top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Голосування

Що б ви хотіли бачити на сайті ?

“Bibliotheca Universitatis: пам’ять–діалог–реінтерпретація” - Сторінка 6
Головна стаття
“Bibliotheca Universitatis: пам’ять–діалог–реінтерпретація”
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Всі сторінки

 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Аркуша Олена Георгіївна, к. і. н., старший науковий співробітник від­ділу новітньої історії Інституту українознавства ім. І. Кри­п’я­кеви­ча НАН України, доцент кафедри новітньої історії України імені Михай­ла Грушевського Львівського національного університету імені Іва­на Фран­­ка.

Бжуська-Кемпа Аліна (Brzuska-Kępa Alina), доктор, ад’юнкт кафедри інформатології і бібліології Лодзького університету.

Біловус Галина Григорівна, к. філол. н., доцент кафедри бібліо­те­ко­­­знавства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Гаюк Ірина Яківна, к. філос. н., доцент кафедри менеджменту мистецт­ва Львівської національної академії мистецтв.

Дамаскіна Олена Ігорівна, бібліотекар відділу культурно-про­світ­­ницької роботи Наукової бібліотеки Львівського національного універ­си­тету імені Івана Франка.

Демчук Наталія Романівна, к. філол. н., доцент, завідувач кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного універси­тету імені Івана Франка.

Друздєв Олег Володимирович, асистент Місії Центр Військового капеланства ЛА УГКЦ.

Ільків-Свидницький Микола Мирославович, к. і. н., доцент, завідувач відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного уні­вер­ситету імені Івана Франка.

Кметь Василь Федорович, к. і. н., доцент, директор Наукової біб­ліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кметь Вікторія Сергіївна, к. філол. н., бібліотекар 1 категорії від­ділу культурно-просвітницької роботи Наукової бібліотеки Львів­сько­го національного університету імені Івана Франка.

Ковальська Малґожата (Kowalska Małgorzata), доктор габілі­това­ний, адюнкт кафедри наукової інформації Інституту наукової інфор­мації та бібліології Університету імені Миколая Коперніка (м. Торунь, Польща).

Колодій Мирослава Олегівна, завідувач відділу резервного фонду Нау­кової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Купин Леся Ярославівна, к. і. н., завідувач науково-бібліогра­фіч­ного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного універси­тету імені Івана Франка.

Лисий Юрій Петрович, головний бібліограф відділу рукописних, ста­родрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Фран­ка.

Лоштин Назарій Тарасович, к. і. н., завідувач відділу культурно-просвіт­ницької роботи Наукової бібліотеки Львівського національного уні­верситету ім. Івана Франка.

Любчинська Александра (Lubczyńska Aleksandra), доктор габілітований, адюнкт кафедри історії медіа Інституту журналіс­тики та інформації Університету імені Яна Кохановського (м. Кельце, Польща).

Мартиняк Ірина Ярославівна, к. філол. н., асистент кафедри схо­до­знавства імені професора Ярослава Дашкевича Львівського націо­нального університету імені Івана Франка.

Мельник Ростислав Ігорович, к. і. н., завідувач сектору рідкіс­ної книги відділу руко­писних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Мак­­сименка Наукової бібліотеки Львівського національного універ­си­тету імені Іва­на Франка.

Месропян Анушаван Усікович, бібліограф 1 категорії відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Мовна Маріанна Василівна, молодший науковий співробітник від­ділу наукової бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

Мудрий Мар’ян Михайлович, к. і. н., заступник декана історич­ного факультету, доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського національного університету імені Івана Франка.

Новаковський Ришард (Nowakowski Ryszard), співробітник відділу нової періодики Національної бібліотеки ім. Оссолінських (м. Вроц­лав, Польща).

Орлевич Ірина Василівна, к. і. н., ст. наук. співроб., завідувач від­ділу нової історії України Інституту українознавства ім. І. Крип’я­кевича НАН України.

Охріменко Олександр Святославович, к. і. н., асистент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Київського націо­наль­ного університету імені Тараса Шевченка.

Пенкальська Марта (Pękalska Marta), доктор, завідувач відділу наукової інформації Національної бібліотеки ім. Оссолінських (м. Вроц­лав, Польща).

Петрій Ігор Ярославович, к. і. н., завідувач сектору бібліології науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Львівського націо­­нального університету імені Івана Франка.

Пугач Любов Юріївна, старший викладач кафедри бібліоте­ко­знав­ства і бібліографії Львівського національного університету імені Іва­на Франка.

Рябчун-Кабарівська Євгенія Миколаївна, завідувач відділу нау­кової реставрації Наукової бібліотеки Львівського національного уні­вер­ситету імені Івана Франка.

Садикходжаєва Анна Олександрівна, редактор 2 категорії від­ділу наукової реставрації Наукової бібліотеки Львівського націо­наль­ного університету імені Івана Франка.

Седляр Олександр Володимирович, к. і. н., вчений секретар Нау­ко­вої бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Фран­ка.

Сирота Лілія Богданівна, к. філол. н., асистент кафедри бібліо­теко­знавства і бібліографії Львівського національного універси­тету імені Івана Франка.

Сідорович-Муляк Дорота (Sidorowicz-Mulak Dorota), доктор, завідувач відділу стародруків Національної бібліотеки ім. Оссолінських (м. Вроцлав, Польща).

Ткачук Ольга Богданівна, к. філол. н., завідувач відділу рукописів і стародруків Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького.

Фелонюк Андрій Васильович, к. і. н., старший науковий спів­робітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Флюда-Крокос Аґнєшка (Fluda-Krokos Agnieszka), доктор, ад’юнкт кафедри інформаційної культури Інституту наук про інфор­мацію Педагогічного університету імені Комісії національної освіти (м. Краків, Польща).

Франчик-Цегла Аґнєшка (Franczyk-Cegła Agnieszka), доктор, науковий співробітник відділу стародруків Національної бібліотеки ім. Оссолінських (м. Вроцлав, Польща).

Хитик Валентина Іванівна, завідувач відділу комплектування та наукової обробки документів з сектором каталогізування бібліотеки ВДНЗ “Буковинський державний медичний університет” (м. Чернівці).

Цимбал Валентина Іванівна, директор бібліотеки ВДНЗ “Буко­винський державний медичний університет” (м. Чернівці).

Цішевська Ванда (Ciszewska Wanda A.), доктор габілітований, ад’юнкт кафедри давньої і сучасної книги Інституту наукової інфор­мації та бібліології Університету імені Миколая Коперніка (м. Торунь, Польща).

Чирук Євангеліна Гордіївна, асистент кафедри бібліотеко­знав­ства і бібліографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Шустова Юлія Едуардівна, к. і. н., доцент кафедри допоміжних історичних дисциплін і археографії Історико-архівного інституту Росій­ського державного гуманітарного університету, старший науко­вий співробіт­ник Науково-дослідного відділу рідкісних книг (Музею кни­ги) Російської державної бібліотеки, заступник керівника Вищої шко­ли джерелознавства, допоміжних і спеціальних історичних дис­цип­лін (м. Москва, Росія).

Яг’яєва Зульфіє Сейдаметівна, бібліотекар 2 категорії науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Львівського національ­ного універси­тету імені Івана Франка.

Якубович Михайло Михайлович, к. і. н., доцент, директор Цент­ру ісламознавчих досліджень Національного університету “Острозька ака­­демія”. 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Виставка

Kostovsykiy Oleksandr Mikitovich 1.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top

Останні новини

современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom