top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за січень–березень 2019 року. Вип. 1
Головна стаття
Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка за січень–березень 2019 року. Вип. 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Всі сторінки

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова бібліотека

 

 

 

Публікації в періодичних виданнях та Інтернет-джерелах про ЛНУ імені Івана Франка

та публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

за січень–березень 2019 року

 

Інформаційний бюлетень. Вип. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка

Газети

 • “Ми їх жаліємо” : [інтерв’ю з професором соціології Наталією Черниш – про причини позитивного ставлення українців до Росії і росіян / розмовляла Наталія Балюк] // Високий замок. – 2019. – 21–27 берез. – С. 7.
 • Александров П. М. Медійні інтерпретації сучасних загроз : дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / Александров Павло Миколайович ; Спецрада К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 93. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Потятиник Б. В., докт. філол. наук,, проф., зав. кафедри нових медій ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Балацька О. Б. Культурні детермінанти актуалізації та трансформації насилля в політичній сфері сучасного суспільства : дис. на здобуття наук. ступеня докт. політ. наук : спец. 23.00.03 “Політична культура та ідеологія” / Балацька Олена Борисівна ; Спецрада Д 26.053.12 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 24. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Денисенко В. М., докт. політ. наук, проф., зав. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Бацуровська І. В. Теоретичні і методичні засади освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів : дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Бацуровська Ілона Вікторівна ; Спецрада Д 14.053.01 у Житомирському державному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 17. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Мачинська Н. І., докт. пед. наук, доц., зав. кафедри початкової та дошкільної освіти ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Бігун Р. І. Електронні явища перенесення заряду в нанорозмірних металевих двокомпонентних плівкових системах : дис. на здобуття наук. ступеня докт. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.18 “Фізика і хімія поверхні” / Бігун Роман Іванович ; Спецрада Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 2. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Наук. консультант – Стасюк З. В., докт. фіз.-мат. наук, проф., проф. кафедри фізичної та біомедичної електроніки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Білецька І. М. Теоретико-методологічні основи та прикладний інструментарій розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності” / Білецька Ірина Мирославівна ; Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Центральної спілки споживчих товариств України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 20. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Мальська М. П., докт. екон. наук, проф., зав. кафедри туризму ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Бліхар М. П. Духовні цінності студентської молоді в сучасному українському суспільстві : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / Бліхар Мирослава Петрівна ; Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 97. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Пачковський Ю. Ф., докт. соціол. наук, проф., зав. кафедри соціології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Бойко І. Київська держава / Ігор Бойко // Голос України. – 2019. – № 38 (23 лют.). – С. 1, 5, 6–7.
 • Бойчук В. М. Репрезентація феномену песимізму в сучасній англійській мові : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Бойчук Валентина Михайлівна ; Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 111. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Андрейчук Н. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бондарчук В. О. Феномен творчості Дмитра Гнатюка в музично-театральній культурі України другої половини XX – початку XXI століть : дис. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства : спец. 26.00.01 “Теорія та історія культури” / Бондарчук Віктор Олексійович ; Спецрада Д 26.850.01 у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 81. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент : Козаренко О. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри філософії мистецтв ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бориславська О. М. Європейська модель конституціоналізму: формування, сучасний стан, тенденції розвитку : дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.02 “Конституційне право; муніципальне право” / Бориславська Олена Марківна ; Спецрада Д 64.086.04 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 15. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 • Вацеба Р. М. Ранні держави дружинного типу у Слов’янському Полаб’ї (кінець VIII – перша третина X ст.): система влади і її трансформації : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата істор. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія” / Вацеба Ростислав Миролюбович ; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 102. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Войтович Л. В., доктор істор. наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків та візантиністики ЛНУ імені Івана Франка. Вацеба Р. М., аспірант кафедри історії середніх віків та візантиністики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Ведернікова І. Оксана Кісь. Фемінізм – це про людей / Інна Ведернікова // Дзеркало тижня. – 2019. – № 8 (2 берез.). – С. 1, 10.
 • Галата С. Директор має бути для дітей, а не для стін чи харчоблоку [інтерв’ю] / спілкувалася С. Галата // Освіта України. – 2019. – № 3-4. – С. 12. Серед випускників школи у 2018 році є студенти юридичного факультету, соціальної педагогіки та журналістики у Львівському національному університеті імені Франка.
 • Глинчак В. Парфенон на матраці : Як знищували один із найбільших осередків національної культури / Василь Глинчак // Голос України. – 2019. – № 40 (27 лют.). – С. 6.
 • Гуменний В. Л. Римська імперія і Парфія: політичні та військові контакти (кінець I ст. до н. е. – початок III ст. н. е.) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата істор. наук : спец. 07.00.02 “Всесвітня історія” / Гуменний Віктор Леонідович ; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 102. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Бандровський О. Г., кандидат істор. наук, доцент, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ імені Івана Франка. Гуменний В. Л., старший лаборант кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Гутник В. В. Право на захист у міжнародних кримінальних судах: доктрина та практика : дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Гутник Віталій Володимирович ; Спецрада Д 64.086.03 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 74. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 • Данилюк І. Ю. Електрофільна циклізація амідів стирилоцтових кислот : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата хім. наук : спец. 02.00.03 “Органічна хімія” / Данилюк Іванна Юріївна ; Спецрада Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Обушак М. Д., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії ЛНУ імені Івана Франка.
 • Державні нагороди // Освіта України. – 2019. – № 3-4. – С. 5. – Вітаємо! Указом Президента № 14/2019 “Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України” нагородили званням “Заслужений працівник освіти України” Михасюка Івана Романовича – завідувача кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Дюкарєва-Бержаніна К. Ю. Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Дюкарєва-Бержаніна Катерина Юріївна ; Спецрада К 58.082.04 у Тернопільському національному економічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 115. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Яворська О. С., доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права ЛНУ імені Івана Франка.
 • Дяків С. В. Мікробні угрупування породних відвалів вугільних шахт та роль у їхньому функціонуванні сульфідогенних бактерій : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біол. наук : спец. 03.00.07 “Мікробіологія” / Дяків Світлана Вікторівна ; Спецрада Д 26.233.01 в Інституті мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 89. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Гнатуш С. О., кандидат біол. наук, професор, завідувач кафедри мікробіології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Дячишин Б. Поезія для родинного читання / Б. Дячишин // Літературна Україна. – 2019. – № 11. – С. 7 – Рец. на кн.: Содомора А. Скельця розмальовані / А. Содомора. – Львів : Апріорі, 2019. – 104 с.: іл. Лесі Квик.
 • Євтухова Г. Ю. Саботаж у політичному процесі: український контекст : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. Наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Євтухова Ганна Юріївна ; Спецрада К 64.053.09 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 97. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Денисенко В. М., докт. політ. наук, проф., зав. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Коваленко Р. С. Торговельно-економічні відносини України та Турецької Республіки: євроінтеграційний контекст : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” / Коваленко Роман Сергійович ; Спецрада К 64.051.25 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 60. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Присяжнюк Ю. І., докт. екон. наук, проф., зав. кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Ковальська О. Хочеш стати студентом? Для цьогорічних абітурієнтів є низка важливих змін / О. Ковальська // Експрес. – 2019. – № 2. – С. 10. Фото з вестибюлю головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Комарова Т. В. Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практика тлумачення права ЄС : дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.11 “Міжнародне право” / Комарова Тетяна В’ячеславівна ; Спецрада Д 26.001.10 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 12. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент – Микієвич М. М., докт. юрид. наук, проф., зав. кафедри європейського права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Конарева Л. Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко: “Незважаючи на проблеми, друкована преса вистояла” [інтерв’ю] / Л. Конарева // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 28. – С. 1, 5. Олег Наливайко закінчив факультет журналістики і аспірантуру з політології Львівського університету імені Франка.
 • Корлятович Т. Ю. Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку : дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. Наук : спец. 05.24.01 “Геодезія, фотограмметрія та картографія” / Корлятович Тетяна Юріївна ; Спецрада Д 35.052.12 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 40. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Кравців С. С., канд. тех. наук, доц. кафедри конструктивної географії і картографії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Кулина О. В. Заповіт як соціокомунікативний феномен (на матеріалі англійських заповітів середини XIX – початку XXI століть) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Кулина Ольга Василівна ; Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 61–62. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Андрейчук Н. І., докт. філол. наук, проф. кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Кушнір Б. Дональд Туск у Львові став почесним доктором / Богдан Кушнір // Голос України. – 2019. – № 35 (21 лют.). – С. 5.
 • Лаба І. З. Державне регулювання міжнародного переміщення капіталу у малих відкритих економіках : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Лаба Ірина Зінонівна ; Спецрада Д 35.051.22 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 104-105. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Грабинська І. В., кандидат екон. наук, професор (ЛНУ імені Івана Франка). Лаба І. З., асистент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Ласінська Т. А. Відтворення українською мовою історично маркованої англійської лексики (на матеріалі перекладів художньої літератури періоду XVIII – XX ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Ласінська Тетяна Анатоліївна ; Спецрада Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 49. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Савчин В. Р., канд. філол. наук, доц., доц. кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Левченко І. В. Взаємодія InAs, InSb, GaAs, GaSb з водними розчинами (NH4)2Cr2O7 – HBr-розчинник : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата хім. наук : спец. 02.00.01 “Неорганічна хімія” / Левченко Ірина Валеріївна ; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 87. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Ромака Л. П., кандидат хім. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії ЛНУ імені Івана Франка.
 • Львівський національний університет імені Івана Франка оголошує конкурс [на заміщення посади директора Інституту післядипломної освіти та до університетської підготовки ЛНУ ім. І. Франка] / ректорат // Високий замок. – 2019. – № 1. – С. 2.
 • Мартинів Л. І. Етапи професіоналізації музичного життя Дрогобиччини : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 “Музичне мистецтво” / Мартинів Любомир Ігорович ; Спецрада К 35.869.01 у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка Міністерства культури України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 85. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Медведик Ю. Є., докт. мистецтвознавства, проф., зав. кафедри музикознавства та хорового мистецтва ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Марчук О. В. Структура і лексико-семантичні параметри текстів англійськомовного жанру фентезі (на матеріалі семилогії Дж. К. Роулінг “Гаррі Поттер”) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Марчук Оксана Вікторівна ; Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 112. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Бехта І. А., доктор філол. наук, професор, професор кафедри англійської філології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади: ректора Львівського національного університету імені Івана Франка // Освіта України. – 2019. – № 12. – С. 13.
 • Навроцька І. І. Державна політика зайнятості в трансформаційних економіках : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Навроцька Ірина Іванівна ; Спецрада Д 35.051.22 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 105. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Михайлишин Р. В., кандидат екон. наук, доцент, декан економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Навроцька І. І., асистент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки ЛНУ імені Івана Франка.
 • Назарук Н. В. Становлення інституту омбудсмана у сучасному політичному процесі України в контексті зарубіжного досвіду : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. Наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Назарук Наталія Вікторівна ; Спецрада Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 89. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Хома Н. М., докт. політ. наук, доц., доц. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Новосад К. Я. Соціальні ризики міжнародної трудової міграції з України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 “Спеціальні та галузеві соціології” / Новосад Крістіна Ярославівна ; Спецрада К 35.051.26 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 96–97. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • Омельчук Л. В. Управління економічною безпекою страхових компаній в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 “Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності” / Омельчук Леся Володимирівна ; Спецрада Д 35.725.04 у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 41. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Яворська Т. В., докт. екон. наук, проф., проф. кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Пендзей І. Дослідник ЗУНР професор Олександр Карпенко – педагог, борець за національно-демократичний зміст вищої історичної освіти в Україні / Іван Пендзей // Вища школа. – 2018. – № 11. – С. 100–117.
 • Петречко Н. В. Властивості функцій обмеженого індексу в одиничному бікрузі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Петречко Наталія Василівна ; Спецрада Д 35.051.18 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 28. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Скасків О. Б., докт. фіз.-мат. наук, проф. кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Петрушко Я. Р. Формування системи безпеки кредитної діяльності банків в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 “Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності” / Петрушко Ярина Ростиславівна ; Спецрада Д 35.725.04 у Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 40–41. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Швець В. Є., канд. екон. наук, доц., проф. кафедри обліку і аудиту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Пуляєва Л. Олесь Федорченко : “Все, що нас не вбиває, робить сильнішими. Тому я питаю в Бога не “за що?”, а “для чого?” / розмовляла Л. Пуляєва // Високий замок. – 2019. – № 7. – С. 14. Олесь Федорченко у 2001-2006 роках навчався у ЛНУ ім. Івана Франка на факультеті журналістики, згодом вступає на акторське відділення факультету мистецтвознавства та акторської майстерності (курс Таїсії Литвиненко).
 • Радковець Н. Я. Еволюція осадових товщ південно-західного схилу Східноєвропейської платформи впродовж пізнього протерозою-фанерозою у зв’язку з їх потенційною нафтогазоностістю : дис. на здобуття наук. ступеня доктора геол. наук : спец. 04.00.17 “Геологія нафти і газу” / Радковець Наталія Ярославівна ; Спецрада Д 26.162.02 в Інституті геологічних наук НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 68. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент : Крупський Ю. З., доктор геол. наук, професор, професор кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Рокицький І. В. Біоінформатичні підходи та репортерна система для дослідження особливостей вживання кодонів у геномах стрептоміцетів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.22 “Молекулярна генетика” / Рокицький Ігор Володимирович ; Спецрада Д 26.254.01 у ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України” // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 24. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Осташ Б. О., докт. біол. наук, проф., ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Рослицька М. В. Прецедентне ім’я в політичному дискурсі: формально-семантичні ознаки і соціопрагматичний потенціал (на матеріалі промов президентів України, Польщі та Франції кін. XX – поч. XXI ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 “Загальне мовознавство” / Рослицька Мар’яна Василівна ; Спецрада К 35.051.23 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 61. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Мацюк Г. П., докт. філол. наук, проф. кафедри загального мовознавства ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Руднік Д. Г. Боярство Південно-Західної Русі XI – XIV ст. : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Руднік Денис Геннадійович ; Спецрада Д 35.051.12 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 103. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Паршин І. Л., кандидат істор. наук, доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики ЛНУ імені Івана Франка.
 • Савощенко Я. А. Фольклоризм авторської прози Марії Матіос : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.01.07 “Фольклористика” / Савощенко Яна Анатоліївна ; Спецрада Д 26.001.15 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 110. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Гарасим Я. І., доктор філол. наук, професор, професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ імені Івана Франка.

 • Салдан І. В. Механізм реакцій розкладу нанокомпозиторів на основі борогідридів магнію та літію : дис. на здобуття наук. ступеня доктора хім. наук : спец. 02.00.04 “Фізична хімія” / Салдан Іван Володимирович ; Спецрада Д 35.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 68. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Науковий консультант − Решетняк О. В., доктор хім. наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії ЛНУ імені Івана Франка. Салдан І. В., старший науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії ЛНУ імені Івана Франка.
 • Скороходов Д. С. Оптимальне відновлення операторів та функціоналів і суміжні екстремальні задачі теорії наближення : дис. на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 “Математичний аналіз” / Скороходов Дмитро Сергійович ; Спецрада Д 26.206.01 в Інституті математики НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 68. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Опонент: Скасків О. Б., доктор фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей ЛНУ імені Івана Франка.
 • Список здобувачів вченого звання старшого дослідника // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 7.

Природничі науки :

- Горак Юрій Ігорович, 102 “Хімія”;

- Тиванчук Юрій Богданович, 102 “Хімія”;

- Походило Назарій Тарасович, 102 “Хімія”.

 • Список здобувачів наукового ступеня доктора наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 7−21.

Хімічні науки :

- Бабіжецький Володимир Станіславович, 02.00.01 “Неорганічна хімія” ; Д 35.051.10;

- Шаповал Павло Йосифович, 02.00.01 “Неорганічна хімія” ; Д 35.051.10.

Філософські науки :

- Синиця Андрій Степанович, 09.00.05 “Історія філософії” ; Д 35.051.02.

 • Список здобувачів наукового ступеня кандидата наук // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 21−67.

Фізико-математичні науки :

- Людкевич Уляна Іванівна, 01.04.13 “Фізика металів” ; Д 35.051.09;

- Паночко Галина Іванівна, 01.04.02 “Теоретична фізика” ; Д 35.051.09.

Хімічні науки :

- Крачан Тетяна Михайлівна, 02.00.01 “Неогранічна хімія” ; Д 35.051.10.

Біологічні науки :

- Безкоровайний Андрій Олегович, 03.00.02 “Біофізика” ; К 35.051.14;

- Боднарчук Наталія Олександрівна, 03.00.02 “Біофізика” ; К 35.051.14.

Економічні науки :

- Гинда Стефанія Миколаївна, 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” ; Д 35.051.01;

- Трофименко Марія Юріївна, 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” ; Д 35.051.01;

- Майовець Ярина Михайлівна, 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” ; Д 35.051.22.

Філософські науки :

- Лучак-Фокшей Анна-Марія Миколаївна, 09.00.03 “Соціальна філософія та філософія історії” ; Д 35.051.02.

Філологічні науки :

- Загороднюк Оксана Андріївна, 10.01.06 “Теорія літератури” ; Д 35.051.13;

- Мартиняк Ірина Ярославівна, 10.01.07 “Фольклористика” ; Д 35.051.13;

- Бевзо Галина Андріївна, 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” ; К 35.051.15.

Юридичні науки :

- Шепітько Ірина Іванівна, 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” ; Д 35.051.03.

Політичні науки :

- Денисова Аліна Юріївна, 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” ; Д 35.051.17;

- Леськів Марія Євгенівна, 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” ; Д 35.051.17.

Соціальні комунікації :

- Вялкова Ірина Олександрівна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” ; К 35.051.24;

- Пелипець Маряна Іванівна, 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” ; К 35.051.24.

