. Кравців О. Р. Ідея поділу влади в українській політико-правовій думці XIX – поч. XXI ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Кравців Олег Романович; Спецрада Д 35.052.19 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 68. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Гураль П. Ф., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри конституційного права ЛНУ імені Івана Франка.
 67. Круглякова В. В. Управління інноваційним потенціалом суб’єктів господарювання харчової промисловості України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Круглякова Віра Володимирівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 54. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Юринець З. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка. Круглякова В. В., асистент кафедри державних та місцевих фінансів ЛНУ імені Івана Франка.
 68. Кубатко О. В. Теоретико-методологічні засади розвитку еколого-економічних систем в умовах флуктуацій : дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.00.06 “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” / Кубатко Олександр Васильович; Спецрада Д 55.051.01 у Сумському державному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 82. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Гринів Л. С., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки України ЛНУ ім. Івана Франка.
 69. Кудлай В. Зимова школа / В'ячеслав Кудлай // Освіта України. – 2018. – № 8. – С. 7. Зі специфікою наративного підходу при проведенні якісних педагогічних досліджень учасників зимової школи познайомила Наталія Горук (ЛНУ ім. І. Франка).
 70. Лашко Ю. А. Багатокластерна теорія легких атомних ядер : дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 “Теоретична фізика” / Лашко Юлія Анатоліївна; Спецрада Д 26.191.01 в Інституті теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 75. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Ткачук В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теоретичної фізики ЛНУ ім. Івана Франка.
 71. Лебеда М. О. Фіскальний та регулюючий потенціал податку на доходи фізичних осіб-підприємців : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Лебеда Марина Олександрівна; Спецрада Д 26.006.04 у ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 56. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Крупка М. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка.
 72. Леськів М. Є. Принципи концептуалізації поняття “людина політична” в сучасній політичній науці : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” / Леськів Марія Євгенівна; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 105. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Шипунов Г. В., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка. Леськів М. Є., аспірант кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка.
 73. Леськів О. А. Державне регулювання ринку маркетингових комунікацій в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Леськів Олег Анатолійович; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 49. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Юринець З. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка. Леськів О. А., аспірант кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка.
 74. Лехнюк Р. О. Українські консервативні середовища в Галичині у першій чверті XX століття: національно-політичний аспект : спец. 07.00.01 “Історія України” / Лехнюк Роман Олегович; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 109. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Мудрий М. М., кандидат істор. наук, доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського ЛНУ імені Івана Франка.
 75. Лось В. М. Параболічні крайові задачі у просторах Хермандера : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Лось Валерій Миколайович; Спецрада Д 26.206.02 в Інституті математики НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 2. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Лопушанська Г. П., докт. фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ ім. Івана Франка.
 76. Лунін В. В. Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів : спец. 02.00.03 “Органічна хімія” / Лунін Володимир Вікторович; Спецрада Д 35.052.01 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Обушак М. Д., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.
 77. Лучак-Фокшей А.-М. М. Дискурсивна прагматика соцмережевої комунікації інформаційного суспільства : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії” / Лучак-Фокшей Анна-Марія Миколаївна; Спецрада Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 58. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Рижак Л. В., кандидат філософ. наук, доцент кафедри філософії, декан філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка. Лучак-Фокшей А.-М. М., аспірант кафедри філософії ЛНУ імені Івана Франка.
 78. Львівський національний університет імені Івана Франка оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників… // Високий замок. – 2018. – № 34. – С. 7.
 79. Мазуренко Ю. С. Синтез, структура та фізико-хімічні властивості нанодисперсної магній-заміщеної літій-залізної шпінелі : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Мазуренко Юлія Степанівна; Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 97. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Галій П. В., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки ЛНУ ім. Івана Франка.
 80. Макарчук В. В. Правовий статус реєстрового козацтва в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Макарчук Віталій Володимирович; Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 124. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Кобилецький М. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. Івана Франка.
 81. Максименко Н. В. Ландшафтно-екологічне планування в інвайронментальному менеджменті територій локального рівня організації довкілля : дис. на здобуття наук. ступеня доктора географ. наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / Максименко Надія Василівна; Спецрада Д 64.051.04 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 83. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Назарук М. М., доктор географ. наук, професор, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи ЛНУ ім. Івана Франка.
 82. Малик О. П. Явища переносу в напівпровідниках АІІВVI та АІІІВV на основі близькодіючих моделей розсіяння носіїв заряду : дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” / Малик Орест Петрович; Спецрада Д 35.051.09 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 83. Мальченко О. Є. Артилерійський арсенал Київської фортеці у другій половині XVII ст.: формування, структура, функції : дис. на здобуття наук. ступеня доктора істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Мальченко Олег Євгенович; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 8. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Войтович Л. В., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків і візантиністики ЛНУ ім. Івана Франка.
 84. Маркович В. В. Соціально-економічна ефективність транскордонного співробітництва України в умовах європейської інтеграції : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Маркович Віталій Володимирович; Спецрада Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 123. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Писаренко С. М., доктор географ. наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ імені Івана Франка. Маркович В. В., аспірант кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ імені Івана Франка.
 85. Мартиняк І. Я. Рецепція української фольклорної традиції в арабських джерелах IX – XII ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика” / Мартиняк Ірина Ярославівна; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 64. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Гарасим Я. І., доктор філол. наук, професор ЛНУ імені Івана Франка. Мартиняк І. Я., асистент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича ЛНУ імені Івана Франка.
 86. Маслик Р. О. Формування фінансового забезпечення соціального захисту населення : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Маслик Роксоляна Орестівна; Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 122. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Маліновська О. Я., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту ЛНУ імені Івана Франка.
 87. Матат Д. “Учителі – це творці змін, а не відтворювачі готових схем” / Дарина Матат // Освіта України. – 2018. – № 7. – С. 11. В складі журі у номінації “Фізика” на конкурсі “Учитель року – 2018” працюватиме заступник директора з навчально-виховної роботи Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка Олександр Гальчинський.
 88. Матат Д. Аби про Україну дізнався світ / Дарина Матат // Освіта України. – 2018. – № 1–2. – С. 11. Вміщено інтерв’ю Світлани Мистюк. Вона розповіла про участь української молоді в міжнародних олімпіадах. Студенти Львівського університету також є учасниками цих олімпіад.
 89. Мельник А. Н. Публіцистика Сергія Аверинцева та Сергія Кримського (1990−2010): ціннісні орієнтири : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Мельник Андрій Петрович; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 175. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Лильо Т. Я., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної преси та інформації ЛНУ ім. Івана Франка. Мельник А. Н., асистент кафедри зарубіжної преси та інформації ЛНУ імені Івана Франка.
 90. Микіч Х. І. Методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на основі онтологічного підходу : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата тех. наук : спец. 01.05.03 “Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем” / Микіч Христина Ігорівна; Спецрада Д 35.052.05 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 38. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Мельничин А. В., кандидат тех. наук, доцент, доцент кафедри теорії оптимальних процесів ЛНУ ім. Івана Франка.
 91. Михайлюк Г. О. Модернізація цивільно-правового регулювання комерційних позначень в Європейському Союзі та Україні : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Михайлюк Галина Олегівна; Спецрада Д 26.500.01 у НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 86. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Яворська О. С., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ ім. Івана Франка.
 92. Мишковська О. П. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, тенденції та проблеми розвитку в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / Мишковська Олена Петрівна; Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 104. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 93. Мойсеюк В. П. Формування культури професійного здоров’я майбутніх соціальних педагогів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Мойсеюк Василь Петрович; Спецрада Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 150. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Шукатка О. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спорту ЛНУ ім. Івана Франка.
 94. Моренець В. І. Ігрові задачі з нечіткою множиною агентів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.04 “Системний аналіз і теорія оптимальних рішень” / Моренець Володимир Ігорович; Спецрада Д 26.001.35 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 95. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Косаревич К. В., кандидат фіз.-мат. наук, асистент кафедри теоретичної та прикладної статистики ЛНУ ім. Івана Франка.
 95. Мручковський П. В. Етнічна структура населення Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” / Мручковський Петро Вікторович; Спецрада К 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 66. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Дністрянський М. С., доктор географ. наук, професор, професор кафедри географії України ЛНУ імені Івана Франка.
 96. Нестор О. Ю. Стратегічне фінансове планування в діяльності суб’єктів господарювання України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Нестор Ольга Юріївна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 33. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Тесля С. М., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 97. Олександра Сербенська : “Моє улюблене українське слово – “гідність”, а останнім часом дратує слово “патріот” [Інтерв’ю] / розмовляла Наталія Балюк // Високий замок. – 2018. – № 24. – С. 8–9. 1 березня доктору філологічних наук, професорові кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка Олександрі Сербенській виповнюється 89 років.
 98. Павич Х. М. Закриття кримінального провадження судом першої інстанції : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / Павич Христина Миронівна; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 142. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 99. Пантєлєєв К. В. Формування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Пантєлєєв Кирило В’ячеславович; Спецрада К 70.705.03 у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 137. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Шукатка О. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спорту ЛНУ ім. Івана Франка.
 100. Пантюк Т. І. Суспільно-педагогічні детермінанти підготовки дітей до школи в Україні: теорія і практика (1945–2017 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Пантюк Тетяна Ігорівна; Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Квас О. В., доктор пед. наук, професор, професор кафедри психології ЛНУ ім. Івана Франка.
 101. Полгородник Д. В. Формування англійсько-мовної картини світу Ірландії в умовах незбалансованої двомовності : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Полгородник Дар’я Володимирівна; Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 64. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства і контрактивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.
 102. Полинюк Н. І. Формування ресурсів місцевих бюджетів в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Полинюк Наталія Ігорівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 33. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Крупка М. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка. Полинюк Н. І., аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка.
 103. Полич М. І. Громадсько-політична та державотворча діяльність Лонгина Цегельського (1875−1950 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Полич Мар’яна Іванівна; Спецрада Д 58.053.04 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 160. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Сухий О. М., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського ЛНУ імені Івана Франка.
 104. Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії // Освіта України. – 2018. – № 4. – С. 6. Вміщено інформацію про місця українських вищих навчальних закладів в Рейтингу за показниками середніх балів студентів у сертифікатах ЗНО. Львівський університет знаходиться на тринадцятому місці у списку.
 105. Рижко О. М. Плагіат у соціально-комунікаційному вимірі початку XXI століття: природа явища та історія боротьби : дис. на здобуття наук. ступеня доктора наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 “Теорія та історія соціальних комунікацій” / Рижко Олена Миколаївна; Спецрада Д 26.001.34 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 24. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Потятиник Б. В., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри нових медій факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.
 106. Рибчанська Х. В. Державне регулювання вищої освіти в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Рибчанська Христина Василівна; Спецрада К 35.860.02 у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 35. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Рибчанська Х. В., асистент кафедри історії України та економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка.
 107. Розвод Е. В. Вербалізація концепту SUN: лінгвокультурний аспект (на матеріалі американського варіанта англійської мови) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Розвод Еліна Вадимівна; Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 61. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Яхонтова Т. В., доктор філол. наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.
 108. Романюк В. С. Методи та характеристики лінійної та нелінійної апроксимації класів гладких функцій : дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Романюк Віктор Сергійович; Спецрада Д 26.206.01 в Інституті математики НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 75. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Скасків О. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей ЛНУ ім. Івана Франка.
 109. Романько М. Є. Біохімічна і токсикологічна характеристика дії наночастинок металів на клітини евкаріотичних та прокаріотичних організмів : дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія” / Романько Марина Євгенівна; Спецрада Д 35.368.01 в Інституті біології тварин НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Антоняк Г. Л., доктор біол. наук, професор, професор кафедри екології ЛНУ ім. Івана Франка.
 110. Рубіш І. І. Державне регулювання інвестиційних процесів в перехідних економіках : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Рубіш Іван Іванович; Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Центральної спілки споживчих товариств України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 54. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Юринець З. В., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка.
 111. Сатановська Г. С. Поетика хронотопу у творчості Маргеріт Юрсенар : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 “Література зарубіжних країн” / Сатановська Ганна Сергіївна; Спецрада Д 08.051.12 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 44. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Кушнір І. Б., канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри світової літератури ЛНУ імені Івана Франка.
 112. Свєтлічна А. А. Англійськомовні митні документи: структурно-семантичний та когнітивно-прагматичний аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Свєтлічна Алла Анатоліївна; Спецрада К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 123. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Андрійчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.
 113. Свідерська О. І. Співвідношення інституційних та психологічних детермінантів масової політичної поведінки в транзитних суспільствах : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної думки” / Свідерська Ольга Іванівна; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 105. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Угрин Л. Я., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка. Свідерська О. І., старший лаборант психологічної служби ЛНУ імені Івана Франка.
 114. Семиженко А. Ярослав Грицак : “Європа – це проза, а Україна – це поезія” / Антон Семиженко // Літературна Україна. – 2018. – № 4. – С. 7.
 115. Снігур Д. В. Застосування кольорометричних функцій в дослідженні кислотно-основних рівноваг у розчинах органічних сполук : дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.02 “Аналітична хімія” / Снігур Денис Васильович; Спецрада К 61.051.03 у ДВНЗ “Ужгородський національний університет” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 95. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Тимошук О. С., кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри аналітичної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.
 116. Спіцина В. Є. Лінгвокультурні та лінгвокогнітивні особливості відтворення концептосфери “влада” у перекладах філософських творів Х. Арендт : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Спіцина Вікторія Євгеніївна; Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 41. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Грабовецька О. С., канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри контрактивної лінгвістики та перекладознавства імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.
 117. Список здобувачів вченого звання старшого дослідника // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 11.

Біологічні науки :

- Громико Олександр Миколайович, 091 “Біологія”.

 

 • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 12–24.

 

Фізико-математичні науки :

- Бугрій Олег Миколайович, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07.

Хімічні науки :

- Кущ Ольга Василівна, 02.00.04 “Фізична хімія” ; Д 35.051.10;

- Стецьків Андрій Остапович, 02.00.01 “Неорганічна хімія” ; Д 35.051.10.

Історичні науки :

- Гаврилів Ігор Омелянович, 07.00.01 “Історія України” ; Д 35.051.12.

 • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 26–37.

Політичні науки :

- Кіянка Ірина Богданівна, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

 • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 25–70.

Фізико-математичні науки :

- Дерев’янко Тарас Олександрович, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07;

- Ковальчук Ольга Василівна, 01.01.07 “Обчислювальна математика” ; Д 35.051.07;

- Літинський Святослав Володимирович, 01.01.07 “Обчислювальна математика” ; Д 35.051.07;

- Страп Наталія Ігорівна, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07;

- Цебенко Андрій Миколайович, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07;

- Галяткін Олександр Олександрович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09;

- Карпа Іван Васильович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09;

- Коваленко Марія Василівна, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09;

- Самар Микола Іванович, 01.04.02 “Теоретична фізика” ; Д 35.051.09;

- Семочко Надія Сергіївна, 01.01.01 “Математичний аналіз” ; Д 35.051.18;

- Шаповаловська Людмила Олександрівна, 01.01.01 “Математичний аналіз” ; Д 35.051.18.

Хімічні науки :

- Аніщенко Віктор Миколайович, 02.00.04 “Фізична хімія” ; Д 35.051.10.

Біологічні науки :

- Єфіменко Наталія Валентинівна, 03.00.04 “Біохімія” ; К 35.051.14;

- Отчич Оксана Орестівна, 03.00.02 “Біофізика” ; К 35.051.14.

Історичні науки :

- Хомич Марина Олександрівна, 07.00.02 “Всесвітня історія” ; Д 35.051.12;

- Шевченко Ореста Вікторівна, 07.00.01 “Історія України” ; К 35.051.12.

Економічні науки :

- Башук Вікторія Вікторівна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21;

- Власенко Лев Валерійович, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21;

- Когут Мар’яна Володимирівна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21;

- Костюченко Наталія Петрівна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21;

- Мусял Піотр Антоні (громадянин Республіки Польща), 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21;

- Науменко Клим Владиславович, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21;

- Трофимчук Анна Павлівна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21;

- Шиба Оксана Андріївна, 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” ; К 35.051.21.

Філологічні науки :

- Ворок Христина Богданівна, 10.01.01 “Українська література” ; Д 35.051.13.

Географічні науки :

- Попельницька Наталія Олександрівна, 11.00.05 “Біогеографія та географія ґрунтів” ; Д 35.051.08;

- Сеньків Мар’яна Ігорівна, 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” ; Д 35.051.08.

Юридичні науки :

- Поліщак Наталія Ігорівна, 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” ; Д 35.051.03;

- Шандала Ольга Олегівна, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

 • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 37–74.

Фізико-математичні науки :

- Ільницька Ольга Володимирівна, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07;

- Шумська Віталія Романівна, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07;

- Бардила Сергій Олегович, 01.01.04 “Геометрія та топологія” ; Д 35.051.18.

Хімічні науки :

- Діденко Наталя Олександрівна, 02.00.01 “Неорганічна хімія” ; Д 35.051.10;

- Кос Роман Володимирович, 02.00.04 “Фізична хімія” ; Д 35.051.10.

Філологічні науки :

- Воїнська Катерина Романівна, 10.01.06 “Теорія літератури” ; Д 35.051.13;

- Кметь Вікторія Сергіївна, 10.01.01 “Українська література” ; Д 35.051.13;

- Салій Олександра Романівна, 10.01.01 “Українська література” ; Д 35.051.13;

- Харчук Лілія Валеріївна, 10.02.01 “Українська мова” ; К 35.051.23.

Юридичні науки :

- Бадида Андріанна Юріївна, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03;

- Слабан Марта Михайлівна, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03;

- Слюсарчук Христина Ростиславівна, 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” ; Д 35.051.03.

Політичні науки :

- Омар Мохамед Алі Адріс, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17.

Соціальні комунікації :

- Бондаренко Юлія Станіславівна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” ; К 35.051.24;

- Бурдіна Елеонора Олегівна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” ; К 35.051.24;

- Валькова Катерина Геннадіївна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” ; К 35.051.24;

- Гадьо Наталія Романівна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” ; К 35.051.24.

 • Сплодитель А. О. Ландшафтознавче обґрунтування оптимізації діяльності національних природних парків України (на прикладі національних парків “Нижньосульський” та “Олешківські піски”) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / Сплодитель Анастасія Олегівна; Спецрада К 41.090.02 в Одеському державному екологічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 136. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Брусак В. П., кандидат географ. наук, доцент кафедри геоморфології та палеогеографії ЛНУ імені Івана Франка.
 • Стахів І. М. Регулювання ринку спортивно-оздоровчих послуг в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Стахів Ірина Михайлівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 33. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Михасюк І. Р., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Терлецька В. О. Економічне оцінювання та формування кон’юнктури ринку автомобілебудівної продукції : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Терлецька Вікторія Олександрівна; Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 112. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Дропа Я. Б., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ імені Івана Франка.
 • Терлич Н. І. Прямі та обернені спектральні задачі для рівнянь Штурма-Ліувілля з енергозалежними потенціалами : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Терлич Наталія Іванівна; Спецрада К 20.051.09 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 24. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Микитюк Я. В., кандидат фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри функціонального аналізу ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Фаринник В. І. Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / Фаринник Василь Іванович; Спецрада Д 26.001.05 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 86. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Нор В. Т., доктор юрид. наук, професор, заслужений юрист України, академік НАПрН України, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Фліссак К. А. Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства : дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Фліссак Костянтин Андрійович; Спецрада Д 26.001.02 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 78. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Мальський М. З., доктор екон. наук, професор, декан факультету міжнародних відносин, професор кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Фогел Х. Є. Політичні аспекти становлення та розвитку міграційної політики Європейського Союзу : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 “Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” / Фогел Христина Євгенівна; Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 155. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Краєвська О. А., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та міжнародного туризму ЛНУ імені Івана Франка.
 • Франчук М. В. Міжвидові відмінності в морфології, гніздовій екології та постембріональному розвитку дроздів (Aves, Turdidae, Turdus) Західного Полісся України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.08 “Зоологія” / Франчук Михайло Володимирович; Спецрада Д 26.153.01 в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 98. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Шидловський І. В., кандидат біол. наук, доцент, завідувач Зоологічного музею ЛНУ імені Івана Франка.
 • Чебаник В. І. Вплив політичних партій на формування та розвиток регіональної політики (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Чебаник Віталій Ігорович; Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 155. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Литвин В. С., кандидат політ. наук, доцент, доцент кафедри політології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Чепець О. С. Концептуальні основи, законодавче забезпечення та практика нотаріату в радянській Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Чепець Ольга Сергіївна; Спецрада К 17.127.09 у Класичному приватному університеті // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 51. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Бойко І. Й., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ імені Івана Франка.
 • Чернявська М. К. Аналіз і контроль фінансування інноваційної діяльності підприємств : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит – за видами економічної діяльності” / Чернявська Марина Казимірівна; Спецрада Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 129. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Опонент – Струк Н. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Чмелик Р. П. Сучасне українсько-польське пограниччя: державний кордон та ідентичність населення : дис. на здобуття наук. ступеня доктора істор. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / Чмелик Роман Петрович; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 9. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Сілецький Р. Б., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри етнології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Чорноус В. О. 5-Карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості : дис. на здобуття наук. ступеня доктора хім. наук : спец. 02.00.03 “Органічна хімія” / Чорноус Віталій Олександрович; Спецрада Д 35.052.01 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 76. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Обушак М. Д., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Щербань О. В. Еволюція традицій використання глиняного посуду в народній культурі харчування українців Наддніпрянщини другої половини XIX – початку XXI ст. : дис. на здобуття наук. ступеня доктора істор. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / Щербань Олена Василівна; Спецрада Д 35.222.01 в Інституті українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Березень. – С. 9. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Франко О. О., доктор істор. наук, професор, професор кафедри етнології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Щуревич О. І. Система банківського регулювання та нагляду в умовах відкритої економіки України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Щуревич Оксана Ігорівна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2017. – Грудень. – С. 33. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Андрущак Є. М., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка. Щуревич О. І., асистент кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка.
 • Явор О. А. Юридичні факти в сімейному праві України : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Явор Ольга Аналоліївна; Спецрада Д 26.500.01 у НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Лютий. – С. 86. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Дякович М. М., доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Януш Юхницький : “Сказав Стригуну, що хочу створити цирк, заробити грошей і стати спонсором театру”. Відверта розмова з провідним актором Театру імені Марії Заньковецької – про творчість та особисте життя / розмовляла Людмила Пуляєва-Чижович // Високий замок. – 2018. – № 20. – С. 8.
 • Ярош М. В. Реформування непрямого оподаткування в Україні в умовах інтеграції до ЄС : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Ярош Марта Володимирівна; Спецрада Д 26.350.02 у ННЦ “Інститут аграрної економіки” НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Січень. – С. 126. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня канд. наук. Науковий керівник – Ярема Я. Р., доктор екон. наук, доцент, професор кафедри державних та місцевих фінансів ЛНУ ім. Івана Франка.

Журнали

 

 1. [Рецензія] // Дзвін. – 2017. – № 11. – С. 238. – Рец. на кн. : Дячишин Б. Слово Андрія Содомори у дзеркалах часу : есеї, рецензії / Богдан Дячишин. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 104 с.
 2. [Рецензія] // Дзвін. – 2017. – № 11. – С. 239. – Рец. на кн. : Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / за заг. ред. О. Сербенської : навч. посібн. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Львів : Апріорі, 2017. – 304 с.
 3. [Рецензія] // Дзвін. – 2017. – № 11. – С. 240. – Рец. на кн. : Сенека Л. А. Моральні листи до Луцілія / пер. А. Содомора. – Львів : Апріорі, 2017. – 552 с.
 4. “Росія бере паузу у війні з Україною” [Інтерв’ю з Віктором Андрусівом] / текст : Таїсія Алексєєва, Сергій Демчук // Країна. – 2018. – № 8. – С. 15–19. Віктор Андрусів закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.
 5. “Якщо помру в таборах, то буде остання моя послуга Україні” / текст : Ірина Левицька // Країна. – 2018. – № 8. – С. 30–34. Михайло Горинь навчався у Львівському університеті. Ольга Горинь закінчила факультет української філології Львівського університету, працювала в його Науковій бібліотеці.
 6. “З осені 2016 року рівень корупції зростає” / розмову з журналістом Олексою Шалайським вели Ангеліна Кованда та Сергій Демчук // Країна. – 2018. – № 6 (409). – С. 15–18. Олекса Шалайський закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
 7. Антипович О. “Українізація відбувається завдяки Путіну й війні” / Олексій Антипович // Країна. – 2018. – № 11. – С. 16–18. Олексій Антипович навчався на кафедрі соціології економічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.
 8. Брюховецька Л. 100 років театру імені Марії Заньковецької / Лариса Брюховецька // Кіно театр. – 2018. – № 2. – С. 47. – Фото (режисер Федір Стригун та ін.). 17-18 листопада в приміщенні ЛНУ ім. І. Франка відбулась наукова конференція з історії театру, організована завідувачем кафедри театрознавства, народним артистом України Богданом Козаком.
 9. Гумницька Н. Еміль Вергарн у контексті української культури / Наталія Гумницька // Дзвін. – 2017. – № 11. – С. 232–234. В статті згадуються Андрій Содомора та Ярема Кравець.
 10. Домбровський Р. Слово про батька / Роман Домбровський // Дзвін. – 2017. – № 12 (878). – С. 219–222. Стаття присвячена О. А. Домбровському – випускникові та викладачеві Львівського національного університету імені Івана Франка.
 11. Дячишин Б. Плугар. До 80-річчя від дня народження та 55-річчя письменницької діяльності Андрія Содомори / Богдан Дячишин // Дзвін. – 2017. – № 12. – С. 147–149.
 12. Захарчук О. Священик, композитор, цитрист-віртуоз. До 150-ліття від дня народження Євгена Купчинського / Оксана Захарчук // Дзвін. – 2017. – № 11. – С. 158–162. Опубліковано згадку про відкриття першої кафедри історії України (1894) у Львівському університеті.
 13. Купчинська Л. Мовою екслібриса. До 180-ліття виходу в світ “Русалки Дністрової” / Лариса Купчинська // Дзвін. – 2017. – № 11. – С. 163–168. Яків Головацький – перший в історії професор “руської мови та словесності” (української мови та літератури) у Львівському університеті, перший завідувач кафедри руської словесності.
 14. Лишак Г. Третій Франкознавчий пленер інституту Івана Франка НАН України та Гуцульщини / Галина Лишак // Слово і Час. – 2017. – № 12. – С. 104–106. Доповідачами на пленері були співробітники ЛНУ ім. І. Франка : Н. Федорак, М. Гірняк, О. Войтків, М. Луцюк, А. Месропян та Н. Фарина.
 15. Любов Боровська : “Алла Бабенко – один із найглибших інтерпретаторів Чехова” / записала Лариса Брюховецька // Кіно театр. – 2018. – № 2. – С. 32–34. Любов Боровська свою дипломну виставу робила з Богданом Козаком. Грала на сцені разом з Федором Стригуном у виставах на п’єси Івана Карпенка-Карого.
 16. Мандзюк Д. Коли жандарм заговорив польською мовою, відповів мадярськими словами : Nemtudom – “Не розумію” / Денис Мандзюк // Країна. – 2018. – № 3. – С. 47–50. В'ячеслав Будзиновський був відрахований із філософського відділення Львівського університету за організацію студентського віче.
 17. Марусик В. Грані за правду. Штрихи для майбутнього дослідника / Василь Марусик // Кіно театр. – 2018. – № 1. – С. 35–37. На фото зображені Богдан Ступка і Федір Стригун.
 18. Мовчан Р. “Безкінечне наближення до істини”. Роздуми до ювілею Ніни Бічуї / Раїса Мовчан // Дивослово. – 2017. – № 12. – С. 42–47.
 19. Мушинка М. Патріарх словацької та чеської україністики / Микола Мушинка // Дзвін. – 2017. – № 11. – С. 203–207. – Рец. на кн. : Мовчанюк Г. Столітній Микола Неврлий / Григорій Мовчанюк. – Вінниця, 2017. – 156 с. Мовчанюк Г. вивчав славістику у Львівському державному університеті ім. І. Франка.
 20. Назаренко О. Феномен романіста. До ювілею О. А. Домбровського / Ольга Назаренко // Дзвін. – 2017. – №12 (878). – С. 218. Цього року відзначили 110-річчя від дня народження засновника української романістики у Львівському національному університеті імені Івана Франка франкознавця, перекладознавця Остапа Августовича Домбровського.
 21. Нахлік Є. Про грішну Єву й необачного Адама : поетичні версії Івана Франка та Василя Симоненка / Євген Нахлік // Дивослово. – 2018. – № 2. – С. 46–51. Євген Нахлік випускник ЛНУ ім. І. Франка.
 22. Непоправна втрата / Філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка // Слово і Час. – 2017. – № 12. – С. 115. Замітка з приводу відходу у вічність Віталія Григоровича Дончика.
 23. Павличко Д. Рубрук / Дмитро Павличко // Дзвін. – 2017. – № 12 (878). – С. 150–154. Автор статті аналізує прочитану в перекладі з французької мови Андрієм Содоморою книгу “Подорож у східні країни Вільгельма де Рубрука, брата ордену міниратів, року Божого 1253”.
 24. Пам’яті С. І. Іщука // Український географічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 73. Степан Іванович у 1959 р. закінчив географічний факультет Львівського університету.
 25. Про заснування академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні : постанова Кабінету міністрів України від 15 листоп. 2017 р. № 896 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 96. – С. 474–476. Зі спеціальності “Географія” засновано п’ять академічних стипендій імені Героя Небесної Сотні Ігоря Костенка (навчався в ЛНУ ім. І. Франка).
 26. Федір Стригун : незмінне в час змін / бесіду веде Лариса Брюховецька // Кіно театр. – 2018. – № 1. – С. 10–13.
 27. Цинга була така, що зуби руками діставали, аби поїсти, а потім ставили на місце / текст і фото : Марта Гавришко // Країна. – 2018. – № 1. – С. 42–46. Спогади Катерини Максимович (навчалась на факультеті німецької філології Львівського університету).
 28. Ясь О. В. [Рецензія] / О. В. Ясь // Український історичний журнал. – 2017. – № 5. – С. 180–187. – Рец. на кн. : Дашкевич Я. Україна і Схід / Я. Дашкевич ; упор. Г. Сварник, А. Фелонюк ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, Львівське відділення ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : Коло, 2016. – 960 с.

 

II. Публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

 

 1. Бічуя Н. І раптом з’явився скрипаль… / Ніна Бічуя // Дзвін. – 2018. – № 1. – С. 240–247. – Бесіда з художником Тарасом Григоруком.
 2. Ван Сяоюй “Дві Ольги” – “дві любові” Івана Франка : до проблеми психобіографічного методу аналізу / Ван Сяоюй // Слово і час. – 2017. – № 11. – С. 78–88.
 3. Войтович Л. В. [Рецензія] / Л. В. Войтович, А. Є. Стасюк // Український історичний журнал. – 2017. – № 5. – С. 188–191. – Рец. на кн. : Блануца А. Земельна політика Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського (1440–1572 рр.) / А. Блануца ; відп. ред. П. Сас. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2017. – 423 с.
 4. Грицак Я. Кредо / Ярослав Грицак // Країна. – 2017. – № 50. – С. 52.
 5. Дикий І. Усі рівні. Навіть доктори наук миють туалети. Антарктида допомагає переосмислити життя / Ігор Дикий // Країна. – 2018. – № 10. – С. 40–43.
 6. Довгаюк-Семенюк М. В. Активність ферментів глутаматсинтазного шляху в рослинах trifolium pretense L. за умов нафтового забруднення ґрунту / М. В. Довгаюк-Семенюк, О. І. Величко, О. І. Терек // Физиология растений и генетика. – 2018. – Том 50, № 1 (291). – С. 77–82.
 7. Електрохімічне окиснення метіоніну на фоновому ацетатному розчині / Б. П. Мінаєв, О. І. Аксіментьєва, О. А. Лут, О. П. Шевченко // Укр. хим. журн. – 2017. – Т. 83, № 10. – С. 106–112.
 8. Іванчов М. І. Обернена задача для рівняння теплопровідності у прямокутній області / М. І. Іванчов, Н. Є. Кінаш // Укр. мат. журн. – 2017. – Т. 69, № 12. – С. 1605–1614.
 9. Ільницький М. “…І передовсім про себе” / Микола Ільницький // Дзвін. – 2018. – № 1. – С. 212–215. – Рец. на кн. : Калинець І. Про декого і дещо і передовсім про себе. – Львів : Сполом, 2016. – 384 с.
 10. Ільницький М. Фірдоусі (Персія (Іран)) (935–1020). Від перекладача / Микола Ільницький // Всесвіт. – 2018. – № 1-2. – С. 133.
 11. Кирилюк В. П. Відкритий лист членам Бюро національного стратиграфічного комітету України та геологам-докембристам / В. П. Кирилюк // Геологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 88–99.
 12. Кіселичник В. Інститут конституційної скарги в Україні : європейський досвід та українські реалії / В. Кіселичник // Вісник Конституційного Суду України. – 2017. – № 6. – С. 29–37.
 13. Кравець Я. Кирило Королевський і його монографія “Митрополит Андрей Шептицький. 1865 – 1944” (погляд перекладача) / Ярема Кравець // Дзвін. – 2018. – № 1. – С. 226–232.
 14. Лизанчук В. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил / Василь Лизанчук // Дзвін. – 2017. – № 11. – С. 121–129.
 15. Людина науки (До 100-річчя від дня народження професора Євгена Михайловича Лазька) / О. Б. Бобров, В. П. Кирилюк, А. М. Лисак та ін. // Геологічний журнал. – 2017. – № 4. – С.113–121.
 16. Макеєв С. Ґлобальний і локальний діалект наративу про нерівність / Сергій Макеєв, Наталія Коваліско // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 4. – С. 22–36.
 17. Новый трехъядерный кластерный селеносульфидобромид рения Re3Se3S4Br13: синтез, строение, каталитические свойства / В. В. Субботин, ... Р. Е. Гладышевский [и др.] // Укр. хим. журн. – 2017. – Т. 83, № 9. – С. 3–10.
 18. Одінцова А. Анатомо-морфологічна будова плоду Epilobium hirsutum та E. angustifolium (Onagraceae) / Анастасія Одінцова, Наталія Клімович // Український ботанічний журнал. – 2017. – № 6 (74). – С. 582–593.
 19. Печарський А. “Сойчине крило” І. Франка – “Лист незнайомки” С. Цвайга : аналогії та психоаналітичні інтерпретації / Андрій Печарський // Слово і час. – 2017. – № 11. – С. 72–77.
 20. Романчук О. “Вы нам только шепните – мы на помощь придем”. Культурне панування є ментальною основою для всіх інших видів панування / Олег Романчук // Країна. – 2018. – № 9. – С. 26–28.
 21. Романчук О. “Только сотрудничество с Россией обеспечит фундамент независимости Украины”. Віктор Медведчук просуває інтереси Кремля / Олег Романчук // Країна. – 2018. – № 10. – С. 30–32.
 22. Романчук О. “Українці сильно відрізняються від російських делегатів. Вони значно менш революційні й демонструють значно більший інтерес до власної країни”. 100 років тому світ визнав Українську державу / Олег Романчук // Країна. – 2018. – № 3. – С. 28–31.
 23. Романюк Р. Право громадян на мирні зібрання як гарантія реалізації інших конституційних прав і свобод людини і громадянина / Р. Романюк // Вісник Конституційного Суду України. – 2018. – № 1. – С. 99–111.
 24. Салига Т. … На межі двох епох (Є. Маланюк, М. Рильський і П. Тичина та інші) / Тарас Салига // Літературна Україна. – 2018. – № 8. – С. 1, 3–5.
 25. Сенів М. Нові локалітети Iris sibirica (Iridaceae) у Львівській області / Марія Сенів, Лідія Тасєнкевич // Український ботанічний журнал. – 2017. – № 6 (74). – С. 574–577.
 26. Стахіра Й. М. Структурні зміни у системі електронних станів шаруватого кристала, деформованого зсувом шарів / Й. М. Стахіра, Р. Й. Стахіра // Укр. фіз. журн. – 2017. – Т. 62, № 12. – С. 1016–1022.
 27. Стецик Н. В. Запровадження прецедентної практики верховних судів у пострадянських правових системах / Н. В. Стецик // Вісник Верховного суду України. – 2017. – № 11–12 (207–208). – С. 66–72.
 28. Фірдоусі. Шах-Наме / Фірдоусі ; пер. Миколи Ільницького ; наук. підготовка тексту Романа Гамади // Всесвіт. – 2018. – № 1-2. – С. 134–153.
 29. Хевпа З. З. Стратиграфія і молюски крейдових відкладів Пенінської зони Українських Карпат / З. З. Хевпа // Геологічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 32–40.
 30. Черниш Н. Соціологія сьогодення : тенденції та перспективи розвитку / Наталія Черниш // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 4. – С. 5–21.

III. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка
в Інтернет-джерелах

 

 1. “Колядуймо разом”: на Жовківщині відбувся різдвяний фестиваль [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uanews.lviv.ua/society/2018/01/22/139488.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 січ. 2018 р. Чоловіча капела “Прометей” ЛНУ імені Івана Франка взяла участь у колядуванні.
 2. “Ніч ідей”. Зустріч-дискусія “Уява при владі” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/nich_idey_zustrich_diskusiya_uyava_ pri_vladi_n1447481. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 січ. 2018 р. Анонс заходу, що відбувся в стінах Наукової бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка.
 3. “НТШ дало великий поштовх відродженню та незалежності України”, − Олег Синютка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://busk-rda.gov.ua/8-news/1118-«нтш-дало-великий-поштовх-відродженню-та-незалежності-україни»,-олег-синютка. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2018 р. 31 березня у ЛНУ імені Івана Франка, стартувало Пленарне засідання XXIX Наукової сесії Наукового товариства імені Шевченка.
 4. “НТШ дало великий поштовх відродженню та незалежності України”, − Олег Синютка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sambirrda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=34588:ntsh-dalo-velykyi-poshtovkh-vidrodzhenniu-ta-nezalezhnosti-ukrainy-oleh-syniutka&catid=58&Itemid=137. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 берез. 2018 р. 31 березня у ЛНУ імені Івана Франка, стартувало Пленарне засідання XXIX Наукової сесії Наукового товариства імені Шевченка.
 5. “Спільна історія має бути предметом діалогу істориків, а не політичних маніпуляцій”, − Павло Клімкін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://loda.gov.ua/news?id=34466. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р. Павло Клімкін зустрівся з керівництвом Львівщини, студентами ЛНУ імені Івана Франка.
 6. “Школа юного правника” запрацює у Львові з березня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dailylviv.com/news/osvita-i-nauka/shkola-yunoho-pravnyka-zapratsyuie-u-lvovi-z-bereznya-53466. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 січ. 2018 р. Організатором є юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, а також Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.
 7. 2 лютого. Цей день в історії Тернопілля [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ternopoliany.te.ua/zhittya/5611-2-liutoho-tsei-den-v-istorii-ternopillia. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 02 лют. 2018 р. У статті згадано професора ЛНУ ім. І. Франка Михайла Гончара.
 8. 20 січня. Пам’ятні дати [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2385786-20-sicna-pamatni-dati.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 січ. 2018 р. Цього дня у 1661 році заснований один із найдавніших вищих навчальних закладів в Україні та Європі ЛНУ імені Івана Франка.
 9. Амеліна К. Лав сторі українських класиків або “Так ніхто не кохав” / Катерина Амеліна // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ipress.ua/articles/lav_stori_ukrainskyh_klasykiv_abo_tak_nihto_ne_kohav_154509.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 січ. 2018 р. Про кохання і поезію Івана Франка.
 10. Аргірова Г. “Скоро нас спишуть”. Як помирають книжки в бібліотеках / Ганна Аргірова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tvoemisto.tv/exclusive/skoro_nas_spyshut_yak_pomyrayut_knyzhky_v_bibliotekah_ne_chipayte_bud_laska_90805.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 січ. 2018 р. Про НБ ЛНУ імені Івана Франка.
 11. Баган О. Іван Франко про польсько-українські стосунки в аспекті геополітики / Олег Баган // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/articles/ivan_franko_pro_polskoukrainski_stosunky_v_aspekti_geopolityky_299926.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 січ. 2018 р.
 12. Билец К. Львів’янка продовжує боротьбу за серце Рождена Анусі / Кристина Билец // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ulvovi.info/ua/fullnews/237638. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 берез. 2018 р. Навчалась у Львівському національному університеті імені Івана Франка, де здобула диплом бакалавра в економічній галузі.
 13. Билец К. Павло Клімкін відвідав Львівський національний університет ім. І. Франка / Кристина Билец // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ulvovi.info/ua/fullnews/237178. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р.
 14. Вербовська М. У Львові реставрують французьку Біблію XVIII ст. розміром як сірникова коробка. Фото дня / Мар’яна Вербовська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/u_lvovi_restavruyut_naymenshu_knigu_naukovoyi_biblioteki_lnu_im_franka_n1447786. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 01 лют. 2018 р. Ця Біблія знаходиться у фондах Наукової бібліотеки.
 15. Віталій Антонов увійшов до складу Наглядової ради Львівського національного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.okko.ua/uk/all-publications?pub_id=2989. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 лют. 2018 р.
 16. Во Львове начал работу “Общественный пресс-центр “Выборы президента-2019” (видеотрансляция) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lpravda.com/vo-lvove-nachal-raboty-obshestvennyi-press-centr-vybory-prezidenta-2019-videotransliaciia/203/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 02 лют. 2018 р. Участником є А. Романюк, профессор кафедри політології ЛНУ імені Івана Франка.
 17. Два провідні львівські ВНЗ припинили навчання до березня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/dva_providni_lvivski_vnz_prypynyly_navchannya_statsionaru_do_bereznya_278920.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 січ. 2018 р. ЛНУ ім. Франка та НУ “Львівська політехніка” з метою економії коштів припинили навчання студентів стаціонарної форми до березня.
 18. Де відпочити біля Львова: модерна скульптура, тюбинг та обсерваторія (фото) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dyvys.info/2018/03/22/de-vidpochyty-bilya-lvova-moderna-skulptura-tyubyng-ta-observatoriya-foto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2018 р. Астрономічна обсерваторія є науково-дослідною установою Львівського національного університету імені Івана Франка.
 19. Джміль Т. Сам собі міліонер: біографія та бізнес-зв’язки Яківа Смолія / Тарас Джміль // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unn.com.ua/uk/publication/1720250-sam-sobi-milioner-biografiya-ta-biznes-zvyazki-yakiva-smoliya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 берез. 2018 р. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Прикладна математика”, здобувши кваліфікацію математика.
 20. До розробки “антибандерівського” закону долучився професор, який викладав у Луцьку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lutsk.rayon.in.ua/news/61048-do-rozrobki-antibanderivskogo-zakonu-doluchivsia-profesor-iakii-vikladav-u-lutsku. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 берез. 2018 р. Професор Католицького університету в Любліні Володимир Осадчий родом з Волині, брав участь у підготовці змін до закону, закінчив історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.
 21. Жінки та війна: мистецтво Східної Галичини у 1914 − 1921 роках (коментарі) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://syla.news/2018/03/14/zhinky-ta-vijna-mystetstvo-shidnoyi-galychyny-u-1914-1921-rokah-komentari/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 берез. 2018 р. У головному читальному залі Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка відбувся семінар “Жіночі образи Першої світової війни у мистецтві  Східної Галичини”.
 22. Жованик О. Вийшли друком переклади арабською творів Івана Франка й Агатангела Кримського / Оксана Жованик // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umoloda.kiev.ua/number/3265/164/119869/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 січ. 2018 р.
 23. Заступника Кличка з підробленим дипломом звільнили від відповідальності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://novynar.com.ua/ukraine/86814-zastupnika-klichka-z-pidroblenim-diplomom-zvilnili-vid-vidpovidalnosti.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 січ. 2018 р. В університеті Франка журналістам заявили, що Володимир Бондаренко не завершував навчання та не отримував диплому цього навчального закладу.
 24. Зустріч з художником Павлом Маковим [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://i-pro.kiev.ua/content/zustrich-z-khudozhnikom-pavlom-makovim. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 січ. 2018 р. Згадано про Наукову бібліотеку, в якій пройшла одна з персональних виставок художника.
 25. Іваник М. Паркінг перед Франком: перший підземний / Мирослава Іваник // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zbruc.eu/node/76563. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 лют. 2018 р.
 26. Ідеологія виховання особистості в адвентизмі в добу Другої Речі Посполитої [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uuc.adventist.ua/ideologiya-vyhovannya/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 лют. 2018 р. Автор статті Валентин Шевчук, аспірант кафедри Давньої історії України та архівознавства ЛНУ імені Івана Франка
 27. Імадеддін Раеф: “Головне при перекладі арабською було зберегти ідеї Івана Франка” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://meest-online.com/interview/imadeddin-raef-holovne-pry-perekladi-arabskoyu-bulo-zberehty-ideji-ivana-franka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 лют. 2018 р. У рамках Бейрутського книжкового ярмарку в Лівані відбулася презентація виданої у перекладі арабською мовою збірки поезій “Зів’яле листя” Івана Франка. Автор перекладу — ліванський журналіст і письменник Імадеддін Раеф.
 28. Історія львівської бруківки, або камінь – як символ старого і сучасного Львова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://inlviv.in.ua/lviv/istoriya-lvivskoyi-brukivky-abo-kamin-yak-symvol-starogo-i-suchasnogo-lvova. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 лют. 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка.
 29. Кiндратiв Н. Соцiологи назвали найпопулярнiше слово 2017 року / Наталiя Кiндратiв // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expres.ua/news/2018/01/01/278776-sociology-nazvaly-naypopulyarnishe-slovo-2017-roku. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 січ. 2018 р. Розповiдає газеті “Експрес” Iван Цiхоцький, доцент кафедри української мови ЛНУ iменi Iвана Франка.
 30. Клімкін відвідає Львів та здійснить візит до Польщі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.interfax.com.ua/news/general/488999.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р. У програмі перебування передбачається виступ перед викладачами і студентами ЛНУ імені Івана Франка.
 31. Клімкін відвідає Польщу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.slovoidilo.ua/2018/03/01/novyna/polityka/klimkin-vidvidaye-polshhu. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р. У програмі перебування передбачається виступ перед викладачами і студентами ЛНУ імені Івана Франка.
 32. Клімкін з робочим візитом відвідає Польщу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.rbc.ua/ukr/news/klimkin-rabochim-vizitom-posetit-polshu-1519929759.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р. У програмі перебування передбачається виступ перед викладачами і студентами ЛНУ імені Івана Франка.
 33. Клімкін планує відвідати Львів та Польщу, щоб пом’янути розстріляних українців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/life/_klimkin-planuye-vidvidati-lviv-ta-polschu-schob-pomyanuti-rozstrilyanih-ukrayinciv/823790. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р. У програмі перебування передбачається виступ перед викладачами і студентами ЛНУ імені Івана Франка.
 34. Клімкін розповів про “ідеальний сценарій для Росії” на Закарпатті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgolos.ua/news/klimkin_rozpoviv_pro_idealnyy_stsenariy_dlya_rosii_na_zakarpatti_305559.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р. Під час прес-конференції у ЛНУ імені Івана Франка заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
 35. Кого з львів’ян з нагоди Дня Соборності відзначили нагородами і званнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dyvys.info/2018/01/23/kogo-z-lviv-yan-z-nagody-dnya-sobornosti-vidznachyly-nagorodamy-i-zvannyamy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 січ. 2018 р. Серед нагороджених Андрій Содомора – професор кафедри ЛНУ імені Івана Франка.
 36. Комітет Міжнародної премії ім. Івана Франка оголосив претендентів на здобуття Премії у 2018 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://k-z.com.ua/ukrayna/46061-komitet-mizhnarodnoyi-premiyi-im-ivana-franka-ogolosiv-pretendentiv-na-zdobuttya-premiyi-u-2018-roci. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 берез. 2018 р. У прес-конференції взяв участь Ярослав Гарасим, член правління Фонду, проректор ЛНУ ім. І. Франка, доктор філологічних наук, професор.
 37. Кудирко В. Янголи Буська. Як змінюється історичне місто і що кілька століть залишається там непорушним / Віталій Кудирко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/podorozhi/yangoly-buska. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 січ. 2018 р. Коментує Іван Ціхоцький, краєзнавець, доцент кафедри української мови ЛНУ імені Івана Франка та колекціонер.
 38. Кушнір Б. У Львівському національному університеті імені Івана Франка відкрили виставку “Україна − НАТО. Формула безпеки”... / Богдан Кушнір // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/article/300718. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 берез. 2018 р.
 39. Легенда музейної справи Віра Бонь проведе авторську екскурсію у домі Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://javoriv-rda.gov.ua/uncategorized/lehenda-muzejnoji-spravy-vira-bon-provede-avtorsku-ekskursiyu-u-domi-franka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 січ. 2018 р. Віра Бонь − народилася 22 січня 1928 року, працює у музеї Івана Франка з 1955 року, після закінчення аспірантури філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.
 40. Львів’яни подали в суд на спортклуб через відмову навчати українською [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gottstat.com/news/lviv-yani-podali-v-sud-na-sportklub-cherez-vidmovu-5307881.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 січ. 2018 р. Коментує статтю Святослав Літинський, який відомий, як борець за українізацію. Він також є асистентом кафедри програмування Львівського національного університету імені Івана Франка.
 41. Львів’яни подали в суд на спортклуб через відмову навчати українською [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://glavcom.ua/news/lvivyani-podali-v-sud-na-sportklub-cherez-vidmovu-navchati-ukrajinskoyu-467614.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 січ. 2018 р. Коментує статю Святослав Літинський, асистент кафедри програмування ЛНУ імені Івана Франка.
 42. Львівський університет планує відкрити крамничку брендових товарів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv1256.com/news/lvivskyj-universytet-planuje-vidkryty-kramnychku-brendovyh-tovariv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 берез. 2018 р.
 43. Львівських науковців запрошують на семінар [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/246880-. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 берез. 2018 р. Захід відбудеться 19 березня у Науковій бібліотеці ЛНУ імені І. Франка (вул. Драгоманова, 5).
 44. Ляхович О. Львівську колекцію “Кобзарів” поповнили виданням для незрячих / Олена Ляхович // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/lvivsku_kolektsiyu_kobzariv_popovnyly_novym_vydannyam_282794.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 берез. 2018 р. Колекцію “Кобзарів” бібліотеки Франка поповнили новим виданням шрифтом Брайля. Про це 7 березня під час Шевченківського вечора розповів Гал-інфо директор Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка Василь Кметь.
 45. Мер Львова зустрівся зі Стівеном Буше [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/mer_lvova_zustrivsya_zi_stivenom_bushe_279708.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 січ. 2018 р. Згадано про “Ніч ідей” у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка.
 46. Міжнародна премія Франка назвала претендентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2422565-miznarodna-premia-franka-nazvala-pretendentiv.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 берез. 2018 р. Проректор ЛНУ ім. І. Франка Ярослав Гарасим оголосив роботи-претенденти в галузі україністики.
 47. Міністр закордонних справ на Личаківському цвинтарі вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні та воїнів АТО (фото) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dyvys.info/2018/03/02/ministr-zakordonnyh-sprav-na-lychakivskomu-tsvyntari-vshanuvav-pam-yat-geroyiv-nebesnoyi-sotni-ta-voyiniv-ato-foto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р. У програмі перебування передбачається виступ перед викладачами і студентами ЛНУ імені Івана Франка.
 48. На біологічному факультеті стали відомі імена переможців обласних олімпіад [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=42659&lang=ukr&news_code=na-biologichnomu-fakulteti-stali-vidomi-imena-peremozhtsiv-oblasnikh-olimpiad. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р. В рамках виконання наказу МОН України “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному році в закладах вищої освіти” №1572 від 06.12.2017 р. на базі біологічного факультету Запорізького національного університету проведено І тур із чотирьох олімпіад. Учасники (І та ІІ місце) поїдуть до ЛНУ імені Івана Франка.
 49. На Львівщині презентували виставку “Формула безпеки Україна-НАТО” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.brody-rda.gov.ua/novyny. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 берез. 2018 р. У Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулось відкриття пересувної виставки “Формула безпеки Україна-НАТО”.
 50. На Львівщині стартувала наукова конференція з питань міжнародної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kam-byzrda.com.ua/na-lvivschyni-startuvala-naukova-konferentsiya-z-pytan-mizhnarodnoji-bezpeky/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2018 р. У Львівському національному університеті імені Івана Франка стартувала міжнародна наукова конференція “Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози”.
 51. На Львівщині стартувала наукова конференція з питань міжнародної безпеки(+фото) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zunr.info/news/2018/03/23/553917-na-l-vivshchyni-startuvala-naukova-konferenciya-z-pytan-mizhnarodnoyi-bezpeky-foto.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2018 р. У ЛНУ імені Івана Франка стартувала міжнародна наукова конференція “Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози”.
 52. Недільська О. Місто, назване на честь Івана Франка / Оксана Недільська // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/ivano-frankivsk/33226/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 січ. 2018 р.
 53. Одного з найвидатніших перекладачів із грецької та латини нагороджено орденом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://litakcent.com/2018/01/24/odnogo-z-nayvidatnishih-perekladachiv-z-gretskoyi-i-latinskoyi-nagorodzheno-ordenom/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 січ. 2018 р. До Дня Соборності України Президент Порошенко з-поміж інших діячів культури нагородив орденом “За заслуги” Андрія Содомору − поета, перекладача, есеїста.
 54. Олег Синютка: “80 % львів’ян – за вступ України до НАТО” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://syla.news/2018/03/27/oleg-synyutka-80-lviv-yan-za-vstup-ukrayiny-do-nato/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 берез. 2018 р. 28 березня семінар “Україна – НАТО: формула безпеки” відбудеться у ЛНУ імені Івана Франка.
 55. Освітяни Львівщини та Азербайджану обговорили науково-практичні основи міжнародного співробітництва вчителів (фото) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvitportal.lviv.ua/novyny?id=113825_osvityany_lvivschyny_ta_azerbaydzhanu_obgovoryly_naukovo_praktychni_osnovy_mizhnarodnogo_spivrobitnyctva_vchyteliv_foto_. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2018 р. Згадано ЛНУ імені Івана Франка.
 56. Очільник МЗС вшанує пам’ять українців, розстріляних поляками в 1945 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nk-online.tv/nihto-ne-mozhe-vkazuvati-nam-yakih-geroyiv-ta-yaki-podiyi-v-nashiy-istoriyi-mi-shanuyemo-pavlo-klimkin/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р. Міністр П. Клімкін також зустрівся зі студентами Львівського національного університету імені Івана Франка, відповів на численні питання молоді та дав прес-конференцію для місцевих ЗМІ.
 57. П’ять дерев у Львові стали ботанічними пам’ятками природи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2018/03/20/p-yat-derev-u-lvovi-stali-botanichnimi-pam-yatkami-prirodi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 берез. 2018 р. Акт обстеження дерев складено науковцями Львівського національного університету імені Івана Франка.
 58. Павлишин Н. У Львові реставрують мініатюрну біблію + ВІДЕО / Наталія Павлишин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dyvensvit.org/tag/naukova-biblioteka-lnu-im-franka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 лют. 2018 р. Це найменша книга з Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Франка, її розміри – 5,5 на 3,5 см.
 59. Павло Клімкін у Польщі вшанує пам’ять українців, розстріляних польськими націоналістами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.expres.ua/news/2018/03/02/286090-pavlo-klimkin-polshchi-vshanuye-pamyat-ukrayinciv-rozstrilyanyh-polskymy. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р. У програмі перебування передбачається виступ перед викладачами і студентами ЛНУ імені Івана Франка.
 60. Патрік Скеля. Процедуру державної реєстрації народження і смерті громадян з окупованих територій слід спростити, – ГО / Патрік Скеля // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lvnews.org.ua/post/view/1516012157-proceduru-derzhavnoi-reestracii-narodzhennya-i-smerti-gromadyan-z-okupovanih-teritoriy-slid-sprostiti-go. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 січ. 2018 р. Коментує статю кандидат юридичних наук, доцент ЛНУ імені Івана Франка Олег Ільницький.
 61. Патрік Скеля. У Львові реставрують найменшу у світі Біблію – розміром з сірникову коробку (Відео) / Патрік Скеля // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lvnews.org.ua/post/view/1517488335-u-lvovi-restavruyut-naymenshu-u-sviti-bibliyu-rozmirom-z-sirnikovu-korobku-video. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 02 лют. 2018 р. Біблія знаходиться у фондах Наукової бібліотеки.
 62. Петришин О. Паркінг біля університету: потреба чи загроза? / Олена Петришин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lvivpost.net/lvivnews/n/41825. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 лют. 2018 р.
 63. Помер знаний український гуморист і режисер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://politeka.net/ua/news/562887-pomer-znanyj-ukrayinskyj-gumoryst-rezhyser/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 січ. 2018 р. Федоришин Остап − заслужений діяч мистецтв України, незмінний директор театру-студії “Не журись”, видатний письменник-гуморист, випускник факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка.
 64. Помер знаний український гуморист і режисер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://newnews.in.ua/pomer-znanij-ukra%D1%97nskij-gumorist-i-rezhiser/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 січ. 2018 р. Помер заслужений діяч мистецтв України, директор Львівського естрадного театру “Не журись”, випускник факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка Остап Федоришин.
 65. Презентація книги Андрія Гулкевича “Падіння орла” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://list.if.ua/afisha/39561-Презентація-книги-Андрія-Гулкевича-"Падіння-Орла"-Івано-Франківськ. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 січ. 2018 р. Андрій Гулкевич закінчив юридичний факультет ЛНУ ім. І.Франка та отримав ступінь магістра права у Chicago Kent College of Law.
 66. Президент нагородив орденами трьох львів’ян [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.lviv.ua/2018/01/23/prezident-nagorodiv-ordenami-trox-lviv-yan/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 січ. 2018 р. Серед нагороджених Андрій Содомора – професор кафедри ЛНУ імені Івана Франка.
 67. Прес-конференція щодо запуску у Львові програми для стартаперів-початківців та ІТ-підприємців Startup School University Edition [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/announces/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 берез. 2018 р. Учасники: Мар’яна Кохан, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту ЛНУ ім. І. Франка, співзасновник стартапу STUDLAVA, координатор проекту Startup School University Edition в ЛНУ ім. І. Франка.
 68. Програміст і магнат. Новим головою НБУ став Яків Смолій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://novynarnia.com/2018/03/15/programist-i-biznesmen-novim-golovoyu-nbu-stav-yakiv-smoliy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 берез. 2018 р. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (“прикладна математика”, 1983).
 69. Рада сьогодні планує призначити Смолія головою Нацбанку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://glavcom.ua/news/rada-sogodni-planuje-priznachiti-smoliya-golovoyu-nacbanku--481110.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 берез. 2018 р. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (“прикладна математика”, 1983).
 70. Результати засідання Сколівської районної ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://skole-today.com/news/skole/6358-rezultaty-zasidannya-skolivskoyi-rajonnoyi-rady/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 лют. 2018 р. У статті згадано Козівський опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів – ліцей імені Михайла Гаврилка при ЛНУ імені Івана Франка Сколівської районної ради Львівської області.
 71. Родак К. Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти? / Катерина Родак // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.lviv.ua/article/2018/02/13/zminiti-vse-shho-zroblyat-z-teritoriyeyu-pered-lnu-za-150-milyoniv-i-chomu-frankoviy-vish-kategorichno-proti. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 лют. 2018 р.
 72. Родак К. Львівська політехніка та Медичний університет зупинили навчання через газову кризу / Катерина Родак // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zaxid.media/news/5456381. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р. У прес-центрі ЛНУ імені Івана Франка львівському порталу зазначили, що питання про призупинення навчання буде вирішуватись сьогодні.
 73. Сарматський О. Майже 330-річна таємнича реліквія із зображеними хронометрами зберігається у храмі на Тернопільщині (фото) / Сарматський Орест // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv1256.com/history/spravzhnij-ukrajinskyj-patriot-abo-istoriya-leopolda-fon-zaher-mazoha/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 січ. 2018 р. Згадано про “Львівське Євангеліє”, видане 28 листопада 1690 р. друкарнею Свято-Успенського православного ставропігійського братства, один екземпляр якого зберігається у фонді Відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг імені Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.
 74. Сімкін М. Справжній український патріот, або історія Леопольда фон Захер-Мазоха / Марко Сімкін // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv1256.com/history/spravzhnij-ukrajinskyj-patriot-abo-istoriya-leopolda-fon-zaher-mazoha/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 січ. 2018 р. Мати Леопольда, Шарлотта, була донькою ректора Львівського університету Франца фон Мазоха та походила по материнській лінії зі шляхетного українського роду.
 75. Склали рейтинг вишів за результатами ЗНО при вступі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://konkurent.in.ua/news/volin/22761/sklali-rejting-vishiv-za-rezultatami-zno-pri-vstupi-.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 січ. 2018 р. На тринадцятому місці у рейтингу Львівський національний університет імені Івана Франка.
 76. Сьогодні відзначаємо дату: 145 років від дня народження Карла Гадачека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravda.if.ua/sogodni-vidznachaiemo-datu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 січ. 2018 р. 24 січня – 145 років від дня народження Карла Гадачека (1873 − 1914), професора класичної археології та праісторії Львівського університету.
 77. Сьогодні Рада розгляне призначення нового голови НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/news/taki_daty_ne_mayut_buty_zabuti__klimkin_pro_rozstrily_ukraintsiv_pidrozdilamy_polskogo_pidpillya_305574.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р. Яків Смолій – економіст, банкір, закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю Прикладна математика, здобувши кваліфікацію математика.
 78. Такі дати не мають бути забуті, – Клімкін про річницю розстрілів українців поляками [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/news/taki_daty_ne_mayut_buty_zabuti__klimkin_pro_rozstrily_ukraintsiv_pidrozdilamy_polskogo_pidpillya_305574.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р. Павло Клімкін зустрівся з керівництвом Львівщини, студентами ЛНУ імені Івана Франка.
 79. Тренінг з написання заявок на проекти від Креативної Європи у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eu-ua.org/anons/trening-z-napysannya-zayavok-na-proekty-vid-kreatyvnoyi-yevropy-u-lvovi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 берез. 2018 р. Тренінг організовується у співпраці з Львівським національним університетом імені Івана Франка та ГО “Лабораторія ідей”.
 80. Тренінг Креативної Європи у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://creativeeurope.in.ua/uk/node/385. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 берез. 2018 р. Тренінг організовується у співпраці з ЛНУ імені Івана Франка та ГО “Лабораторія ідей”.
 81. Трохи більша за сірникову коробку: на Галичині реставратори відновлюють найменшу в світі Біблію (ВІДЕО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://versii.if.ua/novunu/trohi-bilsha-za-sirnikovu-korobku-na-galichini-restavratori-vidnovlyuyut-naymenshu-v-sviti-bibliyu-video/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 02 лют. 2018 р. Біблія знаходиться у фондах НБ ЛНУ імені Івана Франка.
 82. У VIII Школі кар’єрного росту майбутніх адвокатів КМА ААУ виступатиме Валерія Коломієць! [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nk-online.tv/nihto-ne-mozhe-vkazuvati-nam-yakih-geroyiv-ta-yaki-podiyi-v-nashiy-istoriyi-mi-shanuyemo-pavlo-klimkin/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р. Коломієць Валерія закінчила юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка.
 83. У боротьбі із міфами про Альянс: у Львові відкрили виставку “Формула безпеки Україна-НАТО” (ФОТО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vgolos.com.ua/news/u_borotbi_iz_mifamy_pro_alyans_u_lvovi_vidkryly_vystavku_formula_bezpeky_ukrainanato_foto_307036.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 берез. 2018 р. Виставку експонують у ЛНУ імені Івана Франка.
 84. У ЛНУ ім. Івана Франка відбудеться Кар’єрний марафон “Освіта. Бізнес. Психологія” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pedpresa.ua/190833-u-lnu-im-ivana-franka-vidbudetsya-kar-yernyj-marafon-osvita-biznes-psyhologiya.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 берез. 2018 р.
 85. У Львівському університеті встановили погруддя Герою Небесної Сотні з Тернопільщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ternopil.te.ua/v-lvivskomu-universyteti-vstanovyly-pohruddya-heroyu-nebesnoji-sotni-z-ternopilschyny/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 берез. 2018 р.
 86. У Львові 17-річна дівчина випала з вікна багатоповерхівки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://fakty.ictv.ua/ua/proisshestvija/20180325-u-lvovi-17-richna-divchyna-vypala-z-vikna-bagatopoverhivky/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 берез. 2018 р. Трагедія сталася на вулиці Медової Печери, 39а, де розташований гуртожиток Львівського національного університету імені Івана Франка.
 87. У Львові 17-річна дівчина випала з вікна гуртожитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv1256.com/news/u-lvovi-17-richna-divchyna-vypala-z-vikna-hurtozhytku/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 берез. 2018 р. Трагедія сталася на вулиці Медової Печери, 39а, де розташований гуртожиток Львівського національного університету імені Івана Франка.
 88. У Львові внаслідок падіння з 11 поверху розбилася 17-річна дівчина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://newsstand.google.com/articles/CAIiEO34fLZMOdq6SeaHSUdLO9sqGAgEKg8IACoHCAows46gCTD2828w1vmiAQ. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 берез. 2018 р. Трагедія сталася на вулиці Медової Печери, 39а, де розташований гуртожиток Львівського національного університету імені Івана Франка.
 89. У Львові незрячі діти озвучили “Дитячий Кобзар” (ФОТО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vgolos.com.ua/news/u_lvovi_nezryachi_dity_ozvuchyly_dytyachyy_kobzar_foto_306276.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 берез. 2018 р. У Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка відбувся Шевченківський вечір за участю незрячих дітей, які озвучували “Дитячий Кобзар”.
 90. У Львові неповнолітня дівчина випала з вікна гуртожитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expres.ua/news/2018/03/25/289014-lvovi-nepovnolitnya-divchyna-vypala-vikna-gurtozhytku. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 берез. 2018 р. Трагедія сталася на вулиці Медової Печери, 39а, де розташований гуртожиток Львівського національного університету імені Івана Франка.
 91. У Львові подали в суд на спортклуб через відмову обслуговувати українською мовою [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/lvove-podali-sud-sportklub-otkaza-obsluzhivat-1516547378.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 січ. 2018 р. Коментує статю Святослав Літинський, асистент кафедри програмування ЛНУ імені Івана Франка.
 92. У Львові подали позов до суду на спортклуб через відмову обслуговувати українською [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tsn.ua/ukrayina/u-lvovi-podali-pozov-do-sudu-na-sportklub-cherez-vidmovu-obslugovuvati-ukrayinskoyu-1091470.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 січ. 2018 р. Коментує ситуацію асистент кафедри програмування ЛНУ імені Івана Франка Святослав Літинський.
 93. У Львові презентували “Дитячий Кобзар” надрукований шрифтом Брайля [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bookforum.ua/blog/2018/03/07/dytyachyj-kobzar-t-shevchenka-shryftom-brajlya/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 берез. 2018 р. Презентація відбулася у Науковій бібліотеці. Розміщено світлини у бібліотеці.
 94. У Львові презентували “Дитячий Кобзар” шрифтом Брайля [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravdatut.lviv.ua/news/u-lvovi-prezentuvaly-dytyachyj-kobzar-shryftom-brajlya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 12 берез. 2018 р. Презентація відбулася у Науковій бібліотеці. Коментує Василь Федорович Кметь.
 95. У Львові пройде семінар “Україна-НАТО: формула безпеки” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wz.lviv.ua/news/368123-u-lvovi-proide-seminar-ukraina-nato-formula-bezpeky. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 26 берез. 2018 р. У заході візьме участь Львівський національний університет імені Івана Франка.
 96. У Львові реставрують найменшу в світі Біблію. Відео [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zaxid.media/news/5124484. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 02 лют. 2018 р. Ця Біблія знаходиться у фондах Наукової бібліотеки.
 97. У Львові реставрують найменшу у світі Біблію – розміром з сірникову коробку (відео) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.unian.ua/society/2375317-u-lvovi-restavruyut-naymenshu-u-sviti-bibliyu-rozmirom-z-sirnikovu-korobku-video.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 02 лют. 2018 р. Книга потрапила до університетської книгозбірні у 1930-х рр. з колекції відомого бібліографа Козібродського.
 98. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №11/2018. Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/112018-23510. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 24 січ. 2018 р. Содомора Андрій Олександрович нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.
 99. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №458/2017. Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/4582017-23410. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 2 січ. 2018 р. Премію присуджено Яцику І. М. – інженерові І категорії ЛНУ імені Івана Франка – за роботу “Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами”.

100. Уродженець Тернопільщини очолив Нацбанк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ternopil.depo.ua/ukr/ternovpol/urodzhenec-ternopilschini-ocholiv-nacbank-ukrayini-20180315742767. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 берез. 2018 р. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Прикладна математика”, здобувши кваліфікацію математика.

101. Фільм “Серце мами Гонгадзе” відібрано на український Оскар – “Золота Дзига” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uazmi.org/news/post/dQcGcuztAPK4Z5laPlg5Z4. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 лют. 2018 р. Режисер фільму В’ячеслав Бігун, український кінематографіст і вчений-юрист. З відзнакою закінчив ЛНУ імені Івана Франка.

102. Цікаві факти про заможного чиновника з Тернопільщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://business-companion.te.ua/post/open/1521794199-cikavi-fakti-pro-zamozhnogo-chinovnika-z-ternopilschini. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2018 р. Яків Смолій отримав освіту математика у Львівському державному університет імені Івана Франка.

103. Школярів області запрошують у “Школу юного правника” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galinfo.com.ua/news/shkolyariv_oblasti_zaproshuyut_u_shkolu_yunogo_pravnyka_277906.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 січ. 2018 р. У березні, на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, стартує “Школа юного правника”.

104. Шпотенко Л. Оксана Савчин згоріла за три місяці / Лілія Шпотенко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/people-newspaper/_oksana-savchin-zgorila-za-tri-misyaci/825491. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 берез. 2018 р. Оксана Савчин освіту здобула у Львівському університеті ім. Івана Франка.

105. Шпуляр У. У Львові пройде “Ніч ідей”: зустріч-дискусія “Уява при владі” / Уляна Шпуляр // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/news/culture/245483-u-l-vovi-projde-nich-idej-zustrich-diskusiya-uyava-pri-vladi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 січ. 2018 р. Захід відбувався в стінах Наукової бібліотеці ЛНУ ім. І. Франка.

106. Шурхало Д. Аншлюс: на першу агресію нацистів світ заплющив очі / Дмитро Шурхало // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29104706.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2018 р. Дмитро Шурхало закінчив факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка.

107. Як виглядали корпуси університету Франка в минулому. 9 фото [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://amazing-ukraine.com/iak-vyhliadaly-korpusy-universytetu-franka-v-mynulomu-9-foto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2018 р.

108. Якимович Б. Тризуб крізь призму часу. До 100-річчя затвердження Тризуба державним гербом Української Народної Республіки / Богдан Якимович, Оксана Дорошенко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://vsesvit-news.info/tryzub-kriz-pryzmu-chasu-do-100-richchya-zatverdzhennya-tryzuba-derzhavnym-gerbom-ukrayinskoyi-narodnoyi-respubliky/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 берез. 2018 р. Богдан Якимович, професор кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

109. Яків Смолій: біографія нового глави НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.rbc.ua/ukr/news/kov-smoliy-biografiya-novogo-glavy-nbu-1521123619.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 берез. 2018 р. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Прикладна математика”, здобувши кваліфікацію математика.

 

 

Підготували бібліографи науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка: Дарчук І. М., Купин Л. Я., Олійник М. В.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Info: +38 (032) 239-43-58

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom