top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2018 року. Вип. 2
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за квітень–червень 2018 року. Вип. 2
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Всі сторінки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

 

 

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка

та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за квітень–червень 2018 року

 

Інформаційний бюлетень. Вип. 2

 

 

 

 

 

I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети

 1. Czawaga K. Wspólne dziedzictwo naukowe Benedykta Dybowskiego / Konstanty Czawaga, Eugeniusz Sało // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 9. – S. 18. У Науковій бібліотеці Львівського університету відбулася міжнародна наукова конференція присвячена 185 річчю від Дня народження Бенедикта Дибовського – вченого біолога та відкривача. Учасників конференції привітав Роман Гладишевський – проректор з наукової роботи Львівського університету.
 2. Jankowski W. Prezentacja prof. Bohdana Hudia w Iwano-Frankiwsku / Wojciech Jankowski // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 10. – S. 2.
 3. Kanarska H. Lwowskie podróże w czasie i w teatrze / Hala Kanarska // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 9. – S. 1, 4-5. Засновник польського народного театру у Львові був Гаусфатер Петро, а після його смерті у 1966 р. – Збігнєв Кшановський (закінчив відділення славістики Львівського університету).
 4. Sało E. We Lwowie wybrano prezesa i zarząd Klubu Aktywnych Studentów / Eugeniusz Sało // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 10. – S. 9. Новим призером Клубу і стипендистом фонду “Допомога полякам на Сході” став студент 5 курсу економічного факультету Львівського університету – Євген Волошин.
 5. Szymański K. Oj, działo się w czerwcu 1924. O gmach dla uniwersytetu Jana Kazimierza / Krzysztof Szymański // Kurier Galicyjski. – 2018. – № 11. – S. 26-27.
 6. Андрейчук Л. В. Правова охорона комерційних найменувань за законодавством України та країн ЄС : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Андрейчук Любомир Вікторович; Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 71. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Яворська О. С., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ імені Івана Франка.
 7. Бабіжецький В. С. Кристалохімія борокарбідів та боросиліцидів рідкісноземельних металів : дис. на здобуття наук. ступеня доктора хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Шаповал Павло Йосифович; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант – Гладишевський Р. Є., доктор хім. наук, професор, член-кореспондент НАН України, проректор з наукової роботи ЛНУ імені Івана Франка. Бабіжецький В. С., докторант кафедри неорганічної хімії ЛНУ імені Івана Франка.
 8. Баган О. Іван Франко про галицьке москвофільство / Олег Баган // Українська літературна газета. – 2018. – № 11 (225). – С. 1, 4. – Фото.
 9. Балюк Н. “Українцям бракує інтелектуального даху” [Інтерв’ю] / Наталія Балюк // Високий замок. – 2018. – № 35 (5732). – С. 8−9. – Фото. Дана стаття про заслуженого професора ЛНУ імені Івана Франка Наталію Черниш.
 10. Баня А. Р. Роль біогенних поверхнево-активних речовин у фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів та відвалів вугільних шахт : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біол. наук : спец. 03.00.16 “Екологія” / Баня Андрій Романович; Спецрада Д 76.051.05 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 31. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Гамкало З. Г., доктор біол. наук, професор, професор кафедри раціонального використання ресурсів і охорони природи ЛНУ імені Івана Франка.
 11. Барабаш Т. М. Латинське письмо у міських канцеляріях Руського воєводства XVI–XVII ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 27.00.02 “Документознавство, архівознавство” / Барабаш Тарас Мстиславович; Спецрада Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 38. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Кметь В. Ф., кандидат істор. наук, доцент, директор НБ ЛНУ імені Івана Франка.
 12. Барило Г. І. Структурно-параметрична модифікація мікроелектронних сигнальних перетворювачів імпедансу для сенсорної техніки : дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 05.27.01 “Твердо-тільна електроніка” / Барило Григорій Іванович; Спецрада Д 35.052.13 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 3. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Бордун О. М., доктор фіз.-мат. наук, завідувач кафедри фізичної та біомедичної електроніки ЛНУ імені Івана Франка.
 13. Безкоровайний А. О. Ліпідний профіль, вільно радикальні та транспортні процеси зародків в’юна за впливу похідних 1,4-нафтохінону : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біол. наук : спец. 03.00.02 “Біофізика” / Безкоровайний Андрій Олегович; Спецрада К 35.051.14 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 30. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Санагурський Д. І., доктор біол. наук, професор кафедри біофізики та біоінформатики ЛНУ імені Івана Франка.
 14. Блохіна Т. Як українська мова стала яблуком розбрату між Іваном Нечуєм-Левицьким і Михайлом Грушевським / Тамара Блохіна // Українська літературна газета. – 2018. – № 11 (225). – С. 1, 4. – Фото.
 15. Боднарчук Н. О. Зміни біофізичних та морфологічних параметрів зародків в’юна за дії флуренізиду : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біол. наук : спец. 03.00.02 “Біофізика” / Боднарчук Наталія Олександрівна; Спецрада К 35.051.14 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 30. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Санагурський Д. І., доктор біол. наук, професор кафедри біофізики та біоінформатики ЛНУ імені Івана Франка. Боднарчук Н. О., інженер І категорії кафедри біофізики та біоінформатики ЛНУ імені Івана Франка.
 16. Бордун І. О. Електронні збудження і люмінесценція в тонких плівках на основі оксиду ітрію : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.05 “Оптика, лазерна фізика” / Бордун Іван Олегович; Спецрада Д 35.071.01 в Інституті фізичної оптики імені О. Г. Влоха МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 20. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Бордун І. О., асистент кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки ЛНУ імені Івана Франка. Науковий керівник – Половинко І. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій ЛНУ імені Івана Франка.
 17. Ванг Юнгмінг (громадянин КНР). Прагматикокогнітивні та семантико-функційні аспекти запозичень між різносистемними мовами (на матеріалі англійської, китайської та японської мов) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 “Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство” / Ванг Юнгмінг; Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 53. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Білинський М. Е., кандидат філол. наук, професор, завідувач кафедри англійської філології ЛНУ імені Івана Франка. Ванг Юнгмінг, аспірант кафедри англійської філології ЛНУ імені Івана Франка.
 18. Вялкова І. О. Преса Донецької області періоду незалежності України: проблематика, типологія (1991−2012 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Вялкова Ірина Олександрівна; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 103. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 19. Галущак І. Євген Петрушевич: 226 депутатів в українському парламенті мало бути не для розколу, а для єднання нації / Ігор Галущак // Дзеркало тижня. – 2018. – № 22 (368). – С. 10. – Фото. Євген Петрушевич закінчив академічну гімназію та правничий факультет Львівського університету.
 20. Герич М. С. Граничні задачі для одного класу гратчастих пуассонівських процесів на ланцюгах Маркова : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 “Теорія ймовірностей і математична статистика” / Герич Мирослава Сергіївна; Спецрада Д 26.206.02 в Інституті математики НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 21. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Єлейко Я. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної статистики ЛНУ імені Івана Франка.
 21. Гинда С. М. Управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки України : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Гинда Стефанія Миколаївна; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 53. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Приймак В. І., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті ЛНУ імені Івана Франка.
 22. Дем’янишин Н. М. Фотопружність низько-симетричних кристалів : дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.04.05 “Оптика, лазерна фізика” / Дем’янишин Наталія Михайлівна; Спецрада Д 35.071.01 в Інституті фізичної оптики імені О. Г. Влоха МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 2. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Стадник В. Й., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри загальної фізики ЛНУ імені Івана Франка.
 23. Денисова А. Ю. Технології “чорного піару” у політичних процесах сучасності : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Денисова Аліна Юріївна; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 88. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 24. Дмитрів І. Візерунки долі та Ангели надії. Потрійне свято у Франковому домі / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2018. – № 56. – С. 5. Франкознавець Наталія Тихолоз демонструвала унікальні експонати, які музей збирав кілька десятиліть.
 25. Дмитрів І. Президент Німеччини відвідав Львів / Ірина Дмитрів // Високий замок. – 2018. – № 59. – С. 3. Зазначено про зустріч Франк-Вальтера Штайнмайєра зі студентами-германістами Львівського університету.
 26. Добжиньскі А. А. Атрибутика зла в історико-філософській та релігійно-філософській європейській традиції: онтологічний аспект : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філософ. наук : спец. 09.00.05 “Історія філософії” / Добжиньскі Адам Анджей; Спецрада Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 63. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Дахній А. Й., кандидат філософ. наук, доцент, доцент кафедри історії філософії ЛНУ імені Івана Франка. Добжиньскі А. А., аспірант кафедри історії філософії ЛНУ імені Івана Франка.
 27. Доротич М. Королева Західної України опановує юридичну справу і малювання / Марія Доротич // Високий замок. – 2018. – № 42 (5739). – С. 1, 5. – Фото. Мова про студентку ЛНУ імені Івана Франка Олену Фірут.
 28. Дружбляк Н. “Моє CV* зайняло… 51 сторінку!” [Інтерв’ю] / Наталія Дружбляк // Високий замок. – 2018. – № 40 (5737). – С. 12. – Фото. Мова про студентку факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка Софію Яковлєва – одну з покоління Erasmus.
 29. Жихарцева О. О. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Жихарцева Олена Олександрівна; Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Центральної спілки споживчих товариств України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 48. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Кундицький О. О., доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту ЛНУ імені Івана Франка.
 30. Жовнич О. В. Методика навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів засобами блог-технологій : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – германські мови” / Жовнич Олеся Володимирівна; Спецрада К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 82. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Морська Л. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.
 31. Завідняк Б. “Інтимне дихання епохи” Ігоря Павлюка / Богдан Завідняк // Українська літературна газета. – 2018. – № 6. – С. 5. Павлюк І. закінчив із відзнакою факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка, професор ЛНУ імені Івана Франка.
 32. Загороднюк О. А. Мовчання як вираження онтологічного стану особистості (українська поезія другої половини XX століття) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 “Теорія літератури” / Загороднюк Оксана Андріївна; Спецрада Д 35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 51. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Лучук Т. В., кандидат філол. наук, доцент ЛНУ імені Івана Франка.
 33. Задорожна О. І. Формування у майбутніх лікарів іншомовних комунікативних стратегій у рецептивних видах мовленнєвої діяльності : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – германські мови” / Задорожна Ольга Іванівна; Спецрада К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 82. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Сулим В. Т., кандидат філол. наук, доцент, декан факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка.
 34. Іщейкін К. Є. Політико-правові засади бюджету участі в системі демократичних практик: світовий досвід і Україна : дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Іщейкін Костянтин Євгенович; Спецрада Д 26.236.01 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 23. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Хома Н. М., доктор політ. наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка.
 35. Китай – Мо Янь – Україна – всесвіт… // Українська літературна газета. – 2018. – № 7. – С. 5. 19 березня в Будинку письменників України відбулася презентація-читання роману “Жаба” сучасного китайського письменника Мо Яня, Нобелівського лауреата з літератури, яку переклав на українську Ігор Павлюк (професор ЛНУ імені Івана Франка).
 36. Книгиницька О. В. Громадсько-політична, військова та науково-педагогічна діяльність Олени Степанів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Книгиницька Оксана Василівна; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 103. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Качмар В. М., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського ЛНУ імені Івана Франка.
 37. Кодлюк І. В. Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – германські мови” / Кодлюк Ігор Васильович; Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 71. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Морська Л. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.
 38. Кондаурова Х. В. Латинськомовний законодавчий документ: від папської булли до гетьманського універсалу : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.14 “Класичні мови” / Кондаурова Христина Вадимівна; Спецрада Д 26.001.19 у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця МОЗ України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 63. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Чернюх Б. В., доктор філол. наук, доцент, завідувач кафедри класичної філології ЛНУ імені Івана Франка.
 39. Кондратик Л. Студентка з поліського села гризе науку в Туреччині / Леся Кондратик // Голос України. – 2018. – № 64. – С. 9. Закінчивши магістратуру в Львівському університеті, Ірина Ткачук переїхала в містечко Трабзон і тепер освоює турецьку мову в тамтешньому виші.
 40. Кохан Р. А. Поетологічна парадигма радості у світовій літературі про дітей кінця XX – початку XXI ст. (на матеріалі творів Юстейна Ґордера, Джонатана Фоера, Анни Ґавальди) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.04 “Література зарубіжних країн” / Кохан Роксоляна Андріївна; Спецрада Д 26.178.01 в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 50. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Кушнір І. Б., кандидат філол. наук, доцент кафедри світової літератури ЛНУ імені Івана Франка. Кохан Р. А., аспірант кафедри світової літератури ЛНУ імені Івана Франка.
 41. Кошова Б. Р. Соціально-економічний розвиток туристичної інфраструктури : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Кошова Богдана Романівна; Спецрада Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 55. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Масюк Ю. О., кандидат екон. наук, асистент туризму ЛНУ імені Івана Франка.
 42. Крачан Т. М. Фазові рівноваги і кристалічна структура сполук у системах Y-{Cu, Ag}-Al, {Y, La}-Ag-Ga та споріднених : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Крачан Тетяна Михайлівна; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 28. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Стельмахович Б. М., кандидат хім. наук, доцент, доцент кафедри аналітичної хімії ЛНУ імені Івана Франка.
 43. Курепа Я. С. Стратиграфія і двостулкові молюски верхньокрейдових відкладів північно-східної частини Волино-Поділля : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата геол. наук : спец. 04.00.09 “Палеонтологія і стратиграфія” / Курепа Ярослав Сергійович; Спецрада Д 26.162.01 в Інституті геологічних наук НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 31. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Лещух Р. Й., доктор геол.-мін. наук, професор, завідувач кафедри історичної геології та палеонтології ЛНУ імені Івана Франка.
 44. Кушнір Б. Федір Стригун: “Реформа у театрах сприяє корупції, а не творчості” / Богдан Кушнір // Голос України. – 2018. – № 90. – С. 12.
 45. Левицька С. Ю. Організаційно-правові засади інформаційно-комунікаційного забезпечення доступності правосуддя : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.10 “Судоустрій; прокуратура та адвокатура” / Левицька Світлана Юріївна; Спецрада Д 35.140.02 у ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Травень. – С. 71. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Кравчик М. Б., кандидат юрид. наук, викладач кафедри цивільного права ЛНУ імені Івана Франка.
 46. Лещенко Г. В. Категорія напруженості в англомовному гостросюжетному оповіданні: лінгвокогнітивний аспект : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Лещенко Ганна Веніамінівна; Спецрада Д 64.051.27 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 10. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Яхонтова Т. В., доктор філол. наук, доцент, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.
 47. Липовецький С. Три роки польської окупації / Святослав Липовецький // Дзеркало тижня. – 2018. – № 11. – С. 15. Згадка про стан вищої освіти, зокрема Львівського університету на початку 1920-х років та заснування Таємного університету у Львові.
 48. Ліщенко Ю. Незбагненні шляхи “Незачесаних думок” / Юлія Ліщенко // Високий замок. – 2018. – № 35 (5732). – С. 16. – Фото. Наприкінці квітня у Львові презентують видання афоризмів Станіслава Єжи Леца українською мовою – польського поета, філософа і афориста, а також колишнього студента Університету Яна Казимира у Львові (1927 р.).
 49. Локатир Н. М. Громадсько-політична та наукова діяльність Миколи Шлемкевича (1894–1966 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Локатир Наталія Миколаївна; Спецрада Д 20.051.05 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 39. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Голубко В. Є., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історичного краєзнавства ЛНУ імені Івана Франка.
 50. Лоштин Н. Т. Бібліотеки монастирів Львівської латинської митрополії XIV–XVIII ст.: книгознавчі аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” / Лоштин Назарій Тарасович; Спецрада Д 26.165.01 у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Квітень. – С. 38. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Кметь В. Ф., кандидат істор. наук, доцент, директор НБ ЛНУ імені Івана Франка. Лоштин Н. Т., завідувач відділу культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom