top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

ПРОГРАМА
Головна стаття
ПРОГРАМА
сторінка 2
сторінка 3
сторінка 4
Всі сторінки

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

всеукраїнської науково-практичної конференції

“СУЧАСНИЙ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ, ОСВІТНІЙ
ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ”

Львів, 11 травня 2018 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2018


КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

Головний читальний зал Наукової бібліотеки
Львівського національного університету імені Івана Франка
(вул. Драгоманова, 5)

9.00 – 10.00

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

10.00 – 11.30

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

11.30 – 13.00

Науково-практичний семінар “Застосування індексу УДК в сучасних бібліотеках: основні правила та особливі випадки”

13.00 – 14.00

ПЕРЕРВА НА ОБІД

14.00 – 15.30

ЗАСІДАННЯ ЛЬВІВСЬКОГО
ЗОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО
ОБ’ЄДНАННЯ БІБЛІОТЕК
ЗВО УКРАЇНИ

 

 

 

˜–—™

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.

Участь у дискусії – 5 хв.КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

Наукова бібліотека
Львівського національного університету
імені Івана Франка

 

11.30 – 16.00

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ

СЕКЦІЯ 1.

Університетська бібліотека
як науково-інформаційний
та соціокультурний центр.

Читальний зал відділу періодики (вул. Драгоманова, 17).

СЕКЦІЯ 2.

Інформаційно-бібліотечна освіта: історичний досвід
та вимоги сучасності.

Читальний зал відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка (вул. Драгоманова, 17).

 

 

 

 

 

 

˜–—™

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на секційному засіданні – 15 хв.

Участь у дискусії – 5 хв.ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

10.00 – 11.30

Головний читальний зал Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5).

Кметь Василь, к. і. н., доцент, директор Наукової бібліотеки Львів­ського національного університету імені Івана Франка.

Бібліотекар у “новій моделі” інформаційного розвитку: ліонська школа.

Крохмальний Роман, к. філол. н., доцент, декан факуль­тету куль­­­тури і мистецтв Львівського національного університету імені Іва­на Франка.

Інформаційна когерентність художнього образу в онлайн-комунікації.

Онисько Галина, директор Науково-технічної бібліотеки Терно­піль­ського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Шкодзінський Олег, к. т. н., доцент, директор Центру елек­трон­­ного навчання Тернопільського національного технічного універ­си­тету імені Івана Пулюя.

Функції інституційного репозитарію та wiki-ресурсу в освітньому сере­­довищі закладу вищої освіти.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР “ЗАСТОСУВАННЯ ІНДЕКСУ УДК В СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕКАХ: ОСНОВНІ ПРАВИЛА
ТА ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ”

11.30 – 13.00

Головний читальний зал Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5).

 

 

 

 

13.00 – 14.00

ПЕРЕРВА НА ОБІД

ЗАСІДАННЯ ЛЬВІВСЬКОГО ЗОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
БІБЛІОТЕК ВНЗ УКРАЇНИ

14.00 – 15.30

Головний читальний зал Наукової бібліотеки Львівського націо­наль­ного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Удосконалення структури планово-звітної документації.
  2. Пропозиції щодо доповнення “Таблиці основних статистичних показників роботи бібліотек ЗВО України”.
  3. Регіональний осередок збереження національної спадщини у Західному регіоні України.
  4. Різне.

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ

СЕКЦІЯ 1. УНІВЕРСИТЕТСЬКА БІБЛІОТЕКА ЯК НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР

11.30 – 16.00

Читальний зал відділу періодики (вул. Драгоманова, 17).

Співголови секції: Назарій Лоштин, Любов Пинда.

Секретар секції: Ірина Качмар.

Колодій Мирослава, завідувач відділу резервного фонду Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Фран­ка.

Бібліотека в контексті сучасного інформаційного простору.

Фігель Олена, завідувач науково-методичного відділу Наукової біб­ліотеки Львівського національного університету імені Івана Фран­ка.

Бібліотека університету в контексті викликів наукометрії.

Лоштин Назарій, завідувач відділу культурно-просвітницької робо­ти Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Вірусний маркетинг у промоції бібліотеки: випадок одного допису у Facebook.

Пинда Любов, к. і. н., доцент, директор Наукової бібліотеки Львів­ського національного аграрного університету.

Історія Львівського національного аграрного університету в іменах: біо­графічні і науково-бібліографічні видання.

Мателешко Юлія, завідувач відділу рукописів, стародруків та рід­кісних книг Наукової бібліотеки ДВНЗ “Ужгородський національ­ний університет”.

Атрибуція та наукове опрацювання іноземних стародруків: з досвіду роботи відділу рукописів, стародруків та рідкісних книг Наукової біб­ліотеки Ужгородського національного університету.

Павлюх Марія, к. н. із соц. ком., бібліотекар 1 категорії Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету.

Іноземні енциклопедичні видання ХVIII–ХХ ст. фонду стародруків і рідкісних видань Наукової бібліотеки ЛНАУ: контент і популяризація.

Рябчун-Кабарівська Євгенія, завідувач відділу наукової рестав­ра­ції Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Техніка ебру. Застосування художнього паперу в палітурній (інтро­ліга­торській) справі на початку ХХ ст.

Галабурда Оксана, реставратор відділу наукової реставрації Нау­кової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Реставрація колекції міжвоєнних друків (плакатів) з відділу РСРК ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

Яковлєв Юрій, аспірант кафедри історії України Інституту істо­рії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського націо­наль­­но­го університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Фран­ківськ).

Видавнича діяльність Русько-Української радикальної партії на почат­ку 1890-х рр.

Данилюк Олена, завідувач відділу зберігання періодики Наукової біб­ліотеки Львівського національного університету імені Івана Фран­ка.

Українська таборова періодика (1914–1924 рр.)

Яг’яєва Зульфіє, бібліотекар науково-бібліографічного відділу Нау­ко­вої бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Тематичне бібліографування: з історії та культури Криму і крим­ських татар.

ГРИЦАЙ Оксана, бібліограф І категорії бібліотеки Львівської націо­нальної акаде­мії мистецтв.

Біобібліографічні та бібліографічні видання бібліотеки Львівської ака­демії мистецтв.

Лаврентій Роман, головний бібліограф науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Тенденції розвитку бібліотечної справи та книгознавства (за мате­ріа­лами “Вісника Львівського університету. Серія книгознавство, біб­ліо­те­кознавство та інформаційні технології”).

Бабюк Оксана, учений секретар Наукової бібліотеки Черні­вець­ко­го національного університету імені Юрія Федьковича.

Міжнародне співробітництво Наукової бібліотеки Чернівецького на­ціо­наль­ного університету імені Юрія Федьковича.

СЕКЦІЯ 2. ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНА ОСВІТА: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД
ТА ВИМОГИ СУЧАСНОСТІ

11.30 – 16.00

Читальний зал відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка (вул. Драгоманова, 17).

Співголови секції: Ірина Цвіркун, Наталія ДЕМЧУК.

Секретар секції: Маргарита Білобринь.

Білоусова Роксана, асистент кафедри бібліотекознавства і біб­ліографії Львівського національного університету імені Івана Фран­ка.

Становлення бібліотечної освіти у Галичині на початку XX ст. (із дос­віду Н. Дорошенко).

Чирук Євангеліна, асистент кафедри бібліотекознавства і біб­ліо­графії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Бібліотечна та інформаційна справа в особах: особливості викладання дисципліни “Історія бібліотечної справи Львівщини” (на прикладі про­фесійної діяльності М. Павлика).

ДЕМЧУК Наталія, к. філол. н., д­оцент, завідувач кафедри бібліотеко­знавства і біб­ліографії Львівського національного університету імені Іва­­на Фран­ка.

Освітня програма як навчальна парадигма спеціальності.

Кунанець Наталія, д. н. із соц. ком., професор кафедри інфор­ма­цій­них систем та мереж Інституту комп'ютерних наук та інформа­цій­них технологій Національного університету “Львівська політех­ніка”, професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львів­сько­го на­ціо­нального університету імені Івана Франка.

Інформаційні та комунікаційні компетентності випускників бібліотеч­ної спеціальності: вимоги працедавців.

Біловус Галина, к. філол. н., д­оцент кафедри бібліотекознавства і біб­ліографії Львівського національного університету імені Івана Фран­ка.

Нова генерація навчально-методичних видань з бібліографії.

Сирота Лілія, к. філол. н., асистент кафедри бібліотекознавства і біб­ліографії Львівського національного університету імені Івана Фран­­ка.

Книгознавча складова сучасної інформаційно-бібліотечної освіти.

Пугач Любов, старший викладач кафедри бібліотекознавства і біб­­­ліографії Львівського національного університету імені Івана Фран­ка.

Питання комплексного застосування допоміжно-практичних дисциплін бібліотекознавчо-інформаційного спрямування для підготовки студен­тів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”.

Цвіркун Ірина, головний методист науково-методичного відділу Нау­­кової бібліотеки Львівського національного університету імені Іва­на Франка.

Система післядипломної освіти інформаційно-бібліотечної галузі.

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Бабюк Оксана Іллівна, учений секретар Наукової бібліотеки Чер­ні­вецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Біловус Галина Григорівна, к. філол. н., доцент кафедри бібліо­теко­знавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Білоусова Роксана Зіновіївна, асистент кафедри бібліотеко­знав­ства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Біляковська Оксана Володимирівна, завідувач відділу бібліо­теки Української академії друкарства (м. Львів).