 • Стельмащук Х. Р. Психологічні чинники особистісної стресостійкості дітей-сиріт : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата психол. наук : спец. 19.00.01 “Загальна психологія, історія психології” / Стельмащук Христина Романівна ; Спецрада Д 26.457.01 в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 134. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Бородій Д. І., кандидат психол. наук, доцент кафедри психології ЛНУ імені Івана Франка. Стельмащук Х. Р., асистент кафедри психології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Таїсія Литвиненко: “Хочете зберегти сім’ю – завжди будьте поруч з чоловіком” : [інтерв’ю / розмовляла Валентина Шурин] // Високий замок. – 2019. – 21–27 лют. – С. 14.
 • Терлецька О. В. Геоекологічний стан Дрогобицької урбосистеми : дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. Наук : спец. 11.00.11 “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / Терлецька Оксана Василівна ; Спецрада К 32.051.08 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 53. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наук. керівник – Назарук М. М., докт. географ. наук, проф., зав. кафедри охорони природи та раціонального використання природних ресурсів ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Ткаченко В. А. Окисна модифікація білків та шляхи її запобігання за умов експериментальної ішемії міокарда : дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.04 “Біохімія” / Ткаченко Вікторія Андріївна ; Спецрада К 35.051.14 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 23. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Сибірна Н. О., докт. біол. наук, проф., зав. кафедри біохімії ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Тодорова Н. Ю. Фразеологічні одиниці просторової семантики в українській та англійській мовах : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.17 “Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство” / Тодорова Наталія Юріївна ; Спецрада К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 110. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Науковий керівник − Помірко Р. С., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри французької філології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Томусяк А. О. Вербалізація авторських інтенцій у сучасному американському художньому тексті: експресивно-синтаксичний підхід : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Томусяк Аліна Олегівна ; Спецрада Д 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2018. – Грудень. – С. 112. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент : Федорчук М. М., кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри англійської філології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Фаріон І. “Велика Україна слала у Галичину хліб, а звідти на Наддніпрянщину йшла бориславська нафта…”. Як українці сто років тому виборювали соборність, якими надіями жили і які помилки допустили тоді – у розмові з істориком Олексієм Сухим [інтерв’ю] / розмову вів Іван Фаріон // Високий замок. – 2019. – № 5. – С. 1, 14. – Фото.
 • Червеняк К. Т. Вплив етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / Червеняк Кристина Тарасівна ; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 99. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Романюк А. С., докт. політ. наук, проф., зав. кафедри політології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Чопей Р. С. Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем : дис. на здобуття наук. ступеня канд. тех. Наук : спец. 01.05.03 “Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем” / Чопей Ратібор Степанович ; Спецрада Д 35.052.05 у Національному університеті “Львівська політехніка” МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Лют. – С. 36. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Мельничин А. В., канд. тех. наук, доц., доц. кафедри теорії оптимальних процесів ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Шевчук І. Б. Забезпечення інформаційно-технологічного розвитку економіки регіонів : дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / Шевчук Ірина Богданівна ; Спецрада Д 73.052.02 у Черкаському державному технологічному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 11. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
 • Шипунов Г. В. Принципи концептуалізації ідейно-інституційної еволюції лівих політичних партій : дис. на здобуття наук. ступеня докт. політ. наук : спец. 23.00.01 “Теорія та історія політичної науки” / Шипунов Геннадій Володимирович ; Спецрада Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 23. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Наук. консультант – Денисенко В. М., докт. політ. наук, проф., зав. кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Шулікін Д. Фінансування закладів і соціальна інфраструктура / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. – № 6. – С. 1, 5. Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти рекомендує організацію у жовтні 2019 року міжнародної наукової конференції у Львівському національному університеті імені Івана Франка присвячену 110-річчю з дня народження Богдана-Ігоря Антонича.
 • Юшкевич Х. В. Адміністративно-правові засади охорони та захисту лісового фонду України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право т процес; фінансове право; інформаційне право” / Юшкевич Христина Василівна ; Спецрада Д 17.051.07 у Запорізькому національному університеті МОН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 70. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Школик А. М., канд. юрид. наук, доц. кафедри адміністративного та фінансового права ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Янь Чао. Трансформація модусу європейського драматичного театру в китайській розмовній драмі : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.02 “Театральне мистецтво” / Янь Чао ; Спецрада Д 26.227.02 в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 94. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Гарбузюк М. В., канд. мистецтвознавства, доц. кафедри театрознавства та акторської майстерності ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Ярова Ю. М. Формування та реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Ярова Юлія Михайлівна ; Спецрада Д 35.840.01 у Львівському торговельно-економічному університеті Центральної спілки споживчих товариств України // Спецвип. газети “Освіта України”. – 2019. – Січ. – С. 56–57. – Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Опонент – Сенишин О. С., докт. екон. наук, доц., проф. кафедри менеджменту ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Gordijewska A. Polacy-galicjanie XIX wieku – zapomniane znakomitości Lwowa. Wicemarszałek Sejmu Galicyjskiego Oktaw Pietruski / z Mieczyysławem Pietruskim rozmawiała Anna Gordijewska // Kuier Galicyjski. – 2019. – Nr. 2. – S. 12–13. Вміщено фото картини Генріха Родаковського “Візит імператора до будівлі Сейму крайового у Львові” (сучасне приміщення ЛНУ імені І. Франка).
 • IT-лабораторія // Освіта України. – 2019. – № 8 (25 лют.). – С. 3. На факультеті електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ ім. Івана Франка створили сучасну IT-лабораторію.
 • Smirnow J. Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego / tekst J. Smirnow ; zdjęcia J. Smirnow, K. Czawaga // Kurier Galicyjski. – 2019. – № 5. – S. 15. На фото – доц. О. М. Колосовська, викладач факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка.

Журнали

 

 • 70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Семененко // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 12. – С. 90. Семененко Віра Пантелеївна у 1971 р. закінчила геологічний факультет ЛДУ ім. І. Франка.
 • Балюк Н. “Я вас безграмотними з університету не випущу” / Н. Балюк // Високий замок. – 2019. – № 18. – С. 2. Олександрі Антонівні Сербенській – 90 років.
 • Балюк Н. Віталій Портников : “Активісти зупинили моє призначення на посаду керівника Національної телерадіокомпанії”. Відомий публіцист – про вибори, “Північний потік-2”, свої поразки і свою місію : [інтерв’ю] / розмовляла Н. Балюк // Високий замок. – 2019. – № 17. – С. 5. З Віталієм Портниковим журналістка зустрілась одразу після його лекції студентам філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Брюховецька Л. Олена Баша : “Вірю в нашу акторську молодьˮ / Л. Брюховецька // Кіно театр. – 2019. – № 1. – С. 32–34. Олена Баша викладає акторську майстерність на кафедрі театрознавства факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка.
 • Возницька Л. Борис Возницький. Спогади про знахідки на початку 1960-х років творів Йова Кондзелевича / публікація: Лариса Возницька // Пам’ятки України. – 2018. – № 7-9. – С. 40–49. Згадано про існування Університету у Львові та серед працівниківУкраїнського музею – І. Свінціцького та М. Гембаровича.
 • Горак Р. Увійди в радість мою : Есеї про Митрополита Андрея Шептицького / Роман Горак // Дзвін. – 2019. – № 1. – С. 21–86. Згадуються львівські академіки Михайло Возняк, Філарет Колесса, Василь Щурат і члени-кореспонденти АН П. С. Погребняк та Г. М. Савін, а також професор Іван Крип’якевич.
 • Жулинський М. Українська академія наук і становлення академічного літературознавства / М. Жулинський // Слово і час. – 2018. – № 11. – С. 3–10. Розміщенні твердження М. Грушевського щодо НТШ.
 • Жулинський М. Г. Становлення академічної гуманітаристики / М. Г. Жулинський, К. С. Буркут // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 12. – С. 26–35. Львівський відділ Інституту української літератури з 1941 р. очолював акад. М. Возняк, відділом Інституту мовознавства завідував акад. К. Студинський, відділом Інституту українського фольклору керував акад. Ф. Колесса.
 • Загайська Р. “Не забудь, яка стрімка людської пам’яті ріка…” / Роксоляна Загайська // Дзвін. – 2019. – № 2. – С. 233–240.
 • Зимомря М. Коли живі пізнають живих. Слово про Романа Пастуха / М. Зимомря // Дзвін. – 2018. – № 12. – С. 211–214.
 • Із зали засідань Президії НАН України (14 листопада 2018 року) / за матеріалами засідання підготувала О. О. Мележик // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 1. – С. 35–37. Відмітили вагому роль у становленні академічної науки в Україні діячів НТШ, зокрема М. Грушевського, О. Барвінського та І. Франка.
 • Ковалів Ю. Михайло Рудницький / Юрій Ковалів // Слово і час. – 2019. – № 1. – С. 85–88.
 • Кушнір Р. М. Наукове товариство імені Шевченка: історія, сьогодення, майбутнє / Р. М. Кушнір, А. В. Фелонюк // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 1. – С. 64–84. Серед діячів НТШ згадані: М. Грушевський, І. Франко, С. Томашівський, В. Щурат, К. Студинський, В. Левицький, І. Раковський, Б. Барвінський, М. Возняк, М. Кордуба, І. Крип’якевич, І. Свєнціцький, Р. Цегельський, Я. Грицак, Я. Підстригач, Є. Гладишевський, Я. Дашкевич, С. Злупко, Р. Зорівчак, М. Ільницький, Я. Ісаєвич, А. Пашук, О. Сербенська, В. Чорній, І. Головацький, І. Юхновський, М. Глушко, О. Козаренко, З. Назарчук, О. Шаблій, В. Гнатюк, К. Студинський, Ф. Колесса.
 • Логойда М. Велична постать української культури. До 130-річчя від народження Василя Барвінського / М. Логойда // Дзвін. – 2018. – № 12. – С. 160–164. У статті є згадки про Мартина та Володимира Барвінських. При формуванні Львівської державної консерваторії, директором якої в 1939 р. стає В. Барвінський, були залучені матеріали музикологічного Інституту (відділ музикології) Львівського університету.
 • Москаленко Михайло. Переклади 1920−1930-х років / Підготовка тексту і вступ Раїси Мовчан // Слово і час. – 2018. – № 12. – С. 18–30. У статті згадано Юрія Мушака та Михайла Рудницького.
 • Николишин Ю. Кучерява борода, або кумедна бувальщина / Ю. Николишин // Дзвін. – 2018. – № 12. – С. 14–73. – Проза. В творі згадані викладачі університету: професор Скоробагатько, С. Злупко, С. Голубка, С. Панчишин, Р. Віктюк, Я. Павлюк, А. Содомора, професор Щепинський (про випадок у аудиторії Львівського університету на лекції з охорони праці фізикам та хімікам); процеси навчання на історичному факультеті та кафедрі англійської мови ЛНУ ім. І. Франка.
 • Папакін Г. Гетьман Павло Скоропадський та Українська академія наук: проблема пошуку президента / Г. Папакін // Український історичний журнал. – 2018. – № 6. – С. 53–72. Серед цитованих листів В. Вернадського є згадки про М. Грушевського.
 • Радзієвська В. Встаю і кажу : “Хлопці, ця Галя буде моєю жінкою”. Федора Стригуна вигнали з комсомолу через роман із майбутньою дружиною [Інтерв’ю] / текст: В. Радзієвська ; фото: В. Шмаков // Країна. – 2019. – № 4. – С. 26–31.
 • Радзієвська В. Прадід, який був Січовим стрільцем, відмовився стати поляком. Переїхавши до Львова, його родина втратила все / текст : В. Радзієвська ; фото : В. Шмаков // Країна. – 2019. – № 8. – С. 39–42. – Колекція. Ярина Винницька (власниця описаної колекції) закінчила факультети іноземних мов та психології Львівського університету імені Івана Франка.
 • Роксоляна Петрівна Зорівчак : [некролог] // Слово і час. – 2018. – № 11. – С. 127.
 • Цісик А. Переклади ідилій Теокріта / Андрій Цісик // Дзвін. – 2019. – № 2. – С. 162–178. Випускник факультету класичної філології ЛНУ ім. Івана Франка.
 • Чамата Н. З недавньої історії українського віршознавства: українсько-польські контакти на межі XX і XXI ст. / Ніна Чамата // Слово і час. – 2018. – № 12. – С. 40–53. У статті згадано Люциллу Пщоловську, що народилася у сімї професора Львівського університету.
 • Челецька М. Жіночий українсько-естонський десант : 7 прелюдій про віру в сучасній поезії / М. Челецька // Всесвіт. – 2018. – № 11-12. – С. 212–217. Згадано львівську поетку Галину Крук, доцента кафедри української літератури ЛНУ імені Івана Франка.
 • Чумак Т. Сучасний літературний процес в Україні / Тетяна Чумак // Дивослово. – 2019. – № 3. – С. 7–17. Згадуються випускники ЛНУ ім. Івана Франка, а саме : Володимир Лис, Любко Дереш, Тарас Прохасько.
 • Шиян Н. М. Михайло Григорович Попов (1893–1955) / Н. М. Шиян, Д. А. Кривенко // Український ботанічний журнал. – 2018. – № 6. – С. 595–596. В період з липня 1945 р. по січень 1948 р. Попов М. Г. очолював Відділ географії вищих рослин Львівського відділення Інституту ботаніки та кафедру вищих рослин Львівського державного університету, де на той час ще працювали такі відомі вчені польського походження як Т. Вільчинський, Ю. Мондальський, В. Тимракевич.
 • Юсип Д. Важкий плуг орача / Д. Юсип // Дзвін. – 2018. – № 12. – С. 187–190. – Минуло 45 літ, як завершив свій земний шлях відомий педагог, вчений, дослідник класичної філології, перекладач Юрій Федорович Мушак – 12.02.1901–23.07.1973. Юсип Д. навчався в Львівському університеті, в статті є згадки про А. Содомору та Й. У. Кобів.
 • Ястремська Т. Світлої пам’яті Наталі Василівни Хобзей (24.05.1964 – 21.08.2018) / Т. О. Ястремська // Українська мова. – 2018. – № 3. – С. 134–136. Хобзей Н. В. у 1981–1986 рр. навчалась на філологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.
 • Ясь О. Ідея академії в українській науковій і громадській думці кінця ХІХ – початку ХХ ст.: тексти та контексти / О. Ясь // Український історичний журнал. – 2018. – № 6. – С. 4–32. В матеріалах є згадки про М. Грушевського,М. Костомарова, О. Барвінського, І. Франка, М. Драгоманова та інших наукових діячів того часу.

 


II. Публікації викладачів ЛНУ імені Івана Франка

 • Ващук В. В. Інтернет-мережа: нові можливості чи загроза? / В. В. Ващук, С. В. Писаревська, З. М. Яремко // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 2. – С. 33–34.
 • Взаємодія компонентів у системах YCuIn1–xMx (M = Al, Ga) / М. М. Горяча [та ін.] // Укр. хім. журн. – 2018. – Т. 84, № 11. – С. 31–37.
 • Вторинний метаболом і транскриптом Streptomyces albus J1074 в рідкому середовищі SG2 / О. Т. Кошла [та ін.] // Цитология и генетика. – 2019. – Т. 53, № 1. – С. 3–10.
 • Глушко М. Описи традиційної матеріальної культури українців на сторінках часопису “Этнографическое обозрение” (1889–1916) / М. Глушко // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 5. – С. 45–58.
 • Гнатюк М. Зі славного роду Старицьких… / М. Гнатюк // Дивослово. – 2019. – № 2. – С. 46–51.
 • Залізняк Б. Марко Роберт Стех : “Творчість – це впорядкування хаосу” / Б. Залазняк // Дзвін. – 2018. – № 12. – С. 215–217.
 • Кармаш О. І. Вплив низько інтенсивного світлового випромінювання на глікемічний профіль та фізико-хімічні характеристики еритроцитів за умов цукрового діабету у щурів / О. І. Кармаш, М. Я. Люта, Н. В. Єфіменко, А. М. Коробов, Н. О. Сибірна // Фізіологічний журнал. – 2018. – Т. 64, № 6. – С. 68–76.
 • Колодій Х. Імпринтинг як системний механізм становлення національної пам’яті / Х. Колодій // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 5. – С. 80–86.
 • Кристалічна структура оксиду Eu3O4 / А. Гагор, Б. Д. Белан, М. Б. Маняко, Р. Є. Гладишевський // Укр. хім. журн. – 2018. – Т. 84, № 11. – С. 26–30.
 • Крупський І. Доброчинна енергія слова / І. Крупський // Дзвін. – 2018. – № 12. – С. 200–202. – Рец. на кн.: Лизанчук В. Інформаційна безпека України: теорія і практика : підручник / В. Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 728 с.
 • Лизанчук В. Маніпулятори долею України / Василь Лизанчук // Українська літературна газета. – 2019. –  № 4 (1 берез.). – С. 3.
 • Лизанчук В. Який ресурс ментальної стійкості українців? / Василь Лизанчук // Українська літературна газета. – 2019. –  № 3 (15 лют.). – С. 15.
 • Лучук І. Таких каталогів ще не було / І. Лучук // Дзвін. – 2018. – № 11. – С. 213–221. – Рец. на кн.: Український книжковий знак ХІХ–ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки : у 3 т. / упор. І автор вступ. Лариса Купчинська. – Львів : Апріорі, 2017.
 • Микитюк В. Педагогічний роман про Івана Франка / В. Микитюк // Дивослово. – 2019. – № 2. – С. 60–64. – Рец. на кн.: Легкий З. Се мого серця драма. – Львів : Тріада плюс, 2012. – 503 с.
 • Павлюк І. В дитинстві до себе літав я на трьох журавлях… / Ігор Павлюк // Українська літературна газета. – 2019. –  № 4 (1 берез.). – С. 10–11.
 • Павлюк І. Вже гра – як битва / І. Павлюк // Літературна Україна. – 2019. – № 3-4. – С. 12. – Поезія.
 • Павлюк І. Сповідальна лірика Олеся Гончара / І. Павлюк // Дзвін. – 2018. – № 11. – С. 202–209.
 • Паньків З. Ґрунтові ресурси Львівської області та екологічні проблеми ґрунтокористування / З. Паньків // Екологічний вісник. – 2018. – № 4. – С. 21–23.
 • Печарський А. “Код української літератури – розбудова національної державності…” / А. Печарський // Слово і час. – 2018. – № 11. – С. 62–64.
 • Романчук О. “Хамство і глупота ще жодної держави не збудували” / Олег Романчук // Країна. – 2019. – № 9. – С. 23–25.
 • Романчук О. “Геть москворєчіє! Геть суржик!” Мовний хаос запускає руйнування держави / О. Романчук // Країна. – 2019. – № 5. – С. 27–29.
 • Салига Т. …Отут я жив… Отут мойого предка слід… / Тарас Салига // Дзвін. – 2019. – № 2. – С. 179–201.
 • Системи CeNiIn1–xMx (M = Al, Ga) при 873 К / Н. В. Заремба [та ін.] // Укр. хім. журн. – 2018. – Т. 84, № 12. – С. 76–84.
 • Сквіра Н. “Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру” (про особливості сакралізації пізньої творчості М. Гоголя і Ф. Достоєвського) / Наталія Сквіра // Слово і час. – 2019. – № 1. – С. 25–37.
 • Содомора А. Давня українська література: стежками перекладу / Андрій Содомора // Дзвін. – 2019. – № 2. – С. 217–218.
 • Содомора А. Барвисті вітражі / А. Содомора // Дзвін. – 2018. – № 12. – С. 221–224.
 • Фединяк Г. С. Регулювання права інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві / Г. С. Фединяк // Держава і право. Серія Юридичні науки. – 2018. – Вип. 82. – С. 249–259.
 • Хоменко Т. Іконічність живописання Тараса Григорука / Т. Хоменко // Дзвін. – 2018. – № 12. – С. 194–197.
 • Хоменко Т. На відстані слова / Т. Хоменко // Дзвін. – 2018. – № 12. – С. 98–101. – Поезія.
 • Щодра О. Свідчення Бертинської хроніки про посольство русів 838–839 років до Візантійської імперії та Імперії франків – важлива віха початків формування та міжнародного визнання Київської держави / Ольга Щодра // Голос України. – 2019. – № 38 (23 лют.). – С. 1, 4–5.
 • Gnatenko Kh. P. Harmonic oscillator chain in noncommutative phase space with rotational symmetry / Kh. P. Gnatenko // Укр. фіз. журн. – 2019. – Т. 64, № 2. – С. 129–134.
 •  

III. Публікації про ЛНУ імені Івана Франка
в Інтернет-джерелах

 • “Батько Помісної Церкви”: на Львівщині презентували виставку, присвячену Святійшому Патріарху Філарету / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kozyr.net/vybory-ua-2019-3/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 січня 2019 р. У Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка відкрили виставку “Батько Помісної Церкви”, присвячену Святійшому Патріарху Філарету.
 • “На умови не нарікає”, – заарештований за вбивство Литкіної “засвітився” на телебаченні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bug.org.ua/news/novovolynsk/na-umovy-ne-narikaie-zaareshtovanyy-za-vbyvstvo-lytkinoi-zasvityvsia-na-telebachenni-285775/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 січня 2019 р. Цікаво, що обвинувачений у вбивстві спілкувався з представниками міністерської інспекції українською, не потребуючи допомоги перекладача. Адже до судових процесів, які зараз проходять в Ковельському міськрайонному суді, традиційно долучають асистента кафедри слов’янської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка, яка здійснює для нього переклад з української на словенську.
 • 14 лютого. Пам’ятні дати / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukrinform.ua/rubric-society/2639472-14-lutogo-pamatni-dati.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 лютого 2019 р. Серед подій цього дня: Цього дня, у 1907 році, у Львові засновано галерею мистецтв – нині один з найбільших художніх музеїв України. Згадано, що у 1914 році для галереї було спеціально придбано будинок по вулиці Оссолінських, 3 (нині вулиця Стефаника), що належав професору Львівського університету, історику та колекціонеру В. Лозинському.
 • 20 лютого Львів відвідає президент Європейської Ради Дональд Туск / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/20-lyutogo-lviv-vidvidaye-prezydent-yevropejskoyi-rady-donald-tusk/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 лютого 2019 р. Тут він відвідає Львівський національний університет імені Івана Франка, де візьме участь в урочистому засіданні Вченої ради та виступить з лекцією.
 • 20 січня [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://incognita.day.kiev.ua/20-sichnya.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 січня 2019 р. 20 січня 1661року у Львові засновано університет Казимира. Нині — Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • 323 українських виші увійшли до світового рейтингу Webometrics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pedpresa.ua/197239-323-ukrayinskyh-vyshi-uvijshly-do-svitovogo-rejtyngu-webometrics.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 лютого 2019 р. Четверту сходинку (або 2162 місце в світі) посів Львівський національний університет Івана Франка.
 • Абітурієнтів запрошують до ЛНУ імені Івана Франка на День відкритих дверей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://syla.news/2019/02/05/abituriyentiv-zaproshuyut-do-lnu-imeni-ivana-franka-na-den-vidkrytyh-dverej/?fbclid=IwAR0llllfuYONrFKuUuEYviUN-EdaELV-B8q9hfXqxLEBRjf_X55PpdX3qbU. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 лютого 2019 р.
 • Акт Злуки став основою для відродження національної незалежності, − Василь Кметь / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/akt_zluky_stav_osnovoyu_dlya_vidrodzhennya_natsionalnoi_nezalezhnosti__vasyl_kmet_306129.html?fbclid=IwAR1H1eUiqtBkjiylpSDCqqxRFN3TBf8U1NNOKL715NRUOpHRoHlHMUm_gnI. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 січня 2019 р.
 • Альдини: збережена спадщина Гуманізму (виставка-екскурсія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.carpe-diem.events/calendar/9762330-aldini-zberezhena-spadschina-gumanizmu-vistavka-ekskursiya-at-naukova-biblioteka-lvivskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-i-franka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 березня 2019 р. ЛНУ імені І. Франка та Підземелля Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла запрошують Вас на виставку-екскурсію «Альдини: збережена спадщина Гуманізму», яку проведе Микола Ільків-Свидницький, к. і. н., завідувач відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка. Анонс лекції, що відбудеться 6 березня 2019 року.
 • Батюк І. Українці розробляють препарат, що дозволить видаляти онкопухлини без шкоди для здоров'я / Ірина Батюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://expres.online/health/ukraintsi-rozroblyayut-preparat-shcho-dozvolit-vidalyati-onkopukhlini-bez-shkodi-dlya-zdorovya. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 березня 2019 р. Науковці Олег та Олена Таратули навчалися на хімічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка.
 • Батько помісної церкви: у Львові відкрили виставку творів патріарха Філарета / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zik.ua/news/2019/01/23/batko_pomisnoi_tserkvy_u_lvovi_vidkryly_vystavku_tvoriv_patriarha_filareta_1494243. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 січня 2019 р. У науковій бібліотеці Львівського національного університету імені І.Франка відкрили до 90-річчя патріарха Філарета виставку його творів «Батько помісної церкви».
 • Батько помісної церкви: у Львові присвятили виставку Патріархові Філарету / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/batko_pomisnoi_tserkvy_u_lvovi_prysvyatyly_vystavku_patriarhovi_filaretu_306258.html?fbclid=IwAR2P5NWWa_AP9xGNxeKcObwiywKXlld36QmXFxXwGdJNtUDgTuR51HmvUrY. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 січня 2019 р. Виставку присвячену Святійшому Патріарху Філарету відкрили у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка.
 • Бежук О. Жіночі історії родини Степана Федака / Ольга Бежук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://photo-lviv.in.ua/zhinochi-istoriyi-rodyny-stepana-fedaka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 лютого 2019 р. У статті згадано, що у січні 1907 р. у Львівському університеті сту­денти обстоювали право на складання присяги українською, а не польською мовою. Також дочка Степана Федака Галина навчалася у Львівському університеті.
 • В Азербайджані відбувся круглий стіл за участі української громади / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2626639-v-azerbajdzani-vidbuvsa-kruglij-stil-za-ucasti-ukrainskoi-gromadi.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 січня 2019 р. У рамках круглого столу з окремою доповіддю в контексті 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки виступив студент факультету міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка Д. Сафаров.
 • В ЛНУ відкриють ІТ-лабораторію для студентів / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.com/novyny/v-lnu-vidkryiut-it-laboratoriiu-dlia-studentiv/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 лютого 2019 р.
 • В проектованому парку “Королівські Бескиди” заборонили рубки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv.sq.com.ua/ukr/news/novini/13.03.2019/v_proektiruemom_parke_korolevskie_beskidy_zapretili_rubki/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 березня 2019 р. Проект створення національного природного парку розробляють науковці Львівського національного університету ім. Івана Франка.
 • Вакарчук викрив у брудних справах популярний український сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://znaj.ua/society/206740-vakarchuk-vikriv-u-brudnih-spravah-populyarniy-ukrajinskiy-sayt. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 січня 2019 р. Популярний український музикант Св'ятослав Вакарчук, звинуватив новинний сайт “Страна” у поширенні неправдивої інформації про його батька екс-ректора ЛНУ імені Івана Франка Івана Вакарчука.
 • Вакарчук назвав своїх друзів серед кандидатів / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.slovoidilo.ua/2019/02/19/novyna/polityka/vakarchuk-nazvav-svoyix-druziv-sered-kandydativ. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 лютого 2019 р. Знаменитий випускник ЛНУ.


 • Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lb.ua/news/2019/02/12/419509_vakarchuk_zelenskom.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 лютого 2019 р.
 • Викладачі “Львівської політехніки” та університету Франка отримали ордени та звання від Порошенка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varianty.lviv.ua/59037-vykladachi-lvivskoi-politekhniky-ta-universytetu-franka-otrymaly-ordeny-ta-zvannia-vid-poroshenka. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 січня 2019 р. Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно Гладишевському Роману Євгеновичу – проректорові ЛНУ імені Івана Франка, доктору хімічних наук, професорові; звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно Михасюку Івану Романовичу – завідувачеві кафедри ЛНУ імені Івана Франка.
 • Відійшла у вічність багаторічна працівниця Наукової бібліотеки ЛНУ імені І. Франка / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/vidiyshla_u_vichnist_bagatorichna_pratsivnytsya_naukovoi_biblioteky_lnu_imeni_i_franka_305004.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 січня 2019 р.
 • Григор’єва С. Абітурієнтів запрошують до ЛНУ імені Івана Франка на День відкритих дверей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://portal.lviv.ua/news/2019/02/04/abituriyentiv-zaproshuyut-do-lnu-imeni-ivana-franka-na-den-vidkritih-dverey. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 лютого 2019 р.
 • Гринько О. Андрій Садовий вручив патріарху Філарету Золотий герб Львова з нагоди 90-річчя / Ольга Гринько // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/andriy_sadoviy_vruchiv_patriarhu_filaretu_zolotiy_gerb_mista_lvova_z_nagodi_90_richchya_n1474273. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 січня 2019 р. У статті згадується виставка, яку відкрили у Науковій бібліотеці з нагоди 90-річчя патріарха Філарета.
 • Гулюк Є. І знову вибори. Загроза популізму, реваншизму чи “стабільності”? / Євген Гулюк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galnet.fm/blog/i-znovu-vybory-zagroza-populizmu-revanshyzmu-chy-stabilnosti/?fbclid=IwAR1U4QLD8bn_4FgD2_ZCrkHJhk6nlFy4ioLCqUggKy7Pwmr8G7ciu87ohsE. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 лютого 2019 р.
 • Девда Ю. Професорку журналістики Олександру Сербенську нагородили “Золотим гербом Львова” / Юлія Девда [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/profesorku_zhurnalistiki_oleksandru_serbensku_nagorodili_zolotim_gerbom_lvova_n1476706. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 березня 2019 р.
 • День студента: де навчалися українські політики / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://gazeta.ua/articles/politics/_den-studenta-de-navchalisya-ukrayinski-politiki/881882. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 січня 2019 р. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій історик за освітою, закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка.
 • До Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду потрапили 12 суддів (СПИСОК) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://racurs.ua/ua/n119030-rosiya-naynyala-hakera-iz-zaporijjya-dlya-vtruchannya-v-diyalnist-derjavnyh-ustanov-ukrayiny-sbu.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 березня 2019 р. Серед кандидатів Цікало Володимир − доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 692,5 бали.
 • До Дня Соборності Порошенко нагородив 14 мешканців Львівщини / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wz.lviv.ua/interview/383774-velyka-ukraina-slala-u-halychynu-khlib-a-zvidty-na-naddniprianshchynu-ishla-boryslavska-nafta. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 січня 2019 р. Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно Гладишевському Роману Євгеновичу – проректорові ЛНУ імені Івана Франка, доктору хімічних наук, професорові; звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно Михасюку Івану Романовичу – завідувачеві кафедри ЛНУ імені Івана Франка.
 • Добродомов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.rbc.ua/ukr/news/dobrodomov-svezhie-reytingi-vyborah-prezidenta-1548673774.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 січня 2019 р. Дмитро Добродомов закінчив факультет післядипломного навчання науково-педагогічних працівників ЛНУ за спеціальністю “Журналістика”.
 • Дональд Туск виступить у Верховній Раді / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/article/313903. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 лютого 2019 р. Сьогодні очікують на промову Д. Туска у Верховній Раді, а завтра він має відвідати Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • Дрималовський О. Батько помісної церкви: у Львові відкрили виставку до 90-річчя Патріарха Філарета / Орест Дрималовський // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://galnet.fm/batko-pomisnoyi-tserkvy-u-lvovi-vidkryly-vystavku-do-90-richchya-patriarha-filareta/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 23 січня 2019 р. Виставку присвячену Святійшому Патріарху Філарету відкрили у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка.
 • Дячишин Б. Розмисли про «Скельця розмальовані» (рефлексії) / Богдан Дячишин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2019/02/11/080532.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 лютого 2019 р. – Рец. на кн.: Содомора А. Скельця розмальовані. – Львів: Апріорі, 2019. – 104 с. : іл.
 • Жирохов М. Перша втрата донецького Євромайдану. Історія активіста Дмитра Чернявського / Михайло Жирохов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://rubryka.com/article/dmytro-chernyavskyj/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 березня 2019 р. Чернявський Д. у 2013 році вступив до магістратури економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка на заочну форму навчання.
 • Завтра до Львова приїде Лілія Гриневич: які заклади відвідає міністр? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ulvovi.info/ua/fullnews/101350-zavtra-do-lvova-priide-liliya-grinevich-yaki-navchalni-zakladi-vidvidae-ministr. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 березня 2019 р. Міністр освіти і науки України візьме участь у Науково-методичній конференції та відкриє два наукові центри у ЛНУі імені Івана Франка.
 • Здоров’я дитини починається з води [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.tenews.org.ua/post/view/1548769387-zdorov-ya-ditini-pochinaetsya-z-vodi. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 січня 2019 р. 24 січня 2019 року у Львові відбувся другий «круглий» стіл у рамках проекту ECO LIFE: життя у стилі еко на тему Здоров’я дитини починається з води. Організаторами події стали економічний факультет Львівського національного університету імені І. Франка, Львівська міська рада та Національна туристична організація України. Координатори проекту “ECO LIFE: життя у стилі еко” Ірина Гнилякевич-Проць, доцент кафедри маркетингу ЛНУ імені Івана Франка, Наталія Ільків, доцент кафедри економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка
 • Зеленський – це явище політтехнологів Порошенка, – політолог у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dailylviv.com/news/polityka/zelenskyi-tse-yavyshche-polittekhnolohiv-poroshenka-politoloh-u-lvovi-69094. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 березня 2019 р. У статті дає коментар доцент кафедри політології ЛНУ імені Івана Франка Любомир Скочиляс.
 • Історики оприлюднили заборонену літературу про кримців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=2FgQJOiH06k. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 1 березня 2019 р. У відео дають коментар Л. Купин та З. Яг’яєва.
 • Кандидати у президенти: хто вони? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.bbc.com/ukrainian/features-47035172. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 січня 2019 р. Серед кандидатів Дмитро Добродомов, що закінчив факультет післядипломного навчання науково-педагогічних працівників ЛНУ за спеціальністю “Журналістика”.
 • Квест-знайомство з ЛНУ ім. Івана Франка, яке нікого не залишить байдужим (ВІДЕО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uatv.ua/kvest-znajomstvo-z-lnu-im-ivana-franka-yake-nikogo-ne-zalyshyt-bajduzhym-video/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 січня 2019 р. У відео також згадується Наукова бібліотека.
 • Клименко К. Зимовий сад у Львові / Катерина Клименко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zik.ua/news/2019/01/30/zymovyy_sad_u_lvovi_1498953. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 січня 2019 р. Стаття розповідає про Ботанічний сад, що належить ЛНУ імені Івана Франка.
 • Конференція: Бібліотечні фонди як історично-культурний феномен [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.carpe-diem.events/calendar/9613897-konferenciya-bibliotechni-fondi-yak-istorichno-kulturniy-fenomen-at-naukova-biblioteka-lvivskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-i-franka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 березня 2019 р. Анонс конференції, що відбудеться 17 травня 2019 року.
 • Легін С. 30 подій в історії Львова, що “святкують ювілей” у 2019 році / Софія Легін // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://photo-lviv.in.ua/30-podiy-v-istoriyi-lvova-shho-svyatkuyut-yuviley-u-2019-rotsi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 січня 2019 р. У 1889 р. – з ініціативи професора університету, сеньйора Ставропігійського братства, історика Ізидора Шараневича та о.Антона Петрушевича, каноніка Львівської греко-католицької капітули засновано Ставропігійський музей.
 • Лекція “Присмерк прекрасної епохи. Львів і львів’яни у 1901–1914 рр.” у місті Львів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://list.in.ua/81686-https://list.in.ua/Львів/afisha/81686-Лекція-"Присмерк-Прекрасної-епохи.-Львів-і-львів’яни-у-1901–1914-рр.". – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 березня 2019 р. Лектор: Ігор Петрій, к. і. н. (Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка).
 • Львівський полярник Ігор Дикий очолить українську експедицію в Антарктиду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://explorer.life/ihor-dykyi-ocholyti-24-ekspedyciyu/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 березня 2019 р. Дикий І. − кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології ЛНУ імені Івана Франка.
 • Львівський університет увійшов до трійки лідерів в Україні за науковими досягненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv1256.com/news/l-vivs-kyy-universytet-uviyshov-do-triyky-lideriv-v-ukraini-za-naukovymy-dosiahnenniamy/?fbclid=IwAR3CKgNohUBXfRJNgfsxXrdWcpq2e0ViUVrOhkLXz5P5LJMykOUukUgK4Ic. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 лютого 2019 р.
 • Львівські школи потрапили у ТОП-100 найкращих шкіл України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forpost.lviv.ua/novyny/18667-lvivski-shkoly-potrapyly-u-top-100-naikrashchykh-shkil-ukrainy. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 березня 2019 р. За рейтингом журналу "Фокус" 10 шкіл Львова увійшли в ТОП-100 найкращих шкіл України. Серед них: Львівський фізико-математичний ліцей при ЛНУ імені Івана Франка.
 • Львівські школярі долучилися до дискусії “Подвиг українських Майданів: від ЗУНР до Небесної сотні” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://velychlviv.com/lvivski-shkolyari-doluchylysya-do-dyskusiyi-podvyg-ukrayinskyh-majdaniv-vid-zunr-do-nebesnoyi-sotni/?fbclid=IwAR2s_M8DZOtjUCLkXFfT3UHCIwEQpZIn3pqTEjFpE-R8N27XwzCn1rdY4_U. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 лютого 2019 р. Директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка Василь Кметь наголосив на особистісному контексті ставлення до історії.
 • Мартинович Ю. Університет, де немає молодості: про закостенілу освіту і Нобелівського лауреата [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zik.ua/news/2019/03/01/universytet_de_nemaie_molodosti_pro_zakostenilu_osvitu_i_nobelivskogo_1520581. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 березня 2019 р. Стаття про ЛНУ університет імені Івана Франка.
 • Матола В. Андрій Бойко: “Якщо суспільство не переконане в чесності і порядності судді, довіри до суду в цілому не буде” / Вікторія Матола // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lb.ua/news/2019/02/13/419594_andriy_boyko_yakshcho_suspilstvo.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 лютого 2019 р. У ВРП Бойко прийшов після 12-річної роботи деканом юридичного факультету Львівського університету імені Івана Франка.
 • Микола Бандрівський: “У похованнях Висоцької культури у чоловіка й жінки — вуста до вуст, долоня в долоні” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://meest-online.com/history/as-it-was/mykola-bandrivskyj-u-pohovannyah-vysotskoji-kultury-u-cholovika-j-zhinky-vusta-do-vust-dolonya-v-doloni/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 лютого 2019 р. Парне поховання біля села Петриків ще 1995 року знайшла археологічна експедиція під керівництвом Миколи Бандрівського, завідувача відділу археології Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича Національної академії наук України (НАНУ), професора кафедри археології ЛНУ ім. І. Франка та завідувача відділу Інституту релігієзнавства Львівського музею історії релігії.
 • Міжнародна премія імені Івана Франка-2019: організатори оголосили початок прийому наукових робіт / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://prm.ua/mizhnarodna-premiya-imeni-ivana-franka-2019-organizatori-ogolosili-pochatok-priyomu-naukovih-robit/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 січня 2019 р. У статті згадано лауреата премії, почесного професора ЛНУ імені Івана Франка Олега Шаблія.
 • Мовознавиці Олександрі Сербенській вручили Золотий герб Львова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/2320511/movoznavici-oleksandri-serbenskij-vrucili-zolotij-gerb-lvova. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 березня 2019 р.
 • Олександра Сербенська відзначає 90-ліття [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/oleksandra_serbenska_vidznachaie_90littya_309594.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 березня 2019 р.
 • Петришин О. Львівська психлікарня незаконно дискваліфікувала з тендеру п’ятьох учасників / Олена Петришин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/lvivska_psihlikarnya_nezakonno_diskvalifikuvala_z_tenderu_pyatoh_uchasnikiv_n1472995. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 3 січня 2019 р. У статті згадується ПП «Львівтехмонтаж», що у 2018 році також отримало пряме замовлення від ЛНУ ім. І. Франка вартістю 101 тис. грн. та від львівської дирекції «Укрпошта» за 8,4 тис. грн.
 • Петришин О. Професорці львівського університету Олександрі Сербенській виповнилось 90 років // Олена Петришин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/profesortsi_lvivskogo_universitetu_oleksandri_serbenskiy_vipovnilos_90_rokiv_n1476639. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 березня 2019 р.
 • Порошенко провів переговори з Туском / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukr.lb.ua/news/2019/02/18/420095_poroshenko_proviv_peregovori_z_tuskom.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 лютого 2019 р. Очікується, що глава Євроради виступить з промовою у Верховній Раді та відвідає Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • Президент нагородив 14 мешканців Львівщини з нагоди Дня Соборності України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/prezydent_nagorodyv_deyakyh_meshkantsiv_lvivshchyny_z_nagody_dnya_sobornosti_ukrainy_306307.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 січня 2019 р. Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно Гладишевському Роману Євгеновичу – проректорові ЛНУ імені Івана Франка, доктору хімічних наук, професорові; звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно Михасюку Івану Романовичу – завідувачеві кафедри ЛНУ імені Івана Франка.
 • Президент Туск прийме почесне звання ЛНУ імені Івана Франка / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dailylviv.com/news/polityka/prezydent-tusk-pryime-pochesne-zvannya-lnu-imeni-ivana-franka-68752. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 лютого 2019 р.
 • Присмерк Прекрасної епохи. Львів і львів’яни у 1901–1914 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.carpe-diem.events/calendar/9762329-prismerk-prekrasnoi-epohi-lviv-i-lviv-yani-u-1901-1914-rr-at-pidzemellya-garnizonnogo-hramu-svyatih-apostoliv-petra-ta-pavla/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 5 березня 2019 р. Лектор: Ігор Петрій, к. і. н. (Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка). Анонс лекції, що відбудеться 4 квітня 2019 року.
 • Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України : Указ Президента України №14/2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/142019-25938. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 січня 2019 р. Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно Гладишевському Роману Євгеновичу – проректорові ЛНУ імені Івана Франка, доктору хімічних наук, професорові; звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно Михасюку Івану Романовичу – завідувачеві кафедри ЛНУ імені Івана Франка.
 • Радіо Свобода Daily: Вакарчук не має амбіцій стати президентом у 2019 році / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29736628.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 січня 2019 р. Стаття про відомого випускника ЛНУ імені Івана Франка.
 • Романцова М. У США колишні випускники ЛНУ ім. І. Франка випробовують революційні ліки від раку / Марина Романцова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.com/novyny/u-ssha-kolyshni-vypusknyky-lnu-im-i-franka-vynaishly-liky-vid-raku/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 15 лютого 2019 р.
 • Світоч з української Сорбонни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukurier.gov.ua/uk/articles/svitoch-z-ukrayinskoyi-sorbonni/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 березня 2019 р. Стаття про заслуженого професора ЛНУ імені Івана Франка Олександру Сербенську.
 • Сенейко М. З нагоди двадцятиріччя відновлення Самбірської міської гімназії вчора, 2 березня, в місті відбулись урочисті заходи / Микола Сенейко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/sambirska-gimnaziya-vidsvyatkuvala-20-richchya-pislya-vidnovlennya/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 березня 2019 р. У статті згадується, що торік доктор історичних наук, професор ЛНУ імені Івана Франка Михайло Кріль торік написав книжку «Самбірська гімназія у 225 років. Том 1».
 • Стартував прийом робіт на здобуття Міжнародної премії ім. І.Франка / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/startuvav_pryyom_robit_na_zdobuttya_mizhnarodnoi_premii_im_ifranka_305607.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 січня 2019 р. У статті згадано лауреата премії, почесного професора ЛНУ імені Івана Франка Олега Шаблія.
 • Стартував прийом робіт на здобуття Міжнародної премії ім. Івана Франка у 2019 році / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://k-z.com.ua/ukrayna/49196-startuvav-priyom-robit-na-zdobuttya-mizhnarodnoyi-premiyi-im-ivana-franka-u-2019-roci. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 січня 2019 р. У статті згадано лауреата премії, почесного професора ЛНУ імені Івана Франка Олега Шаблія.
 • Стартував прийом робіт на здобуття міжнародної премії Франка / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2620132-startuvav-prijom-robit-na-zdobutta-miznarodnoi-premii-franka.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 січня 2019 р. У статті згадано лауреата премії, почесного професора ЛНУ імені Івана Франка Олега Шаблія.
 • Стартував прийом робіт на здобуття премії імені Франка-2019 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/news-premia-franka/29711078.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 січня 2019 р. У статті згадано лауреата премії, почесного професора ЛНУ імені Івана Франка Олега Шаблія.


 • Сьогодні 358-а річниця заснування Львівського національного університету імені Івана Франка / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/sogodni_358a_richnytsya_zasnuvannya_lvivskogo_natsionalnogo_universytetu_imeni_ivana_franka_306047.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 21 січня 2019 р.
 • Сьогодні у Палаці мистецтв відкриють 4 виставки про Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/sogodni-u-palatsi-mystetstv-vidkryyut-4-vystavky-pro-shevchenka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 березня 2019 р. О 15:30 − офіційний початок Шевченківського вечора «Вогненне Слово Кобзаря», участь у якому візьмуть студенти ЛНУ імені Івана Франка.
 • Сьогодні, до 90-річчя Святійшого Патріарха Філарета у Львові відкриють виставку / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://velychlviv.com/sogodni-do-90-richchya-svyatijshogo-patriarha-filareta-u-lvovi-vidkryyut-vystavku/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22 січня 2019 р.
 • Терещук Г. “Тут я бачу Бога” – священик УГКЦ Еміліан Ковч про концтабір Майданек / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29764121.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 лютого 2019 р. Терещук Галина закінчила ЛНУ імені Івана Франка.
 • Терещук Г. Галицька кухня є особливим елементом європейської кухні – Маріанна Душар / Галина Терещук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29736537.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 січня 2019 р. Терещук Галина закінчила факультет журналістики ЛНУ імені Франка.
 • Терещук Г. Під час вшанування пам’яті жертв трагедії у Павлокомі очільник Львівщини закликав поляків відновити могили українців / Галина Терещук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29799834.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 березня 2019 р. Галина Терещук закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка.
 • Терещук Г. Сагринь – символ трагедії православних українців Холмщини / Галина Терещук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29814530.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 березня 2019 р. Терещук Г. закінчила ЛНУ імені Івана Франка.
 • Терещук Г. У Львові збирають гроші, щоб купити будинок для дітей-сиріт у облради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/29743591.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 31 січня 2019 р. Терещук Галина закінчила факультет журналістики ЛНУ імені Франка.
 • Ткаліч А. Вступ-2019. На кого збираються вчитись цьогорічні абітурієнти / Альона Ткаліч [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://socportal.info/2019/03/07/vstup_2019_na_kogo_zbirajutsja_vchitis_tsogorichni_abiturijenti.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 7 березня 2019 р. У статті зазначено, що серед найзатребуваніших вишів за кількістю поданих заяв лідерські позиції займають КНУ ім. Т. Шевченка, Львівський національний університет, КПІ, Львівська політехніка, торгово-економічний університет.
 • Туск перебуватиме в Україні 18-20 лютого / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.interfax.com.ua/news/general/566648.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 лютого 2019 р. Очікується, що Д. Туск виступить з промовою у Верховній Раді і відвідає Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • Туск: Найкращою пам’яттю про Небесну сотню буде краща Україна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.divannaya-sotnya.com/tusk-najkrashhoyu-pamyattyu-pro-nebesnu-sotnyu-bude-krashha-ukra%D1%97na/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 лютого 2019 р. У середу, 20 лютого, Туск відвідає Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • У Кропивницькому відбувся Всеукраїнський конкурс “Мейтусівські читання” (ФОТО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://novosti.kr.ua/2019/01/na-meytusivski-chitannya-do-kropivnitskogo-priyihali-konkursanti-z-lvivshhini-hmelnichchini-ta-cherkashhini-foto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 січня 2019 р. Доктор мистецтвознавства, професор Львівського Національного університету ім. І.Франка, заслужений діяч мистецтв України, відомий піаніст, композитор, музикознавець Олександр Козаченко разом із кандидатом мистецтвознавства, старшим науковим співробітником Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського Іриною Сікорською і викладачем Кіровоградського музичного коледжу, музикознавцем Оленою Ієвською вручили відзнаки переможцям.
 • У ЛНУ імені Івана Франка відбувся День відкритих дверей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/u_lnu_imeni_ivana_franka_vidbuvsya_den_vidkrytyh_dverey_307891.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 лютого 2019 р.
 • У львівському виші запускають три інноваційні освітні програми [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://shotam.info/u-l-vivs-komu-vyshi-zapuskaiut-try-innovatsiyni-osvitni-prohramy/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 березня 2019 р. Цього року три нові програми з’являться в ЛНУ ім. І. Франка.
 • У Львівському національному університеті ім. Івана Франка відкривається ІТ-лабораторія / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://galinfo.com.ua/news/u_lvivskomu_natsionalnomu_universyteti_im_ivana_franka_vidkryvaietsya_itlaboratoriya_307958.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 лютого 2019 р.
 • У Львівському університеті відкрили два центри колективного користування науковим обладнанням [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://loda.gov.ua/news?id=44145&fbclid=IwAR17Pa0EjA62dTvHSJUdKuzYhbLeGRQFeRGhsoNpqyP-2EpUywIUFd1WMdQ#.XJ6GDpIMDOt.facebook. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 березня 2019 р. На базі біологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка відкрили Міжуніверситетський центр колективного користування клітинної біології та біоенергетики, а також Центр “Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук” на базі хімічного факультету.
 • У Львові “без агітації” попіарили Зеленського для родин військових і студентів / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/u-lvovi-bez-agitaciyi-popiarili-zelenskogo-dlya-rodin-viyskovih-i-studentiv-20190211914494. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 14 лютого 2019 р. Відвідувачі розповіли, що квитки отримали у військовій частині, у ЛНУ імені Франка, та Спілці ветеранів Афганістану, однак дати коментар з цього приводу відмовились.
 • У Львові відбудеться презентація книги “Obertyn, Обертин, אָבערטין” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.chytomo.com/u-lvovi-vidbudetsia-prezentatsiia-knyhy-obertyn-obertyn/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 лютого 2019 р. Модеруватиме Олег Павлишин (Львівський національний університет імені Івана Франка).
 • У Львові відкрили виставку до 90-річчя патріарха Філарета (ФОТО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uatv.ua/u-lvovi-vidkryly-vystavku-do-90-richchya-patriarha-filareta-foto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 28 січня 2019 р. У статті згадується виставка, яку відкрили у Науковій бібліотеці з нагоди 90-річчя патріарха Філарета.
 • У Львові відкриють виставку до 90-річчя Святійшого Патріарха Філарета / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://4studio.com.ua/novyny/u-lvovi-vidkryyut-vystavku-do-90-richchya-svyatijshogo-patriarha-filareta/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 січня 2019 р. 22 січня у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка відкриють виставку, присвячену Святійшому Патріарху Філарету, який 23 січня відзначатиме своє 90-річчя.
 • У Львові Студія “Квартал 95” провела безкоштовний концерт для різних соціальних груп / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.oporaua.org/novyny/46646-u-lvovi-studiia-kvartal-95-provela-bezkoshtovnyi-kontsert-dlia-riznykh-sotsialnykh-hrup. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 13 лютого 2019 р. Спостерігачі ОПОРИ поспілкувалися з кількома відвідувачами благодійного виступу «Кварталу 95». Відвідувачі розповіли, що квитки отримали у військовій частині, у ЛНУ імені Франка, та Спілці ветеранів Афганістану, однак дати коментар з цього приводу відмовились.
 • У місті Лева замайорів прапор Майдану (фото, відео) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://varta1.com.ua/u-misti-leva-zamajoriv-prapor-majdanu-foto-video/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 лютого 2019 р. У великій сесійній залі Львівської міськради (каб. 202) відбудеться дискусія «Подвиг українських Майданів: від ЗУНР до Небесної Сотні». Будуть присутні відомі львівські історики, директор Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.
 • У промові в Раді Туск процитував вірш львів’янки Крук / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://tsn.ua/ukrayina/u-promovi-v-radi-tusk-procituvav-virsh-lviv-yanki-kruk-1300116.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 20 лютого 2019 р. Галина Крук, викладач філологічного факультету кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка.
 • У світовий рейтинг Webometrics потрапили три університети Івано-Франківська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://westnews.com.ua/u-svitoviy-reyting-webometrics-potrapili-tri-universiteti-ivano-frankivska/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 лютого 2019 р. Четверту сходинку (або 2162 місце в світі) посів Львівський національний університет Івана Франка.
 • У Франковому університеті вручать почесну відзнаку Дональдові Туску / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/u-frankovomu-universyteti-vruchat-pochesnu-vidznaku-donaldovi-tusku/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 19 лютого 2019 р. Сьогодні очікують на промову Д. Туска у Верховній Раді, а завтра він має відвідати Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • У Франковому університеті провели день відкритих дверей (ФОТО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leopolis.news/u-frankovomu-universyteti-provely-den-vidkrytyh-dverej-foto/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 11 лютого 2019 р.
 • У школі на Полтавщині випробовуватимуть критерії та індикатори оцінювання якості освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://np.pl.ua/2019/03/u-shkoli-na-poltavshchyni-vyprobovuvatymut-kryterii-ta-indykatory-otsiniuvannia-iakosti-osvity/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 березня 2019 р. Апробовуватимуть документ до кінця навчального року заклади в шести областях та Києві. Серед них є великі міські, малокомплектні, сільські та опорні школи: Козівський опорний навчальний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів – ліцею імені Михайла Гаврилка при ЛНУ імені Івана Франка Сколівської районної ради Львівської області.
 • Університети Львова: 8 атмосферних ретро-фото [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.032.ua/news/2288760/universiteti-lvova-8-atmosfernih-retro-foto. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 30 січня 2019 р. У статті є ретро-фото ЛНУ імені Івана Франка − одиного із найстаріших університетів України та Східної Європи та найпрестижніших в Україні.
 • Фаріон І. “Велика Україна слала у Галичину хліб, а звідти на Наддніпрянщину йшла бориславська нафта…” / Іван Фаріон // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wz.lviv.ua/interview/383774-velyka-ukraina-slala-u-halychynu-khlib-a-zvidty-na-naddniprianshchynu-ishla-boryslavska-nafta. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 січня 2019 р. Як українці сто років тому виборювали соборність, якими надіями жили і які помилки допустили тоді – у розмові з істориком Олексієм Сухим, професором ЛНУ імені Івана Франка.
 • Фестиваль Французька Весна у Львові 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lviv-online.com/ua/events/festival/festyval-frantsuzka-vesna-u-lvovi-2019/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 березня 2019 р. За програмою фестивалю 9 квітня у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка відбудеться конференція “Французька література у рецепції Івана Франка”, а також 15 квітня − конференція “Образ Мазепи у французькому мистецтві романтизму”.
 • Фотовиставка Вікторії Темної та Ігоря Сальнікова “Палац в саду – перлина Кримського ханства” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lhm.lviv.ua/news/241.html. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 29 березня 2019 р. На відкритті фотовиставки побував В. Кметь.
 • Цього дня у 1661 році заснований Львівський національний університет імені Івана Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://4studio.com.ua/novyny/tsogo-dnya-u-1661-rotsi-zasnovanyj-lvivskyj-natsionalnyj-universytet-imeni-ivana-franka/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 25 січня 2019 р.
 • Чого не вистачає українському політичному класу, так це, звичайно, не академічних звань! / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kozyr.net/vybory-ua-2019-3/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 16 січня 2019 р. У статті згаданий Святослав Вакарчук, відомий випускник ЛНУ ім. Івана Франка, кандидат фіз.-мат наук.
 • Шурин В. “Хочете зберегти сім’ю − завжди будьте поруч з чоловіком” / Валентина Шурин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wz.lviv.ua/interview/385630-khochete-zberehty-simiu-zavzhdy-budte-poruch-z-cholovikom. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 4 березня 2019 р. Про це і багато іншого народна артистка України, професор ЛНУ імені Івана Франка Таїсія Литвиненко розповіла в ексклюзивному інтерв’ю ВЗ.

 

 

 

Підготували бібліографи науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка: Дарчук І. М., Купин Л. Я., Олійник М. В.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Info: +38 (032) 239-43-58


 

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top
современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom