top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за січень–березень 2019 року. Вип. 1 - Сторінка 2
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за січень–березень 2019 року. Вип. 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Всі сторінки

I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети

 • “Ми їх жаліємо” : [інтерв’ю з професором соціології Наталією Черниш – про причини позитивного ставлення українців до Росії і росіян / розмовляла Наталія Балюк] // Високий замок. – 2019. – 21–27 берез. – С. 7.
 • Александров П. М. Медійні інтерпретації сучасних загроз : дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Александров Павло Миколайович ; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 93. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Потятиник Б. В., докт. філол. наук,, проф., зав. кафедри нових медій ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Балацька О. Б. Культурні детермінанти актуалізації та трансформації насилля в політичній сфері сучасного суспільства : дис. на здобуття наук. ступеня докт. політ. наук : спец. 23.00.03 “Політична культура та ідеологія” / Балацька Олена Борисівна ; Спецрада Д 26.053.12 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 24. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Денисенко В. М., докт. політ. наук, проф., зав. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Бацуровська І. В. Теоретичні і методичні засади освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів : дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Бацуровська Ілона Вікторівна ; Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 17. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Мачинська Н. І., докт. пед. наук, доц., зав. кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Бігун Р. І. Електронні явища перенесення заряду в нанорозмірних металевих двокомпонентних плівкових системах : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Бігун Роман Іванович ; Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 2. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Наук. консультант – Стасюк З. В., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри фізичної та біомедичної електроніки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Білецька І. М. Теоретико-методологічні основи та прикладний інструментарій розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності” / Білецька Ірина Мирославівна ; Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Центральної спілки споживчих товариств України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 20. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Мальська М. П., докт. екон. наук, проф., зав. кафедри туризму ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Бліхар М. П. Духовні цінності студентської молоді в сучасному українському суспільстві : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / Бліхар Мирослава Петрівна ; Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 97. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Пачковський Ю. Ф., докт. соціол. наук, проф., зав. кафедри соціології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Бойко І. Київська держава / Ігор Бойко // Голос України. – 2019. – № 38 (23 лют.). – С. 1, 5, 6–7.
 • Бойчук В. М. Репрезентація феномену песимізму в сучасній англійській мові : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Бойчук Валентина Михайлівна ; Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 111. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бондарчук В. О. Феномен творчості Дмитра Гнатюка в музично-театральній культурі України другої половини XX – початку XXI століть : дис. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства : спец. 26.00.01 “Теорія та історія культури” / Бондарчук Віктор Олексійович ; Спецрада Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 81. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент : Козаренко О. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри філософії мистецтв ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бориславська О. М. Європейська модель конституціоналізму: формування, сучасний стан, тенденції розвитку : дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Бориславська Олена Марківна ; Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 15. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 • Вацеба Р. М. Ранні держави дружинного типу у Слов’янському Полаб’ї (кінець VIII – перша третина X ст.): система влади і її трансформації : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата істор. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія” / Вацеба Ростислав Миролюбович ; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 102. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Войтович Л. В., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків та візантиністики ЛНУ імені Івана Франка. Вацеба Р. М., аспірант кафедри історії середніх віків та візантиністики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Ведернікова І. Оксана Кісь. Фемінізм – це про людей / Інна Ведернікова // Дзеркало тижня. – 2019. – № 8 (2 берез.). – С. 1, 10.
 • Галата С. Директор має бути для дітей, а не для стін чи харчоблоку [інтерв’ю] / спілкувалася С. Галата // Освіта України. – 2019. – № 3-4. – С. 12. Серед випускників школи у 2018 році є студенти юридичного факультету, соціальної педагогіки та журналістики у Львівському національному університеті імені Франка.
 • Глинчак В. Парфенон на матраці : Як знищували один із найбільших осередків національної культури / Василь Глинчак // Голос України. – 2019. – № 40 (27 лют.). – С. 6.
 • Гуменний В. Л. Римська імперія і Парфія: політичні та військові контакти (кінець I ст. до н. е. – початок III ст. н. е.) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата істор. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія” / Гуменний Віктор Леонідович ; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 102. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Бандровський О. Г., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ імені Івана Франка. Гуменний В. Л., старший лаборант кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Гутник В. В. Право на захист у міжнародних кримінальних судах: доктрина та практика : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Гутник Віталій Володимирович ; Спецрада Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 74. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 • Данилюк І. Ю. Електрофільна циклізація амідів стирилоцтових кислот : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата хім. наук : спец. 02.00.03 “Органічна хімія” / Данилюк Іванна Юріївна ; Спецрада Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Обушак М. Д., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії ЛНУ імені Івана Франка.
 • Державні нагороди // Освіта України. – 2019. – № 3-4. – С. 5. – Вітаємо! Указом Президента № 14/2019 “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України” нагородили званням “Заслужений працівник освіти України” Михасюка Івана Романовича – завідувача кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Дюкарєва-Бержаніна К. Ю. Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Дюкарєва-Бержаніна Катерина Юріївна ; Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 115. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Яворська О. С., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Дяків С. В. Мікробні угрупування породних відвалів вугільних шахт та роль у їхньому функціонуванні сульфідогенних бактерій : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біол. наук : спец. 03.00.07 “Мікробіологія” / Дяків Світлана Вікторівна ; Спецрада Д 26.233.01 в Інституті мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 89. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Гнатуш С. О., кандидат біол. наук, професор, завідувач кафедри мікробіології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Дячишин Б. Поезія для родинного читання / Б. Дячишин // Літературна Україна. – 2019. – № 11. – С. 7 – Рец. на кн.: Содомора А. Скельця розмальовані / А. Содомора. – Львів : Апріорі, 2019. – 104 с.: іл. Лесі Квик.
 • Євтухова Г. Ю. Саботаж у політичному процесі: український контекст : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. Наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Євтухова Ганна Юріївна ; Спецрада К 64.053.09 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 97. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Денисенко В. М., докт. політ. наук, проф., зав. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Коваленко Р. С. Торговельно-економічні відносини України та Турецької Республіки: євроінтеграційний контекст : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Коваленко Роман Сергійович ; Спецрада К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 60. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Присяжнюк Ю. І., докт. екон. наук, проф., зав. кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Ковальська О. Хочеш стати студентом? Для цьогорічних абітурієнтів є низка важливих змін / О. Ковальська // Експрес. – 2019. – № 2. – С. 10. Фото з вестибюлю головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Комарова Т. В. Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практика тлумачення права ЄС : дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Комарова Тетяна В’ячеславівна ; Спецрада Д 26.001.10 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 12. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Микієвич М. М., докт. юрид. наук, проф., зав. кафедри європейського права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Конарева Л. Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко: “Незважаючи на проблеми, друкована преса вистояла” [інтерв’ю] / Л. Конарева // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 28. – С. 1, 5. Олег Наливайко закінчив факультет журналістики і аспірантуру з політології Львівського університету імені Франка.
 • Корлятович Т. Ю. Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку : дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. Наук : спец. 05.24.01 “Геодезія, фотограмметрія та картографія” / Корлятович Тетяна Юріївна ; Спецрада Д 35.052.12 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 40. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Кравців С. С., канд. тех. наук, доц. кафедри конструктивної географії і картографії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Кулина О. В. Заповіт як соціокомунікативний феномен (на матеріалі англійських заповітів середини XIX – початку XXI століть) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Кулина Ольга Василівна ; Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 61–62. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Андрейчук Н. І., докт. філол. наук, проф. кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Кушнір Б. Дональд Туск у Львові став почесним доктором / Богдан Кушнір // Голос України. – 2019. – № 35 (21 лют.). – С. 5.
 • Лаба І. З. Державне регулювання міжнародного переміщення капіталу у малих відкритих економіках : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Лаба Ірина Зінонівна ; Спецрада Д 35.051.22 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 104-105. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Грабинська І. В., кандидат екон. наук, професор (ЛНУ імені Івана Франка). Лаба І. З., асистент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Ласінська Т. А. Відтворення українською мовою історично маркованої англійської лексики (на матеріалі перекладів художньої літератури періоду XVIII – XX ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Ласінська Тетяна Анатоліївна ; Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 49. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Савчин В. Р., канд. філол. наук, доц., доц. кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Левченко І. В. Взаємодія InAs, InSb, GaAs, GaSb з водними розчинами (NH4)2Cr2O7 – HBr-розчинник : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Левченко Ірина Валеріївна ; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Ромака Л. П., кандидат хім. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії ЛНУ імені Івана Франка.
 • Львівський національний університет імені Івана Франка оголошує конкурс [на заміщення посади директора Інституту післядипломної освіти та до університетської підготовки ЛНУ ім. І. Франка] / ректорат // Високий замок. – 2019. – № 1. – С. 2.
 • Мартинів Л. І. Етапи професіоналізації музичного життя Дрогобиччини : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Мартинів Любомир Ігорович ; Спецрада К 35.869.01 у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка Міністерства культури України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 85. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Медведик Ю. Є., докт. мистецтвознавства, проф., зав. кафедри музикознавства та хорового мистецтва ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Марчук О. В. Структура і лексико-семантичні параметри текстів англійськомовного жанру фентезі (на матеріалі семилогії Дж. К. Роулінг “Гаррі Поттер”) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Марчук Оксана Вікторівна ; Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 112. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Бехта І. А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади: ректора Львівського національного університету імені Івана Франка // Освіта України. – 2019. – № 12. – С. 13.
 • Навроцька І. І. Державна політика зайнятості в трансформаційних економіках : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Навроцька Ірина Іванівна ; Спецрада Д 35.051.22 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 105. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Михайлишин Р. В., кандидат екон. наук, доцент, декан економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Навроцька І. І., асистент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Назарук Н. В. Становлення інституту омбудсмана у сучасному політичному процесі України в контексті зарубіжного досвіду : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. Наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Назарук Наталія Вікторівна ; Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 89. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Хома Н. М., докт. політ. наук, доц., доц. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Новосад К. Я. Соціальні ризики міжнародної трудової міграції з України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / Новосад Крістіна Ярославівна ; Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 96–97. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Омельчук Л. В. Управління економічною безпекою страхових компаній в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 “Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності” / Омельчук Леся Володимирівна ; Спецрада Д 35.725.04 у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 41. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Яворська Т. В., докт. екон. наук, проф., проф. кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Пендзей І. Дослідник ЗУНР професор Олександр Карпенко – педагог, борець за національно-демократичний зміст вищої історичної освіти в Україні / Іван Пендзей // Вища школа. – 2018. – № 11. – С. 100–117.
 • Петречко Н. В. Властивості функцій обмеженого індексу в одиничному бікрузі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Петречко Наталія Василівна ; Спецрада Д 35.051.18 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 28. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Скасків О. Б., докт. фіз.-мат. наук, проф. кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Петрушко Я. Р. Формування системи безпеки кредитної діяльності банків в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 “Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності” / Петрушко Ярина Ростиславівна ; Спецрада Д 35.725.04 у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 40–41. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Швець В. Є., канд. екон. наук, доц., проф. кафедри обліку і аудиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Пуляєва Л. Олесь Федорченко : “Все, що нас не вбиває, робить сильнішими. Тому я питаю в Бога не “за що?”, а “для чого?” / розмовляла Л. Пуляєва // Високий замок. – 2019. – № 7. – С. 14. Олесь Федорченко у 2001-2006 роках навчався у ЛНУ ім. Івана Франка на факультеті журналістики, згодом вступає на акторське відділення факультету мистецтвознавства та акторської майстерності (курс Таїсії Литвиненко).
 • Радковець Н. Я. Еволюція осадових товщ південно-західного схилу Східноєвропейської платформи впродовж пізнього протерозою-фанерозою у зв’язку з їх потенційною нафтогазоностістю : дис. на здобуття наук. ступеня доктора геол. наук : спец. 04.00.17 “Геологія нафти і газу” / Радковець Наталія Ярославівна ; Спецрада Д 26.162.02 в Інституті геологічних наук НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 68. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент : Крупський Ю. З., доктор геол. наук, професор, професор кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Рокицький І. В. Біоінформатичні підходи та репортерна система для дослідження особливостей вживання кодонів у геномах стрептоміцетів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.22 “Молекулярна генетика” / Рокицький Ігор Володимирович ; Спецрада Д 26.254.01 у ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 24. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Осташ Б. О., докт. біол. наук, проф., ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Рослицька М. В. Прецедентне ім’я в політичному дискурсі: формально-семантичні ознаки і соціопрагматичний потенціал (на матеріалі промов президентів України, Польщі та Франції кін. XX – поч. XXI ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 “Загальне мовознавство” / Рослицька Мар’яна Василівна ; Спецрада К 35.051.23 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 61. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Мацюк Г. П., докт. філол. наук, проф. кафедри загального мовознавства ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Руднік Д. Г. Боярство Південно-Західної Русі XI – XIV ст. : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Руднік Денис Геннадійович ; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 103. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Паршин І. Л., кандидат істор. наук, доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Савощенко Я. А. Фольклоризм авторської прози Марії Матіос : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика” / Савощенко Яна Анатоліївна ; Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 110. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Гарасим Я. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ імені Івана Франка.
 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom