top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за жовтень–грудень 2018 року. Вип. 4 - Сторінка 3
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за жовтень–грудень 2018 року. Вип. 4
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Всі сторінки

 

 

 • Мельник А. В. Міжнародно-правове регулювання права на свободу вираження поглядів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Мельник Андрій Володимирович ; Спецрада Д 26.001.10 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 135. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Лисик В. М., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права ЛНУ імені Івана Франка. Мельник А. В., асистент кафедри цивільного права і процесу ЛНУ імені Івана Франка.
 • Мельник В. С. Рівномірні відстані до різних функціональних класів та розвиток теореми Гана про проміжні функції : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Мельник Василь Сергійович ; Спецрада К 76.051.02 у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 22. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Скасків О. Б., докт. фіз.-мат. наук, проф. кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Микитюк В. І. Педагогічна концептосфера Івана Франка: історія і сучасність : дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Микитюк Володимир Ількович ; Спецрада Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 15. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Микитюк В. І., доцент кафедри української літератури імені М. Возняка ЛНУ імені Івана Франка.
 • Миклаш Л. Т. Структурно-семантичні параметри англомовної терміно-системи лісового господарства : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Миклаш Леся Теодорівна ; Спецрада К 26.133.08 у Київському університеті імені Бориса Грінченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Іващишин О. М., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів ЛНУ імені Івана Франка.
 • Міщенко М. Він бачив, розумів і любив красу / Максим Міщенко // Високий замок. – 2018. – №128 (5825). – С. 11. Стаття про Василя Пилип’юка, відомого випускника ЛНУ імені Івана Франка.
 • Наняк Ю. О. Індивідуалізоване мовлення як проблема перекладу (на матеріалі трагедії Й. В. Ґете “Faust” та її англомовних і українських перекладів) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Наняк Юлія Олегівна ; Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листоп. – С. 54. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Зорівчак Р. П., докт. філол наук, проф., зав. кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики ім. Григорія Кочура ЛНУ ім. Івана Франка. Наняк Ю. О., асистент кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики ім. Григорія Кочура ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Народний артист України Федір Стригун : “Беручись тепер за “Марію Заньковецьку”, хотів, щоб наші актори пам’ятали, “чиї сини? яких батьків?” / розмову вела Оксана Мельник // Урядовий кур’єр. – 2018. – № 222. – С. 8.
 • Нікітін А. В. Аналіз асимптотичних властивостей стохастичних диференціальних рівнянь з використанням апроксимаційних схем : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.04 “Системний аналіз і теорія оптимальних рішень” / Нікітін Анатолій Володимирович ; Спецрада Д 26.001.35 у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 2. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Єлейко Я. І., докт. фіз.-мат. наук, проф., зав. кафедри теоретичної та прикладної статистики ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Нормативно-правові акти Львівської обласної державної адміністрації : розпорядження № 1137/0/5-18 від 25.10.2018 // Високий замок. – 2018. – № 123. – С. 10–11. Про нагородження співробітників ЛНУ ім. І. Франка Дияка І. І та Сибірну Н. О.
 • Нормативно-правові акти Львівської обласної державної адміністрації : розпорядження Львівської обласної державної адміністрації від 19.11.2018 № 1224/0/5-18 // Високий замок. – 2018. – № 132. – С. 11. Розпорядження про нагородження Когут Тетяни Іванівни – керівника колективу, диригента хору народного ансамблю пісні і танцю “Черемош” ЛНУ імені Івана Франка.
 • Павличко Д. Труди і дні Івана Ющука. Людина великого українського духу,світового рівня мовознавець / Д. Павличко // Літературна Україна. – 2018. – № 45-46. – С. С. 6–7 ; № 47-48. – С. 4–5. Д. Павличко навчався на кафедрі української літератури, а І. Ющук на славістичному відділенні Львівського університету ім. І. Франка. В статті згадано також І. Свєнціцького та Є. Лазаренка.