Гаврилишин Петро Михайлович, к. і. н., директор Наукової біб­ліотеки Прикарпатського національного університету імені Ва­си­ля Сте­фаника (м. Івано-Франківськ).

ГРИЦАЙ Оксана Йосипівна, бібліограф І категорії бібліотеки Львів­­ської націо­нальної акаде­мії мистецтв.

Галабурда Оксана Олександрівна, реставратор відділу наукової реставрації Наукової бібліотеки Львівського національного універси­тету імені Івана Франка.

Данилюк Олена Ярославівна, завідувач відділу зберігання періо­дики Нау­кової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

ДЕМЧУК Наталія Романівна, к. філол. н., д­оцент, завідувач кафедри бібліотеко­знавства і біб­ліографії Львівського національного універси­тету імені Іва­на Фран­ка.

ДІДИК Ірина Станіславівна, бібліотекар І категорії бібліотеки Львів­­­­­­ської націо­нальної акаде­мії мистецтв.

Іваніцька Оксана Богданівна, завідувач відділу бібліотеки Укра­їн­ської академії друкарства (м. Львів).

Кметь Василь Федорович, к. і. н., доцент, директор Наукової біб­ліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Колодій Мирослава Олегівна, завідувач відділу резервного фонду Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Іва­на Франка.

Крохмальний Роман Олексійович, к. філол. н., доцент, декан фа­­­культету культури і мистецтв Львівського національного універ­ситету імені Івана Франка.

Кунанець Наталія Едуардівна, д. н. із соц. ком., професор ка­фед­ри інформаційних систем та мереж Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська полі­техніка”, професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львів­­­ського національного університету імені Івана Франка.

Лаврентій Роман Ярославович, головний бібліограф науково-біб­ліо­графічного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лоштин Назарій Тарасович, завідувач відділу культурно-просвіт­ницької роботи Наукової бібліотеки Львівського національного уні­верситету ім. Івана Франка.

Мателешко Юлія Петрівна, завідувач відділу рукописів, старо­друків та рідкісних книг Наукової бібліотеки ДВНЗ “Ужгородський на­ціональний університет”.

Онисько Галина Ярославівна, директор Науково-технічної біб­ліотеки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Павлюх Марія Василівна, к. н. із соц. ком., бібліотекар 1 катего­рії Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного універ­си­те­ту.

Перелигіна Валентина Євгенівна, завідувач відділу інформа­цій­них технологій та комп'ютерного забезпечення Наукової бібліотеки На­ціонального університету водного господарства та природо­ко­рис­ту­вання (м. Рівне).

Пилип Ярослава Антонівна, директор Науково-технічної бібліо­те­ки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Пинда Любов Арсентівна, к. і. н., доцент, директор Наукової біб­ліотеки Львівського національного аграрного університету.

Понаріна Ірина Йосипівна, головний методист Наукової бібліо­теки Національного університету водного господарства та природо­користування (м. Рівне).

Пугач Любов Юріївна, старший викладач кафедри бібліоте­ко­знав­ства і бібліографії Львівського національного університету імені Іва­на Франка.

Рябчун-Кабарівська Євгенія Миколаївна, завідувач відділу нау­­­­кової реставрації Наукової бібліотеки Львівського національного уні­вер­ситету імені Івана Франка.

Семенюк Галина Потапівна, заступник директора з наукової ро­бо­ти Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного універ­ситету.

Сирота Лілія Богданівна, к. філол. н., асистент кафедри бібліо­теко­знавства і бібліографії Львівського національного універси­тету імені Івана Франка.

Стеців Наталя Миколаївна, завідувач відділу бібліотеки Україн­ської академії друкарства (м. Львів).

ТАТОМИР Олена Ігорівна, директор бібліотеки Львів­ської націо­нальної акаде­мії мистецтв.

Фігель Олена Миколаївна, завідувач науково-методичного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Іва­на Франка.

Цвіркун Ірина Олександрівна, головний методист науково-мето­дичного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного уні­вер­си­­тету імені Івана Франка.

Чирук Євангеліна Гордіївна, асистент кафедри бібліотеко­знав­ства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Шкодзінський Олег, к. т. н., доцент, директор Центру елек­трон­­­ного навчання Тернопільського національного технічного уні­вер­си­тету імені Івана Пулюя.

Шпонтак Крістіна Омельянівна, завідувач відділу наукової об­роб­ки документів Наукової бібліотеки ДВНЗ “Ужгородський націо­наль­ний університет”.

Яг’яєва Зульфіє Сейдаметівна, бібліотекар науково-бібліогра­фіч­ного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного універси­тету імені Івана Франка.

Яковлєв Юрій Олегович, аспірант кафедри історії України Інсти­­туту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпат­ського на­­ціо­нального університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Фран­ківськ).

Янчишин Світлана Геннадіївна, директор бібліотеки Україн­ської академії друкарства (м. Львів).

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom