top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за жовтень–грудень 2018 року. Вип. 4 - Сторінка 2
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за жовтень–грудень 2018 року. Вип. 4
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Всі сторінки

 

 • Вербицька А. О. Твір архітектури як об’єкт авторського права : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Вербицька Анастасія Олегівна ; Спецрада Д 26.001.06 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 88. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Якубівський І. Є., кандидат юрид. наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ЛНУ імені Івана Франка.
 • Вертій О. Вогненний декалог української літератури від Тараса Салиги / О. Вертій // Українська літературна газета. – 2018. – № 24. – С. 14–15. – Рец. на кн.: Салига Т. Вогонь, що не згаса… – Київ : Либідь, 2017. – 640 с.: іл.
 • Вінграновський каже : “Давай закладемося, що я в тебе в “дурака” виграю десять разів підряд”. Іван Лучук пише енциклопедію світової літератури / текст Павло Вольвач ; фото Я. Тимчишин // Країна. – 2018. – № 42. – С. 43–45. Іван Лучук закінчив слов’янське відділення філологічного факультету Львівського університету імені Івана Франка.
 • Врятуймо “келію” Хоткевича! / Літературна Україна. – 2018. – №39 (5772). – С. 6. Ініціаторами даного звернення є Літературно-меморіальний музей Івана Франка у с. Криворівня, Народний музей Гуцульського театру Гната Хоткевича в с. Красноїлля, Кафедра української літератури ім. акад. М. Возняка ЛНУ імені Івана Франка, Ректорат ЛНУ імені Івана Франка.
 • Горячко Т. В. Амплітудно-частотні характеристики шаруватих пластин і гофрованих у коловому напрямку циліндричних оболонок : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.04 “Механіка деформівного твердого тіла” / Горячко Тарас Всеволодович ; Спецрада Д 35.195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 24. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Турчин І. М., докт. фіз.-мат. наук, проф. кафедри механіки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Гузь В. М. Міжнародно-правова охорона дикої фауни : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Гузь Володимир Миколайович ; Спецрада Д 26.001.10 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 57. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник : Лисик В. М., канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри міжнародного права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Гусарчук Т. В. Феномен творчої індивідуальності композитора в інтонаційній драматургії духовних творів (на матеріалі українського музичного мистецтва) : дис. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Гусарчук Тетяна Володимирівна ; Спецрада Д 26.005.01 у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 26. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент : Медведик Ю. Є., завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва ЛНУ імені Івана Франка.
 • Деркач М. Мер Львова заявив, що проблем з увімкненням тепла не буде / М. Деркач // Високий замок. – 2018. – № 109. – С. 7. З першого жовтня опалення отримує Львівська обласна клінічна лікарня та оранжерейно-тепличний комплекс ЛНУ ім. І. Франка.
 • Дзера О. В. Соціокультурні та лінгвокогнітивні виміри біблійного інтертексту в просторі сучасного перекладознавства : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Дзера Оксана Василівна ; Спецрада Д 26.054.05 у Київському національному лінгвістичному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 18. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант – Зорівчак Р. П., доктор філол. наук, професор, академік АН ВШ України, завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка. Дзера О. В., доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.
 • Дзіковський Д. В. Узагальнення моделі С. Чандрасекара в теорії масивних вироджених карликів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 “Астрофізика, радіоастрономія” / Дзіковський Дмитро Володимирович ; Спецрада Д 41.051.04 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 107. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Ваврух М. В., доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри астрофізики ЛНУ імені Івана Франка. Дзіковський Д. В., молодший науковий співробітник кафедри астрофізики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Дидик-Меуш Г. М. Комбінаторика в українській мові XVI–XVIII ст.: теорія, практика, словник (ад’єктивно-субстантивні словосполучення) : дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Дидик-Меуш Ганна Михайлівна ; Спецрада Д 26.001.19 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 9. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Купчинська З. О., докт. філол. наук,, проф., зав. кафедри української мови ім. проф. Івана Ковалика ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Доротич М. Красуня з Новояворівська завоювала у Грузії титул Miss & Mister Planet-2018 / М. Доротич // Високий замок. – 2018. – № 112. – С. 16. Переможниця конкурсу Олена Фірут навчається на юридичному факультеті ЛНУ ім. І. Франка.
 • Дроздовський Д. Герменевтика вогню: історія новітньої української літератури від Тараса Салиги / Дмитро Дроздовський // Літературна Україна. – 2018. – №39 (5772). – С. 7. – Рец. на кн.: Салига Т. Ю. Вогонь, що не згаса… – К. : Либідь, 2017. – 640 с.
 • Дурнов Є. С. Адвокатура в Україні : історико-правове дослідження (кінець XIX–XX ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Дурнов Євген Сергійович ; Спецрада Д 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 10. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Бойко І. Й., докт. юрид. наук, проф., зав. кафедри історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Жулинський М. Українська академія наук і становлення академічного літературознавства / М. Жулинський // Літературна Україна. – 2018. – № 42. – С. 10–11. До створення Академії наук наукову діяльність в Україні здійснювали передусім і головним чином професори та викладачі університетів, зокрема Львівського.
 • Іваницький Я. О. Закономірності адвокатської діяльності як складова предмета криміналістики : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / Іваницький Ярослав Олегович ; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 60. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник : Когутич І. І., докт. юрид. наук, проф., проф. кафедри кримінального процесу та криміналістики ЛНУ ім. Івана Франка. Іваницький Я. О., аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Івасів Н. С. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Івасів Наталія Семенівна ; Спецрада Д 70.145.01 у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 126. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Микитенко Н. О., доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка. Івасів Н. С., асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.
 • Карпенко І. В. Облікове забезпечення трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит – за видами економічної діяльності” / Карпенко Інна Вікторівна ; Спецрада Д 26.055.01 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 50. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Струк Н. С., канд. екон. наук, доц,, доц. кафедри обліку і аудиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Карпінський Б. А. Фінансово-податковий механізм інвестиційного зростання в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Карпінський Борис Андрійович ; Спецрада Д 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 7. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Карпінський Б. А., професор кафедри економіки та менеджменту ЛНУ імені Івана Франка.
 • Клонцак О. І. Розвиток академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Клонцак Ореста Ігорівна ; Спецрада К 35.052.24 у Національному університеті “Львівська політехнікаˮ МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 108. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Равчина Т. В., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Козоріз О. О. Організація та діяльність поліції на західноукраїнських землях у складі Республіка Польща (1921 − 1939) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень” / Козоріз Оксана Олегівна ; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Кобилецький М. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кончук Н. С. Кримінальна відповідальність за державну зраду : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / Кончук Наталія Сергіївна ; Спецрада К 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 64. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Бурдін В. М., докт. юрид. наук, проф., декан юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Копитко В. У Львові вперше вручили літературну премію імені Романа Гамади / Василина Копитко // Українська літературна газета. – 2018. – №21 (235). – С. 1-2. Роман Гамада працював у ЛНУ імені Івана Франка.
 • Копитко В. У Львові вперше вручили літературну премію імені Романа Гамади / Василина Копитко // Літературна Україна. – 2018. – №39 (5772). – С. 2. У статті йдеться про те, що ЛНУ імені Івана Франка разом із НСПУ заснували літературну премію в пам’ять відомого сходознавця Романа Гамади, що працював у ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кошмак І. О. Моделювання світіння низькометалічних зон Н ІІ, які оточують області спалахового зореутворення : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02 “Астрофізика, радіоастрономія” / Кошмак Ігор Олександрович ; Спецрада Д 41.051.04 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 107. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Мелех Б. Я., доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри астрофізики ЛНУ імені Івана Франка. Кошмак І. О., асистент кафедри астрофізики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кувітанова Ю. І. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України: загальнотеоретична характеристика : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень” / Кувітанова Юлія Іванівна ; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Косович В. М., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри теорії та філософії права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кузьма В. Ю. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Ради Європи з Європейським Союзом : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Кузьма Вікторія Юріївна ; Спецрада Д 41.086.04 у Національному університеті “Одеська юридична академіяˮ МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 124. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Левицький Т. І., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права ЛНУ імені Івана Франка. Кузьма В. Ю., аспірант кафедри міжнародного права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кузьменко Т. М. Орнітофауна відкритих агроландшафтів Полісся та Лісостепу Лівобережної України : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біол. наук : спец. 03.00.08 “Зоологія” / Кузьменко Тетяна Миколаївна ; Спецрада Д 26.153.01 в Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 38. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Шидловський І. В., кандидат біол. наук, доцент, завідувач Зоологічного музею ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кулик Н. Академія наук : сто років потому / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. – № 49. – С. 1, 10–11. Михайло Грушевський та Володимир Вернадський були ініціаторами творення різних форматів Академії наук.
 • Кулик Н. Антін Крушельницький : помилка ціною в життя / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. – № 44. – С. 1, 14–15. А. Крушельницький під час навчання на філософському факультеті Львівського університету (де викладав Михайло Грушевський) познайомився з Іваном Франком.
 • Кулик Н. Невтомний українець / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. – № 40. – С. 14–15. Про внесок в розвиток української освіти Олександра Барвінського (закінчив філософський факультет Львівського університету).
 • Кушнарьов І. В. Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація : дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Кушнарьов Ігор Володимирович ; Спецрада Д 26.236.01 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 105. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент: Хома Н. М., доктор політ. наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Кушнір Б. Забутих вчених популяризують через соцмережі / Б. Кушнір // Голос України. – 2018. – № 228. – С. 9. – Фото. Тарас Андрусяк, к.ю.н., доц. каф. історії держави, права та політико-правових учень ЛНУ ім. І. Франка, запустив на своїй сторінці у Фейсбуці науково-пізнавальний проект з відновлення знищеної та деформованої радянською системою національної пам’яті.
 • Липовецький С. Львівський листопад. 100 років тому українці взяли владу у столиці Східної Галичини, проте не змогли її втримати / С. Липовецький // Дзеркало тижня. – 2018. – № 42-43. – С. 15. На фото відображені українські військові в приміщенні сейму (тепер університет імені І. Франка), листопад 1918 р.
 • Ліпшиць Л. В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. Наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Ліпшиць Лариса Володимирівна ; Спецрада К 67.051.02 у Херсонському державному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 73. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Микитенко Н. О., докт. пед. наук, проф., зав. кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Лободіна З. М. Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку держави : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Лободіна Зоряна Миколаївна ; Спецрада Д 58.082.01 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 8. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Крупка М. І., докт. екон. наук, проф., зав. кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Луцій К. М. Маркетинг партнерських відносин м’ясопереробних підприємств : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності” / Луцій Калина Миколаївна ; Спецрада Д 26.004.01 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 75. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Струк Н. С., кандидат екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту ЛНУ імені Івана Франка.
 • Любінська О. І. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини у вищих навчальних закладах : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Любінська Орися Іванівна ; Спецрада К 35.874.03 у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності ДСНС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 127. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Мачинська Н. І., доктор пед. наук, доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ імені Івана Франка. Бойко Г. О., асистент кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ імені Івана Франка.
 • Матат Д. Астрономічні перемоги / Д. Матат // Освіта України. – 2018. – № 45. – С. 1–2, 8–9. На Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики у Пекіні (КНР) за результатами змагань “срібло” здобув випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ імені Івана Франка Назарій Фортуна, а “бронзу” отримав учень 11 класу того ж ліцею – Павло Гілея.
 • Мельник А. А. Якість закону: теоретико-методологічний та техніко-юридичний аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” / Мельник Алла Анатоліївна ; Спецрада Д 26.001.04 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 59. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Косович В. М., докт. юрид. наук, доц., зав. кафедри теорії та філософії права ЛНУ ім. Івана Франка. 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom