top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Голосування

Що б ви хотіли бачити на сайті ?

“Bibliotheca Universitatis: пам’ять–діалог–реінтерпретація” - Сторінка 5
Головна стаття
“Bibliotheca Universitatis: пам’ять–діалог–реінтерпретація”
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Всі сторінки

 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ

СЕКЦІЯ 1. Історія книги, бібліотечних фондів та колекцій

12.00 – 17.15

Читальний зал відділу періодики (вул. Драгоманова, 17).

Модератори: Ростислав Мельник, Дорота Сідорович-Муляк.

 

 

12.00 – 13.45

Мельник Ростислав, к. і. н., завідувач сектору рідкісної книги відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Мак­си­менка Наукової біб­ліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Джерела до історії міст і містечок Галичини кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

Дамаскіна Олена, бібліотекар відділу культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Doctrina auditionis у бібліотеці П. М. Ґареллі (за інвентарем 1774–1778 рр.).

Чирук Євангеліна, асистент кафедри бібліотекознавства і бібліо­графії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Історико-культурний вимір приватної бібліотеки Михайла Павлика.

Садикходжаєва Анна, редактор 2 категорії відділу наукової реставрації Наукової бібліотеки Львівського національного універси­тету імені Івана Франка.

Проблеми та методи збереження фондів відділу РСРК ім. Ф. П. Макси­менка Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

Рябчун-Кабарівська Євгенія, завідувач відділу наукової рестав­рації Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Приклади неправильної реставрації книг. Методи виправлення помилок.

15.00 – 17.15

Франчик-Цегла Аґнєшка, доктор, науковий співробітник відділу ста­родруків Національної бібліотеки ім. Оссолінських (м. Вроцлав, Поль­ща).

Колекція інкунабул та друкованих видань ХVІ ст. Бібліотеки ім. Ґваль­берта Павліковського.

Kolekcja inkunabułów i druków XVI-wiecznych Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego.

Ткачук Ольга, к. філол. н., завідувач відділу рукописів і стародруків Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького.

Південнослов’янські венеційські видання Божидара та Вінченца Вуко­вичів у збірці рукописів і стародруків Національного музею у Львові ім. А. Шептицького.

ШУСТОВА Юлія, к. і. н., доцент кафедри допоміжних історичних дис­циплін і археографії Історико-архівного інституту Російського дер­­жавного гуманітарного університету (м. Москва, Росія).

Українські кириличні букварі XVI−XVIII ст. у збірці Російської дер­жав­ної бібліотеки.

Сідорович-Муляк Дорота, доктор, завідувач відділу стародруків Національної бібліотеки ім. Оссолінських (м. Вроцлав, Польща).

Книгозбірня Пьотра Крауснекера (1763–1842) у Бібліотеці Оссолінеуму.

Księgozbiór Piotra Krausnekera (1763–1842) w Bibliotece Ossolineum.

Пенкальська Марта, доктор, завідувач відділу наукової інформа­ції Національної бібліотеки ім. Оссолінських (м. Вроцлав, Польща).

Видавнича діяльність Національної бібліотеки ім. Оссолінських у 1828–1939 рр. на тлі розвитку книговидання у Львові.

Działalność wydawnicza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1828–1939 na tle ruchu wydawniczego Lwowa

Лисий Юрій, головний бібліограф відділу рукописних, стародрукова­них та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львів­ського національного університету імені Івана Франка.

Екзильні документи ЗУНР (1920–1924 рр.) у колекції “воєнних друків” (із фондів Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка).

Флюда-Крокос Аґнєшка, доктор, ад’юнкт кафедри інформацій­ної культури Інституту наук про інформацію Педагогічного універси­тету імені Комісії національної освіти (м. Краків, Польща).

Видання про Львів у польських цифрових бібліотеках: вступ до теми.

Lwowiana w polskich bibliotekach cyfrowych – rekonesans.

СЕКЦІЯ 2. Бібліотека як науковий, інформаційний і культурний центр

12.00 – 13.45

Головний читальний зал (вул. Драгоманова, 5).

Модератори: Леся Купин, Малґожата Ковальська.

Мовна Маріанна, молодший науковий співробітник відділу науко­вої бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

Бібліотека Львівського університету в світлі путівників по Львову Александра Мединського.

Купин Леся, к. і. н., завідувач науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Організація бібліографічної роботи в Науковій бібліотеці Львівського університету в 1946–1950 рр.

Любчинська Александра, доктор габілітований, адюнкт ка­федри історії медіа Інституту журналістики та інформації Універ­ситету імені Яна Кохановського (м. Кельце, Польща).

Бібліотека як центр науки і культури (на прикладі університетської бібліотеки в Кельце).

Biblioteka jako centrum nauki i kultury na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach.

Ковальська Малґожата, доктор габілітований, адюнкт кафедри наукової інформації Інституту наукової інформації та бібліології Університету імені Миколая Коперніка (м. Торунь, Польща).

From Collections to Connections – суспільна та економічна співучасть у бібліотеках.

From Collections to Connections – partycypacja społeczna i ekonomiczna w bibliotekach.

Хитик Валентина, завідувач відділу комплектування та наукової обробки документів з сектором каталогізування бібліотеки ВДНЗ “Буковинський державний медичний університет” (м. Чернівці).

Діяльна парадигма сучасної університетської бібліотеки: аксіологічні та практичні аспекти.

Цимбал Валентина, директор бібліотеки ВДНЗ “Буковинський дер­жавний медичний університет” (м. Чернівці).

Практичний досвід роботи бібліотеки БДМУ з науковими інформацій­ними ресурсами мережі Інтернет.

СЕКЦІЯ 3. Періодика у бібліотеках
та бібліотекознавчих дослідженнях

12.00 – 13.45

Інформаційно-бібліографічна лабораторія (вул. Драгоманова, 5).

Модератори: Ігор Петрій, Ришард Новаковський.

Новаковський Ришард, співробітник відділу нової періодики Націо­нальної бібліотеки ім. Оссолінських (м. Вроцлав, Польща).

Польська преса 1801–1939 рр. у фондах бібліотеки Наукового това­риства ім. Шевченка. Характеристика найважливіших груп періодич­них видань.

Prasa polska (1801–1939) w zbiorach Biblioteki Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki. Charakterystyka najważniejszych grup wydawnictw perio­dycz­nych.

Колодій Мирослава, завідувач відділу резервного фонду Наукової біб­ліотеки Львівського національного університету імені Івана Фран­ка.

“Kwartalnik Historyczny” у фондах Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

Петрій Ігор, к. і. н., завідувач сектору бібліології науково-бібліогра­фічного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного універ­си­тету імені Івана Франка.

Львівські вищі навчальні заклади у періодиці 1901–1918 рр.

Яг’яєва Зульфіє, бібліотекар 2 категорії науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кримське питання 1917–1918 рр. на сторінках газети “Діло”.

Біловус Галина, к. філол. н., доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Краєзнавчий довідково-бібліографічний апарат: природа симбіозу (за ма­теріалами фахової періодики ХХІ століття).

Сирота Лілія, к. філол. н., асистент кафедри бібліотекознавства і біб­ліографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Матеріали періодичних видань як джерело для написання магістер­ських робіт (на прикладі студентських наукових праць з проблем роз­витку інформаційно-бібліотечної діяльності).

Семінар
Verbum et Scriptum

12.00 – 13.45­­

Читальний зал відділу рукописних, стародрукованих
та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка (вул. Драгоманова, 17).

Модератор: Микола Ільків-Свидницький.

Якубович Михайло, к. і. н., доцент, директор Центру ісламознав­чих досліджень Національного університету “Острозька ака­­демія”.

Арабомовні рукописи з фондів Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка: спроба ідентифікації.

Ільків-Свидницький Микола, к. і. н., доцент, завідувач відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Іва­на Франка.

“Східний папір” та його особливості (на матеріалах Наукової бібліо­теки ЛНУ імені Івана Франка).

Месропян Анушаван, бібліограф 1 категорії відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової біб­ліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Збірка вірменських рукописів Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка: від Н. Акіняна до оцифрування.

 

 

Дискутанти:

Фелонюк Андрій, к. і. н., старший науковий співробітник Львів­сько­го відділення Інституту української археографії та джерело­знавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Мартиняк Ірина, к. філол. н., асистент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича Львівського національного уні­вер­ситету імені Івана Франка.

Гаюк Ірина, к. філос. н., доцент кафедри менеджменту мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

СЕКЦІЯ 4. Книжкова культура, культура читання: еволюція в часі та просторі

15.00 – 17.15

Головний читальний зал (вул. Драгоманова, 5).

Модератори: Назарій Лоштин, Ванда Цішевська.

Охріменко Олександр, к. і. н., асистент кафедри історії старо­давнього світу та середніх віків Київського національного універси­тету імені Тараса Шевченка.

Вільний простір: використання читачем та писарем маргіналій кодексу “Сентенції” Петра Ломбардського з колекції Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Друздєв Олег, асистент Місії “Центр Військового капеланства” ЛА УГКЦ.

Друкарня львівського Успенського братства в контексті книжкової культури Львова XVIII ст.

Лоштин Назарій, к. і. н., завідувач відділу культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Книжкова культура ченців-бернардинців у Львові XVIII ст.: джерела з фондів НБ ЛНУ імені Івана Франка.

Кметь Вікторія, к. філол. н., бібліотекар 1 категорії відділу культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Демонологічні сюжети у книжкових мініатюрах: образ і текст.

Бжуська-Кемпа Аліна, доктор, ад’юнкт кафедри інформатології і бібліології Лодзького університету.

Сучасні книжки-картинки як варіант читання (окремі приклади).

Współzesna książka obrazkowa jako wariant czytania (wybrane przykłady).

Демчук Наталія, к. філол. н., доцент, завідувач кафедри бібліотеко­знавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Синергетична природа читання.

 

Цішевська Ванда, доктор габілітований, ад’юнкт кафедри давньої і сучасної книги Інституту наукової інформації та бібліології Універ­ситету імені Миколая Коперніка (м. Торунь, Польща).

Польський книжковий ринок – досвід останніх років.

Polski rynek książki – doświadczenia ostatnich lat.

Історико-бібліографічний семінар

15.00 – 17.15

Інформаційно-бібліографічна лабораторія (вул. Драгоманова, 5).

Модератор: Олександр Седляр.

Пугач Любов, старший викладач кафедри бібліотекознавства і біб­ліографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Громадська та публіцистична діяльність Івана Наумовича.

Седляр Олександр, к. і. н., вчений секретар Наукової бібліотеки Львів­ського національного університету імені Івана Франка.

Товариство імені Михайла Качковського у 1874–1885 рр.: становлення, організація видавничої діяльності та книгорозповсюдження.

 

ДИСКУТАНТИ:

Мудрий Мар’ян, к. і. н., заступник декана історичного факультету, доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушев­ського Львівського національного університету імені Івана Франка.

Аркуша Олена, к. і. н., старший науковий співробітник відділу новіт­ньої історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН Украї­ни, доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Гру­шевського Львівського національного університету імені Івана Франка.

Орлевич Ірина, к. і. н., ст. наук. співроб. завідувач відділу нової істо­рії України Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

  

Електронні б-ки

virtual.jpg

Виставка

Kostovsykiy Oleksandr Mikitovich 1.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top

Останні новини

современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom