top
logo

Лічильник

лічильник на сайт

Голосування

Що б ви хотіли бачити на сайті ?

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ-2019_3

 

Серія віртуальних виставок “Наукове життя Львова XVI – XXI cт.”
«Litteris et artibus»: історики-ерудити Львівського університету в колі ідей Просвітництва (кін. XVIII – початку XIX ст.)

Загальне інтелектуальне піднесення у Львові наприкінці XVIII ст. пов’язане з відкриттям тут австрійського університету в 1784 р. За задумом австрійської адміністрації для Львівського та інших університетів імперії жодної наукової мети не ставилося, ідеали свободи в ім’я навчання заступили ідеали етатизму – «максима держави, що навчає». Майбутній професор Львівського університету Йозеф Рорер у 1802 р. записав, «…у кожній з австрійських провінцій є справжні вчені, які, проте, з багатьох причин, щоб видати себе за письменника, відмовляються від інтелектуальності».

Професор кафедри загальної історії Людвіг Едвард Ценмарк (1753–1814) був енциклопедично освіченою людиною, знав декілька мов, великого значення надавав допоміжним історичним наукам, чим добре вписувався в канон університетських «антикваріїв». В підручнику Leitfaden der Vorlesungen über die historischen Wissenschaften («Курс лекцій з допоміжних історичних дисциплін», Львів 1796) Ценмарк стверджував, що історія є мистецтвом і форма в ній відіграє надзвичайно важливу роль. Він був переконаний, що завдання історії – бути опорою релігії, підґрунтям моральності, живим правилом у мистецтві управління та змістом права народів.
Першим професором дипломатики, нумізматики і геральдики став австрієць, д-р філософії Ґоттфрід Уліх (1743–1794). Він захоплювався літературою, писав вірші, оди, елегії, інтенсивно працював у драматургії. Починаючи з 1777 р. почав публікувати праці на історичну тематику. Оригінальна “Історія другої турецької облоги Відня” (Відень 1783), присвячена сторіччю облоги вважається цінним виданням. За час викладацької праці в стінах Львівського університету Уліх підготував ряд підручників. Його “Виклади з дипломатики” (Львів 1785) мали важливе значення у поширенні та систематизації знань про давні документи і засади їх критики.
З-поміж професорів-теологів йосифінського університету вирізнявся угорський австрієць, д-р теології Іґнац (Інокентій) Аурелій Фесслер (1756–1839), який посів кафедру єврейської мови і герменевтики Старого Заповіту, здійснював цензуру єврейського книговидання у Королівстві Галичини і Лодомерії. У львівський період вийшла його історико-богословська праця: «Anthologia hebraica e sacris Hebraeorum libris depromta» (Львів 1787), яка містила обширні історичні та богословські коментарі з використанням праць і джерельних повідомлень античних авторів, зокрема Геродота, Плінія Молодшого, Плутарха та ін. Його трагедію «Сідней» (1788 р.) потрактували як антимонархічний твір, тож професор переховувався від поліції та таємно полишив Львів у тому ж році.
Д-р філософії і теології Модест Гриневецький (1758–1823), від 1793 р. професор кафедри догматики і полеміки, за свідченням одного з сучасників перебував під впливом ідей ряду німецьких інтелектуалів епохи Просвітництва і Романтизму, зокрема Й.-Г. Гердера, Ф. Шлегеля, Ф. Шеллінґа, Й.-К. Шіллера, Й.-В. Ґете. Серед його наукових інтересів були богослов’я та історична проблематика. Проф. Йозеф Маусс називав Гриневецького «ходячим малим лексиконом». 
Ще одним істориком церкви був Теодор Захаріясевич (1759–1808). Він отримав добру фахову освіту в ряді освітніх закладів Австрійської імперії. Переклав українською мовою й опублікував підручник католицького історика церкви, професора у Фрайбурзі та Відні Матіаса Данненмаєра Institutiones historiae ecclesiasticae («Наставленія исторіи церковнія Матѳея Даненмаера перевод изъ латинск. Языка Ѳеодором Захаріясевичомъ въ 1790 г.»).
Виходець з Баденського князівства Йозеф Маусс (1778–1856) зайняв посаду професора всесвітньої історії Львівського ліцею після Л. Ценмарка. 15 листопада 1811 р. він прочитав у Львові першу лекцію про методологічні проблеми тогочасної історичної науки, особливості викладання історичних дисциплін в університеті та призначення університетських професорів, роль і місце загальної історії в системі гуманітарних наук. В той час Й. Маусс був чи не найбільш оплачуваним професором Львівського ліцею.
Австрійський службовець та інтелектуал Йозеф Рорер (1769–1828) розпочав свою карєру у Львові 1797 р. У 1806–1816 та 1818–1827 рр. був проф. кафедри політичних умінь та статистики. У праці «Нотатки під час подорожі через Буковину, вздовж Східної та Західної Галичини, Сілезії та Моравії до Відня» (1804) він повсякчас апелював до найактуальніших на його час науково-технічних досягнень у найрізноманітніших галузях знань.
Проф. спеціальної натуральної історії Бальтазар Гакет (1739–1815) один з перших почав комплексно вивчати історію народів і земель Центрально-Східної Європи, що й відобразив у праці «Abbildung und Beschreibung der suedwest- und ostlichen Weneden Ilyrier und Slaven» («Образи й описи південно-західних і східних венедів, ілірів і слов’ян»). В ній він заторкнув низку історичних проблем, зокрема походження слов’ян, іхнє історичне минуле, статистичні відомості, фольклор, взаємини з іншими народами.
На межі XVIII–XIX ст. грань між наукою та мистецтвом чи мистецтвами була надзвичайно рухомою та гнучкою, завдяки бароковій та просвітницькій традиції, яка трактувала методи і наукові осягнення як мистецтво в здобутті знань. Часто самі інтелектуали суміщали і поєднували науку з мистецтвом (насамперед літературний жанр). Ці ерудити творили, критикували і сперечалися, вдавалися до різного роду авантюр, не завжди вписувалися в усталені австрійські порядки, але були осердям інтелектуальної еліти Львова.

Микола Ільків-Свидницький, к. і. н., завідувач відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової бібліотеки ЛНУ Імені Івана Франка.

 

Електронні б-ки

virtual.jpg

Виставка

Kostovsykiy Oleksandr Mikitovich 1.jpg

Прес-кліпінг

press-clipping.jpg

bottom
top

Останні новини

современная архитектура англии презервативи композити дк 016-2010 семантика це ферменти бизнес требования к сайтумідь царская водка силіконові форми

bottom