 • Пам'ять про Героя // Освіта України. – 2018. – № 47. – С. 3. У п’яту річницю Революції гідності на будівлі економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка відкрили меморіальну дошку Герою України Дмитрові Чернявському.
 • Перетятко Г. В. Вплив моралі на правове регулювання в Україні: загальнотеоретичні аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень” / Перетятко Галина Володимирівна ; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 88. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Рабінович П. М., доктор юрид. наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Петрик О. “Цим могли би гордитися Лувр, Британський музей чи будь0який інший музей світу”. У Львові презентували унікальні бронзові знахідки, датовані VІІІ століттям до нашої ери / О. Петрик // Високий замок. – 2018. – № 122. – С. 7. – Фото. Презентував знахідки, які зараз перебувають у Львівському музеї історії релігії, зав. відділу Ін-ту релігієзнавства – філії ЛМІР, док. іст. наук, в.о. завідувача археології Ін-ту українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, професор кафедри археології ЛНУ ім. І. Франка Микола Бандрівський.
 • Питюк О. Ю. Теорія спектрів квазічастинок перенормованих багатофононними процесами у 3d та низькорозмірних структурах : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 “Теоретична фізика” / Питюк Олеся Юріївна ; Спецрада Д 76.051.01 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 134. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Ткачук В. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Полинув журавлем у Вічність [некролог] / з печаллю і сумом колектив парламентської газети “Голос України” // Голос України. – 2018. – № 177. – С. 8. Заслужений журналіст України Михайло Федорович Василашко закінчив заочне відділення факультету журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка.
 • Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2018 року : указ Президента України від 7 грудня 2018 року № 419/2018 // Урядовий кур’єр. – 2018. – № 235. – С. 12. Премії були присудженні Малому Т. С. та Жишковичу А. В. – кандидатам фіз.-мат. наук, наук. співробітникам ЛНУ імені Івана Франка.
 • Рибак Т. М. Організація навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори (1945 – 1996 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Рибак Тетяна Миколаївна ; Спецрада К 35.052.24 у Національному університеті “Львівська політехнікаˮ МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 108. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Герцюк Д. Д., кандидат пед. наук, доцент, декан факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка.
 • Ростецька С. І. Регіональна ідентичність в політичному процесі сучасних європейських країн : дис. на здобуття наук. ступеня доктора політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Ростецька Світлана Іванівна ; Спецрада Д 41.053.06 у ДЗ “Південоукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинськогоˮ МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 105−106. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент: Денисенко В. М., доктор політ. наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Ростикус Н. П. Система ситуаційних вправ як засіб формування діалогічного мовлення молодших школярів : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – українська мова” / Ростикус Надія Петрівна ; Спецрада Д 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 108. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Ростикус Н. П., асистент кафедри початкової і дошкільної освіти, заступник декана факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка.
 • Світлої пам’яті відомого журналіста Бориса Леонідовича Козловського / адміністрація Національного університету “Львівська політехніка” // Високий замок. – 2018. – № 138. – С. 15. Борис Леонідович закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка.
 • Скіба Н. Я. Інтегроване формування іншомовної комунікативної та методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – германські мови” / Скіба Наталія Ярославівна ; Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 102. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Микитенко Н. О., доктор пед. наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка. Скіба Н. Я., асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.
 • Список здобувачів вченого звання старшого дослідника // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 6–7.

Природничі науки :

- Бабіжецький Володимир Станіславович, 102 “Хімія”;

- Горинь Андрій Маркіянович, 102 “Хімія”;

- Демченко Павло Юрійович, 102 “Хімія”;

- Токайчук Ярослав Олексійович, 102 “Хімія”.

 • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 7–20.

Фізико-математичні науки :

- Малик Орест Петрович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09.

Економічні науки :

- Замасло Ольга Теодорівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01.

 • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 20–55.

Фізико-математичні науки :

-         Маланчук Оксана Михайлівна, 01.01.02 “Диференціальні рівняння” ; Д 35.051.07;

-         Васюта Василь Михайлович, 01.04.02 “Теоретична фізика” ; Д 35.051.09.

Історичні науки :

-         Байдак Мар’яна Степанівна, 07.00.01 “Історія України” ; Д 35.051.12;

-         Гладишук Сергій Олександрович, 07.00.02 “Всесвітня історія” ; Д 35.051.12;

-         Лехнюк Роман Олегович, 07.00.01 “Історія України” ; Д 35.051.12.

Економічні науки :

-         Бочан Віталій Ігорович, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”; Д 35.051.01;

-         Головчак Ганна Василівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”; Д 35.051.01;

-         Данчевська Ірина Романівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”; Д 35.051.01;

-         Жовтанецька Ярина Всеволодівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”; Д 35.051.01;

-         Круглякова Віра Володимирівна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”; Д 35.051.01;

-         Леськів Олег Анатолійович, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”; Д 35.051.01;

-         Полинюк Наталія Ігорівна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”; Д 35.051.01.

Філологічні науки :

-         Розвод Еліна Вадимівна, 10.02.04 “Германські мови”; Д 35.051.15.

Юридичні науки :

-         Павич Христина Миронівна, 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність”; Д 35.051.03.

Соціологічні науки :

-         Ілик Христина Василівна, 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології”; Д 35.051.26;

-         Мишковська Олена Петрівна, 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології”; Д 35.051.26.

Соціальні комунікації :

-         Величко Зоряна Андріївна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики”; Д 35.051.24;

-         Мельник Андрій Петрович, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики”; Д 35.051.24.

 • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 58–66.

Історичні науки :

- Куцька Олеся Миколаївна, 20.02.22 “Військова історія” ; Д 35.051.25.

Економічні науки :

- Кічурчак Маріанна Василівна, 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” ; Д 35.051.22.

Юридичні науки :

- Губань Радим Васильович, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

 • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Вересень. – С. 66–97.

Фізико-математичні науки :

-         Венгрин Богдан Ярославович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09;

-         Кашуба Андрій Іванович, 01.04.10 “Фізика напівпровідників і діелектриків” ; Д 35.051.09.

Хімічні науки :

-         Ардан Богдан Романович, 02.00.01 “Неорганічна хімія” ; Д 35.051.10;

-         Бурка Олег Андрійович, 02.00.04 “Фізична хімія” ; Д 35.051.10;

-         Кордан Василь Михайлович, 02.00.01 “Неорганічна хімія” ; Д 35.051.10;

-         Маршалек Андрій Сергійович, 02.00.04 “Фізична хімія” ; Д 35.051.10.

Історичні науки :

-         Верхотурова Маряна Андріївна, 20.02.22 “Військова історія” ; Д 35.051.25;

-         Казан Емілія Мар’янівна, 20.02.22 “Військова історія” ; Д 35.051.25;

-         Щеглов Андрій Юрійович, 20.02.22 “Військова історія” ; Д 35.051.25.

Економічні науки :

-         Ільків Наталія Василівна, 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” ; Д 35.051.22.

Юридичні науки :

-         Бризіцький Максим Ігорович, 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” ; Д 35.051.03.

Філологічні науки :

-         Алієва Ольга Назірівна, 10.02.04 “Германські мови” ; К 35.051.15;

-         Денисюк Юлія Іванівна, 10.02.04 “Германські мови” ; К 35.051.15.

 • Степанець І. О. Регіональний вимір територіальної організації влади в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата географ. наук : спец. 11.00.02 “Економічна та соціальна географія” / Степанець Інна Олександрівна ; Спецрада К 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Дністрянський М. С., доктор географ. наук, професор, професор кафедри географії України ЛНУ імені Івана Франка.
 • Строганов О. В. Вплив підшарів германію на структуру та явища перенесення заряду в тонких плівках міді, золота та срібла : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Строганов Олег Вікторович ; Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 24. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник : Стасюк З. В., докт фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри фізичної та біомедичної електроніки ЛНУ ім. Івана Франка. Строганов О. В., аспірант кафедри фізичної та біомедичної електроніки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Теслюк С. А. Фінансові ресурси недержавних пенсійних фондів в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / Теслюк Софія Анатоліївна ; Спецрада Д 35.051.01 у Львівському національному університету імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 69. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Тоічкіна О. О. Напівгрупи ендоморфізмів деяких класів бінарних відношень : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06 “Алгебра і теорія чисел” / Тоічкіна Олена Олександрівна ; Спецрада Д 26.206.03 в Інституті математики НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 22. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Гутік О. В., канд. фіз.-мат. наук, доц. кафедри геометрії і топології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Тумак О. М. Ставлення та розвиток методики навчання англійської мови на Буковині (кінець XIX – початок XX ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання – германські мови” / Тумак Оксана Михайлівна ; Спецрада К 58.053.05 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 101. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Морська Л. І., доктор пед. наук, професор, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ імені Івана Франка.
 • Турчин І. М. Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Турчин Ірина Михайлівна ; Спецрада К 35.052.24 у Національному університеті “Львівська політехнікаˮ МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 108. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Заячківська Н. М., кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Тютенко Р. В. Соціальний портрет офіцера українських армій періоду Національної революції (1917–1921 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 “Військова історія” / Тютенко Роман Володимирович ; Спецрада Д 35.051.25 у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міноборони України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 44. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник : Якимович Б. З., докт. іст. наук, проф., проф. кафедри історичного краєзнавства ЛНУ ім. Івана Франка. Тютенко Р. В., аспірант кафедри іторичного краєзнавства ЛНУ імені Івана Франка.
 • Унгурян Г. М. Задачі Коші для параболічних систем типу Шилова з невід’ємним родом і коефіцієнтами  обмеженої гладкості : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 “Диференціальні рівняння” / Унгурян Галина Михайлівна ; Спецрада К 76.051.02 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 33. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Іванчов М. І., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь ЛНУ імені Івана Франка.
 • Чумак Л. М. Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку XXI століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Чумак Людмила Миколаївна ; Спецрада К 26.133.08 у Київському університеті імені Бориса Грінченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 80. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент: Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.
 • Шматко І. В. Формування та системно-словотвірна організація української бджільницької термінології : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Шматко Інна Володимирівна ; Спецрада К 11.051.14 у Донецькому національному університеті ім. Василя Стуса МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 57. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Кочан І. М., докт. філол. наук, проф., зав. кафедри українського прикладного мовознавства ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Шутко Н. І. Зобов’язальне право за Цивільним кодексом Австрії 1811 року та його застосування на західноукраїнських землях (1811 – 1939 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень” / Шутко Наталія Ігорівна ; Спецрада Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Семків В. О., кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри основ права України ЛНУ імені Івана Франка. Шутко Н. І., асистент кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Яворський Я. Т. Правовий статус прокурора Міжнародного кримінального суду : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Яворський Ярослав Теодейович ; Спецрада К 26.008.04 у Національному університеті “Києво-Могилянська академія” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Листопад. – С. 68. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник – Гутник В. В., канд. юрид. наук, доц., доц. кафедри міжнародного права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Яремчук І. Я. Хвилеводний, плазмон-поляритонний і плазмонний резонансні ефекти в мікро- та наноструктурах для сенсорної електроніки : дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 “Фізика твердого тіла” / Яремчук Ірина Ярославівна ; Спецрада Д 35.052.13 у Національному університеті “Львівська політехнікаˮ МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Жовтень. – С. 7. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент: Болеста І. М., доктор фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка.
 • Юрій Садловський : [некролог] // Літературна Україна. – 2018. – № 43-44. – С. 3.


 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom